Chat with us, powered by LiveChat

Sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

4 priedas

BENDROJI DALIS

 1. 1. Sąvokos

  1. Dokumentai - dokumentai, kuriuos pateikęs Pardavėjas turi teisę gauti lėšas iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos.
  2. Klientas - Pirkėjas.
  3. Pardavėjas - fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis parduoti prekes ir (ar) paslaugas ar sudaryti kitą sandorį ir sutinkantis naudotis Pirkėjo organizuojama Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslauga.
  4. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti prekes ir (ar) paslaugas ir vykdyti sandorį, naudodamasis sąlyginio deponavimo sąskaitos paslauga.
  5. Sąlyginio deponavimo sąskaita - Pirkėjo vardu Įstaigoje atidaryta sąskaita, kurioje laikomos lėšos, skirtos atsiskaityti pagal tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą sandorį dėl Sąlyginio deponavimo turto perleidimo.
  6. Sąlyginio deponavimo turtas - prekės ir (ar) paslaugos, kurios turi būti perduotos pagal tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą sandorį ir už kurias turi būti atsiskaityta naudojant lėšas, esančias Sąlyginio deponavimo sąskaitoje.
  7. Sąskaitos sutartis - tarp Įstaigos ir Kliento sudaryta Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis.
  8. Sutartis - ši sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartis.
  9. Šalis - Įstaiga, Pirkėjas arba Pardavėjas. Visi kartu vadinami Šalimis.
  10. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Sąskaitos sutartyje, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas ir taikymas

  1. Mes Sutartimi atidarome Sąlyginio deponavimo sąskaitą, į kurią Pirkėjas perveda lėšas, skirtas atsiskaityti su Pardavėju už Sąlyginio deponavimo turto perleidimą, Pirkėjui ir Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus savo įsipareigojimus, kylančius iš sandorio dėl Sąlyginio deponavimo turto perleidimo.
  2. Mes, suteikdami Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą ir atidarydami Sąlyginio deponavimo sąskaitą, į kurią pervedamos lėšos už Sąlyginio deponavimo turto perleidimą, veikiame kaip tarpininkas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal sandorį dėl Sąlyginio deponavimo turto perleidimo.
  3. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra neteikti Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos ir neprivalome pagrįsti atsisakymo teikti šią paslaugą priežasčių.
  4. Sutartis sudaroma Pirkėjui sutinkant su šios Sutarties sąlygomis ir Pirkėjui bei Pardavėjui užpildžius Sutarties specialiąją dalį, kurioje nurodomos individualios Sutarties nuostatos dėl jos vykdymo. Esant prieštaravimų tarp Sutarties bendrosios ir specialiosios dalies, taikomis specialiosios dalies nuostatos.
 3. 3. Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos teikimo sąlygos

  1. Mums atidarius Sąlyginio deponavimo sąskaitą, Pirkėjas perveda į ją su Pardavėju sutartą pinigų sumą, kuri turi būti sumokėta už Sąlyginio deponavimo turto perleidimą.
  2. Mes įsipareigojame visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. iki lėšos bus pervestos Pardavėjui arba Sutartyje nustatyta tvarka grąžintos Pirkėjui, saugoti lėšas, esančias Sąlyginio deponavimo sąskaitoje.
  3. Kai Pirkėjas perveda lėšas į Sąlyginio deponavimo sąskaitą, jis raštu apie tai informuoja Pardavėją ir tada Pardavėjas perduoda Pirkėjui (ar trečiajam asmeniui - pvz., įgaliotam tarpininkui) Sąlyginio deponavimo turtą pagal jų sudarytą sandorį dėl Sąlyginio deponavimo turto perleidimo.
  4. Kai Sąlyginio deponavimo turtas yra perduotas Pirkėjui, Pardavėjas privalo per 5 darbo dienas nuo Sąlyginio deponavimo turto perdavimo dienos pateikti Mums Dokumentus ir rašytinį prašymą dėl Sąlyginio deponavimo sąskaitoje esančių lėšų pervedimo į Pardavėjo sąskaitą. Dokumentai turi nekelti abejonių dėl jų autentiškumo ir teisėtumo.
  5. Mes turime per 3 darbo dienas nuo Pardavėjo prašymo ir Dokumentų gavimo dienos pervesti Pardavėjui Sąlyginio deponavimo sąskaitoje esančias lėšas.
  6. Jeigu Pardavėjas 5 darbo dienų terminu nepateikia Mums Dokumentų ir rašytinio prašymo arba Mums kyla abejonių dėl Dokumentų autentiškumo ir (ar) teisėtumo, Mes turime teisę sustabdyti Sąlyginio deponavimo sąskaitoje esančių lėšų pervedimą, kol Pardavėjas pateiks Mums papildomus paaiškinimus.
  7. Pasikeitus bet kuriems Pirkėjo ir (ar) Pardavėjo duomenims ar bet kuriam iš jų atšaukus trečiajam asmeniui suteiktus įgaliojimus, Pirkėjas ir (ar) Pardavėjas privalo raštu per 1 darbo dieną nuo duomenų pasikeitimo ar atitinkamų įgaliojimų atšaukimo dienos informuoti apie tai Mus.
  8. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie Sutartyje įtvirtintas Sąlyginio deponavimo sąskaitos teikimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, apie veiksmus, kuriuos pagal Sutartį turi atlikti Pardavėjas, taikomus terminus ir Mūsų kontaktinius duomenis. Pirkėjui tenka visa atsakomybė už šiame Sutarties punkte įtvirtintos pareigos neįvykdymą (netinkamą vykdymą).
  9. Mes neskaičiuojame ir nemokame palūkanų už Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomas lėšas. Mes neturime teisės atlikti atskaitymus iš Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomų lėšų, išskyrus tuos atvejus, kai teisė daryti tokius atskaitymus yra įtvirtinta Sutartyje (pvz., mokesčiai ir pan.) arba valdžios institucija duoda Mums nurodymą nurašyti lėšas iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos arba kitaip apriboti šioje sąskaitoje laikomų lėšų tolesnį naudojimą.
 4. 4. Mokesčiai

