Chat with us, powered by LiveChat

Bendroji paslaugų teikimo sutartis

 1. I. Sutartyje naudojamos sąvokos

  1. Įstaiga (arba „mes“, „mūsų“) – UAB „Pervesk“, į. k. 304186270, adresas Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, Lietuva (elektroninio pašto adresas [email protected]), veikianti kaip Lietuvos Respublikoje licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 17; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija – Lietuvos bankas, www.lb.lt; duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“). 
  2. Elektroninis parašas – trečiųjų šalių išduotos saugaus elektroninio ir mobiliojo elektroninio parašo priemonės, kurias Įstaiga laiko Identifikavimo priemonėmis ir kurios naudojamos vietoje rašytinio Kliento parašo bei skirtos identifikuoti Naudotoją ir patvirtinti Elektroniniais kanalais Naudotojo siunčiamiems Įstaigai Nurodymams.
  3. Elektroniniai pinigai – į Įstaigos tvarkomą Kliento vardu atidarytą Sąskaitą įneštos/pervestos piniginės lėšos, skirtos mokėjimams atlikti (Sutartyje ar kitose sutartyse Elektroniniai pinigai gali būti įvardijami tiesiog lėšomis).
  4. Identifikavimo priemonės – Naudotojui Įstaigos suteiktas prisijungimo vardas arba kodas, registracijos slaptažodis, Slaptažodžių generatorius arba kitos Klientui pateiktos autentiškumą patvirtinančios priemonės, skirtos Naudotojo tapatybei patvirtinti.
  5. Įstaigos darbo diena – diena, kai Įstaiga vykdo veiklą, būtiną atliekant mokėjimo operacijas.
  6. Klientas (arba „Jūs“) – šią Sutartį ir atitinkamą kitą sutartį su Įstaiga sudaręs fizinis ar juridinis asmuo ar atitinkama organizacija.
  7. Naudotojas – Klientas arba Sutartyje nurodytas Kliento atstovas (fizinis asmuo), kuriam suteikta teisė elektroniniais kanalais valdyti Kliento sąskaitą ir kurio duomenys nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
  8. Nurodymas – elektroniniais kanalais Įstaigai pateiktas nurodymas dėl disponavimo Sąskaitoje esančiomis lėšomis ar nurodymas, susijęs su kitokiais Sąskaitos tvarkymo veiksmais ar Įstaigos teikiamomis paslaugomis.
  9. Sąskaita – Kliento vardu Įstaigoje atidaryta IBAN (International Bank Account Number) formato elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita, į kurią Klientas gali įnešti/pervesti lėšas ir jas laikyti, atlikti lėšų pervedimus ir kitas Įstaigos leidžiamas mokėjimo operacijas.
  10. Slaptažodžių generatorius – elektroninis prietaisas unikaliems vienkartiniams slaptažodžiams generuoti, kurie naudojami vietoje rašytinio Kliento parašo ir skirti identifikuoti Naudotoją bei patvirtinti elektroniniais kanalais Naudotojo Įstaigai siunčiamiems Nurodymams.
  11. Sutartis – ši Bendroji paslaugų teikimo sutartis.
  12. Tinklalapis – Įstaigos interneto tinklalapis, esantis adresu pervesk.lt.
  13. Tipiniai įkainiai (taip pat „Kainodara“, „Kainoraštis“, „Įkainiai“) – Įstaigos patvirtinti teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis.
  14. Unikalus identifikatorius – Įstaigos Klientui suteiktas Sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama mokėjimo operacijoje naudojama elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita.
  15. Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.
  16. Kitos Sutartyje ar kitose sutartyse naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme bei Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
  17. Kitos sutartys (taip pat konkrečios paslaugos teikimo sutartys) – Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos, mokėjimo kortelių ar kitų Įstaigos teikiamų paslaugų sutartys.
 2. II. Sutarties aiškinimas ir taikymas

  1. Sutartis taikoma visiems Klientams, nepriklausomai nuo to, kokiomis Įstaigos paslaugomis Klientas naudojasi, įskaitant vienkartines Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas, taip pat paslaugas pagal konkrečios paslaugos teikimo sutartį ar bet kaip kitaip Klientui naudojantis Įstaigos Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugomis. 
  2. Sutartis kartu su visais priedais, pakeitimais, papildymais ir nuorodomis į Tinklalapį ar kitas interneto svetaines yra sudedamoji ir neatskiriama kiekvienos Įstaigos ir Kliento sudarytos sutarties dėl konkrečios paslaugos teikimo dalis ir Klientui yra taikoma nuo jos sudarymo momento.
  3. Kadangi Sutartis patvirtinta Įstaigos, o Klientui buvo sudarytos sąlygos prieš sudarant Sutartį susipažinti su ja elektroninėje erdvėje, Sutarties sudarymo faktui nėra būtini šalių parašai. Tokia Sutartis yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Įstaigos bei Kliento parašu kiekviename jo lape. Laikoma, kad Sutartis sudaryta, kai Klientui atidaryta Sąskaita.
  4. Jeigu tarp konkrečios paslaugos teikimo sutarties (priedo) ir šios Sutarties yra prieštaravimų ar neatitikimų, tuomet taikomos konkrečios paslaugos teikimo sutarties (priedo) sąlygos, jeigu joje nėra nustatyta kitaip.
  5. Šios Sutarties nuostatos taikomos tiek Sutarčiai, tiek bet kuriai kitai sutarčiai (paslaugų teikimo sutarčiai), kiek tai neprieštarauja kitų sutarčių sąlygoms. Kitų sutarčių sąlygos yra specialiosios šios Sutarties atžvilgiu. Sutarties sąlygos yra bendrosios nuostatos, kurios taikomos visoms konkrečios paslaugos teikimo sutartims (priedams). Atvejams, kurie yra neaptarti konkrečios paslaugos teikimo sutartyje (priede), taikomos šios Sutarties sąlygos. Tokiu atveju sąvoka Sutartis reiškia atitinkamą konkrečios paslaugos teikimo sutartį.
  6. Klientas patvirtina, kad tuo atveju, jei Sutartis ar bet kuri kita sutartis sudaroma anglų kalba, ji jam yra suprantama ir jis sutinka, kad Sutartis ar bet kuri kita sutartis būtų sudaroma anglų kalba.
 3. III. Sutarties objektas

  1. Šia Sutartimi Įstaiga įsipareigoja išleisti, laikyti ir išpirkti elektroninius pinigus, teikti Tinklalapyje nurodytas mokėjimo paslaugas bei suteikti galimybę Naudotojui pateikti Nurodymus elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis ir tokiu būdu valdyti Sąskaitoje esančias lėšas. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad Naudotojas, pasirašęs šią Sutartį, turi teisę, naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, valdyti visas Įstaigoje atidarytas Kliento Sąskaitas, įskaitant Sąskaitas, kurias Įstaiga Klientui atidarys ateityje po šios Sutarties pasirašymo, kuriose Įstaigos leidžiamas operacijų atlikimas, bei naudotis kitomis Įstaigos teikiamomis paslaugomis (įskaitant sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu), jeigu Įstaiga leidžia atlikti tokius veiksmus. 
 4. IV. Kliento pažinimas