  1. Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos teikimo mokesčiai yra nustatyti Tipiniuose įkainiuose ar pateikiami kitu Mūsų pasirinktu būdu. Taikomi mokesčiai, kartu su Tipiniais įkainiais skelbiami Tinklalapyje ar pateikiami Jums kitu Mūsų pasirinktu būdu.
  2. Mokesčiai mokami visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar vykdomas sandoris, sudarytas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, ar Sąlyginio deponavimo sąskaitoje esančios lėšos pervedamos Pardavėjui, ar grąžinamos Pirkėjui.
  3. Pirkėjas moka mokesčius pagal Įstaigos išrašytą sąskaitą, pervesdamas sąskaitoje nurodytą sumą į Sąlyginio deponavimo sąskaitą, iš kurios nurašoma mokėtina mokesčių suma, arba mokesčiai gali būti nurašomi iš kitų Įstaigoje esančių Pirkėjo sąskaitų.
  4. Mes galime sustabdyti Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos teikimą, jeigu nėra sumokėti visi paslaugos teikimo mokesčiai.
 5. 5. Atsakomybė

  1. Įstaiga šiomis aplinkybėmis nėra laikoma kalta ir neprisiima jokios atsakomybės:
   1. už bet kokį kitos Šalies, išskyrus pačią Įstaigą, neveikimą ar klaidą.
   2. už bet kokius kitos Šalies, išskyrus pačią Įstaigą, nesąžiningus ir tyčinius veiksmus arba didelį neatsargumą.
   3. už bet kokį lėšų praradimą, kuris tiesiogiai nesusijęs su Įstaigos kalte.
   4. už bet kokį teisminį ir neteisminį ginčą, vykstantį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  2. Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja solidariai atlyginti visas Mūsų išlaidas, įskaitant ir teisines išlaidas, patirtas teikiant Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą.
 6. 6. Sutarties keitimas ir nutraukimas

  1. Ši Sutartis gali būti pakeista ir nutraukta Taisyklėse ir Sąskaitos sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.
  2. Pirkėjas ir Pardavėjas gali nutraukti Sutartį bendru susitarimu, kol nėra suteikta Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslauga ir lėšos nėra pervestos iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos.
  3. Sutarties nutraukimas yra Sąlyginio deponavimo sąskaitos uždarymo pagrindas.
  4. Nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas, Pardavėjas ar Mes nutraukiame Sutartį, ar ji pasibaigia kitais pagrindais, Klientas visada privalo visiškai atsiskaityti su Mumis, t. y. sumokėti Mums visus taikomus mokesčius ir padengti visas išlaidas, patirtas iki Sutarties nutraukimo (pasibaigimo). Jeigu Mes nutraukiame Sutartį be Pirkėjo ar Pardavėjo kaltės, Mes grąžiname Pirkėjui sumokėtus mokesčius, išskyrus balanso mokestį, kuris negrąžinamas visais atvejais.
  5. Sąlyginio deponavimo sąskaita uždaroma, kai, naudojant šią sąskaitą, įvykdoma mokėjimo operacija.
 7. 7. Baigiamosios nuostatos

  1. Pirkėjas ir Pardavėjas, sudarydami Sutartį, pareiškia, kad yra susipažinę su Taisyklėmis, Sąskaitos sutarties nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat kad yra susipažinę ir su Tipiniais įkainiais.

SPECIALIOJI DALIS

Pervedimui atlikti būtina informacija

 1. 1. Pirkėjas:

  1. Pavadinimas: [...]
  2. Kodas: [...]
  3. Adresas: [...]
  4. El. paštas: [...]
  5. Tel.: [...]
  6. Atstovas: [...]
  7. Sąskaitos numeris ir kt. informacija: [...]
 2. 2. Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos lėšos pervedamos šiam Pardavėjui:

  1. Pavadinimas: [...]
  2. Kodas: [...]
  3. Adresas: [...]
  4. El. paštas: [...]
  5. Tel.: [...]
  6. Atstovas: [...]
  7. Sąskaitos numeris ir kt. informacija: [...]
 3. 3. Lėšų suma, pervedama į Sąlyginio deponavimo sąskaitą, ir valiuta:

  1. Suma: [...]
  2. Valiuta: [...]
  3. Lėšų pervedimo į Sąlyginio deponavimo sąskaitą terminas:
  4. Terminas: [...]
 4. 4. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos sutarties dėl Sąlyginio deponavimo turto perleidimo trumpas aprašymas:

  1. Aprašymas: [...]
 5. 5. Dokumentai, kurie pateikiami Įstaigai, kad Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos lėšos būtų pervestos Pardavėjui:

  1. [...]
  2. [...]
 6. 6. Dokumentų pateikimo terminas:

  1. Terminas: [...]
 7. 7. Kitos sąlygos:

  1. [...]