  1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas sutinka, kad Įstaiga tiek pati, tiek pasitelkdama trečiuosius asmenis tikrintų bei vertintų Kliento ir jo naudos gavėjų tapatybes, veiklą, lėšų kilmę, keliamas rizikas ir bet kokią kitą informaciją, reikalingą tinkamam ir visapusiškam Kliento pažinimui. Klientas įsipareigoja Kliento pažinimo tikslais Įstaigai pateikti visą Įstaigos pareikalautą informaciją ir dokumentus per Įstaigos nurodytą terminą ir tokia forma bei kalba, kurią nurodė Įstaiga. Jei Įstaiga negali tinkamai ir visapusiškai atlikti Kliento pažinimo, ši Sutartis nesudaroma, o, jei sudaryta, yra nedelsiant ir be įspėjimo nutraukiama.
  2. Klientas sutinka ir įsipareigoja bet kuriuo metu Įstaigai paprašius savo sąskaita atnaujinti ir/ar pateikti Įstaigai papildomą informaciją bei dokumentus apie savo ir naudos gavėjų tapatybes, naudojamų lėšų kilmę, veiklą bei kitą Įstaigos paprašytą informaciją, reikalingą Kliento pažinimui, per Įstaigos nurodytą terminą ir tokia forma bei kalba, kurią nurodė Įstaiga.
  3. Pasikeitus bet kuriems duomenims, kuriuos Klientas nurodė paskutinės Kliento pažinimo procedūros metu, Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu (įskaitant elektroninį paštą) pranešti apie tai Įstaigai bei pateikti su tokiais pasikeitimais susijusius dokumentus. Neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Įstaigos veiksmai, atlikti pagal Įstaigos žinotus Kliento rekvizitus, turimus įgaliojimus, bus laikomi atliktais tinkamai.
 5. V. Įstaiga įsipareigoja:

  1. teikti Sutartyje ar kitose sutartyse numatytas paslaugas, tame tarpe ir Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas, išduoti arba pakeisti Klientui ar Naudotojui identifikavimo priemones, naudojamas prisijungimui prie Sąskaitos elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis ir Nurodymų pateikimui, taikant tuo metu galiojančius Tipinius įkainius, nebent Šalys būtų susitarusios kitaip. Informacija apie Tipinius įkainius ir jų pakeitimus pateikiama Tinklalapyje. Jeigu per šioje Sutartyje nustatytą terminą nuo informacijos paskelbimo Klientas nepateikia rašytinio prašymo nutraukti Sutartį, laikoma, kad Klientas sutinka su pakeistais Tipiniais įkainiais.
  2. laikyti, kad Naudotojo tapatybė yra nustatyta ir leisti Naudotojui naudotis nuotoliniu būdu teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, jei prisijungimo prie Sąskaitos metu buvo panaudotos tinkamos Naudotojo identifikavimo priemonės. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Naudotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti atlikti veiksmai turi būti atskirai patvirtinami panaudojant tinkamas Identifikavimo priemones; 
  3. raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną (įskaitant elektroninius laiškus) teikti informaciją apie šios Sutarties ir Elektroninių pinigų bei mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas Klientui. 
 6. VI. Klientas ar Naudotojas įsipareigoja:

  1. laikytis Sutartyje ir teisės aktuose numatytų pareigų ir reikalavimų; 
  2. užtikrinti, kad prie Sąskaitos su suteiktomis Identifikavimo priemonėmis nuotoliniu būdu jungtųsi ir Sąskaita naudotųsi tik Sutartyje nurodyti Naudotojai; 
  3. laikyti, kad Naudotojo tapatybė yra nustatyta ir Įstaigai pateikti Nurodymai, pranešimai ar kiti naudojantis elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis atlikti veiksmai yra tinkamai autorizuoti bei prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus, jeigu nuotolinio prisijungimo prie Sąskaitos ir Nurodymų pateikimo metu buvo panaudotos tinkamos Naudotojo Identifikavimo priemonės; 
  4. užtikrinti Įstaigos suteiktų Identifikavimo priemonių bei mokėjimo priemonių saugumą, imtis veiksmų, kad apsaugotų Identifikavimo priemonės ir mokėjimo priemonės individualius saugumo požymius, nerašyti Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių duomenų ant kartu su jomis laikomų daiktų, nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims su jomis susipažinti ir (ar) disponuoti. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoti Įstaigą, kai Identifikavimo priemonė ar mokėjimo priemonė prarandama, kitam asmeniui ją užvaldžius, pametama, Naudotojas įtaria, kad ji yra arba gali būti naudojama neautorizuotai ar dėl kitų priežasčių Naudotojas negali jos valdyti; 
  5. už Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių išdavimą, keitimą, už naudojantis elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis pateikiamų Nurodymų atlikimą, už mokėjimo nurodymų įvykdymą ir kitas Įstaigos teikiamas paslaugas mokėti Įstaigai Tipiniuose įkainiuose ar patvirtintus ar atitinkamuose susitarimuose nustatytus operacijų ir paslaugų mokesčius ir užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Nurodymams atlikti bei taikomiems įkainiams sumokėti. Įstaiga turi teisę visus tokius mokesčius nusirašyti nuo Sąskaitos operacijos atlikimo dieną. Jeigu operacijos atlikimo dieną Sąskaitoje nepakanka lėšų Įstaigos mokesčiui nurašyti, Klientas sutinka, kad mokestis už atliktą operaciją ar suteiktas paslaugas būtų nurašytas bet kurią kitą dieną, kai Kliento Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis.
  6. užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokėjimo nurodymui įvykdyti ir mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas sumokėti. Jeigu Sąskaitoje nepakanka lėšų mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas nurašyti, Klientas sutinka, o Įstaiga turi teisę šį mokestį nurašyti nuo kitų Kliento Sąskaitų Įstaigoje.
  7. pasibaigus Sutarčiai ir (ar) ją nutraukus arba Įstaigai pareikalavus, grąžinti Identifikavimo priemones Įstaigai; 
  8. suteikti Įstaigai teisę įrašyti Įstaigos ir Kliento/Naudotojo pokalbius telefonu ar kitomis komunikacijų/ryšio priemonėmis, kai Klientas/Naudotojas prašo blokuoti elektroninių paslaugų teikimą nuotoliniu būdu ar atšaukti šį blokavimą. Pokalbių įrašai laikomi įrodymais galimų ginčų atveju; 
  9. pasikeitus bet kokiems Kliento Įstaigai pateiktiems duomenims (vardui, pavardei, pavadinimui, gyvenamosios vietos ar registracijos adresui, registracijos duomenims, sąskaitos numeriui, telefono numeriui, kitiems rekvizitams ar kontaktiniams duomenims, asmenims, turintiems teisę tvarkyti ir disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis arba jų duomenims, arba kitai Įstaigai anksčiau pateiktai informacijai) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti apie tai Įstaigai ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, visiškai atsako už visas dėl to kylančias pasekmes ir negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, kad Įstaigos veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus Kliento rekvizitus bei kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties arba kad jis negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus bei kontaktinius duomenis;
  10. savo lėšomis, kai to pareikalauja Įstaiga, pateikti visus Įstaigos reikalaujamus dokumentus ir informaciją per Įstaigos nurodytą terminą. Klientas įsipareigoja dokumentus pateikti tokia forma ir kalba, kokios pareikalauja Įstaiga. Jei Klientas pažeidžia šiame punkte įtvirtintus įsipareigojimus, Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų dėl pažeidimo atsiradusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentų vertimo, pristatymo, tvirtinimo išlaidas); 
  11. garantuoti ir užtikrinti, kad bet kurie Kliento ar Naudotojo Įstaigai pateikti dokumentai ir informacija bus teisingi, tikslūs ir išsamūs; 
  12. aktyviai dalyvauti bet kokiuose su Kliento ar Naudotojo Sąskaita, veikla ar mokėjimo operacijomis susijusiuose tyrimuose, bendradarbiauti teikiant Įstaigai visą Įstaigos paprašytą informaciją ir dokumentus; 
  13. neleisti jokiems kitiems neautorizuotiems ir Įstaigai nežinomiems asmenims naudotis Sąskaita ir/ar paslaugomis Kliento vardu. 
 7. VII. Klientas turi teisę:

  1. Vadovaudamasis šia Sutartimi ar kitomis sutartimis atlikti mokėjimus ir kitas operacijas su Sąskaitoje esančiomis lėšomis bei naudotis kitomis Įstaigos teikiamomis paslaugomis.
  2. Pateikti prašymą Įstaigai dėl Įstaigos teikiamų paslaugų sutarčių sudarymo.
  3. Sudaryti papildomus susitarimus su Įstaiga dėl specialių sąlygų taikymo.
 8. VIII. Identifikavimo priemonės teikimas, naudojimas, keitimas ir blokavimas 

  1. Įstaiga ir Klientas susitaria, kad Naudotojui Įstaigos suteiktos Identifikavimo priemonės yra naudojamos Naudotojo tapatybei patvirtinti. Jeigu prisijungimo prie Sąskaitos nuotoliniu būdu metu buvo panaudotos tinkamos Naudotojo Identifikavimo priemonės, laikoma, kad Naudotojo tapatybė buvo patvirtinta. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Naudotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti, naudojantis elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis atlikti veiksmai, bus vykdomi tik tada, kai jie patvirtinami Elektroniniu parašu ar Slaptažodžių generatoriaus sugeneruotais kodais. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Įstaigai pateikti Nurodymai, patvirtinti Identifikavimo priemone, visais atvejais prilyginami Kliento pasirašytiems nurodymams Įstaigai, o Naudotojo elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis su Įstaiga sudarytos sutartys visais atvejais prilyginamos Kliento ir Įstaigos pasirašytoms sutartims. 
  2. Naudotojas Įstaigos paslaugomis naudojasi internetu, Įstaigos nurodytu adresu prisijungdamas prie Įstaigos tarnybinės stoties. Įstaiga Klientą identifikuoja pagal Naudotojui suteiktą prisijungimo vardą arba kodą, registracijos slaptažodį ir patvirtinimo slaptažodžius iš Slaptažodžių generatoriaus arba Elektroninį parašą. Prisijungimo vardas arba kodas Naudotojui yra suteikiamas pasirašant Sutartį ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
  3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Identifikavimo priemonės bus žinomos tik Naudotojams, nurodytiems Sutartyje, ir nei Klientas, nei Naudotojas jų neperduos tretiesiems asmenims. Jeigu dėl Naudotojo kaltės Identifikavimo priemonėmis pasinaudoja tokios teisės neturintis asmuo, Įstaigos gautas Nurodymas, Nurodymo pakeitimas ar atšaukimas laikomi pateiktais Naudotojo. 
  4. Naudotojui praradus Slaptažodžių generatorių ar mobilųjį telefoną, kuriame įdiegtas elektroninio parašo sertifikatas, turint įtarimų, kad jais neteisėtai gali pasinaudoti tretieji asmenys, taip pat turint įtarimų dėl neteisėtos prieigos prie Sąskaitos, Klientas arba Naudotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pateikti Įstaigai prašymą blokuoti Sąskaitą ir paslaugų teikimą. Prašymas pateikiamas žodžiu, tel. +370 6 155 2555, atvykus į Įstaigą, raštu, elektroniniu paštu arba nuotoliniu būdu pateikus prašymą, pasirašytą Elektroniniu parašu. Pateikiant prašymą Klientas arba Naudotojas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir priežastį, dėl kurios blokuojamas paslaugų teikimas. Įstaiga, siekdama identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, turi teisę pareikalauti pateikti papildomą informaciją. Įstaiga blokuoja paslaugų teikimą remdamasi gautu prašymu. 
  5. Įstaiga taip pat turi teisę blokuoti Sąskaitos naudojimą ir paslaugų teikimą: 
   1. jeigu Įstaigai buvo pranešta apie Identifikavimo priemonių praradimą ar atskleidimą trečiajam asmeniui, arba yra pakankamas pagrindas manyti, kad Identifikavimo priemones ar kitą jautrią Kliento informaciją gali sužinoti arba ji tapo žinoma (prieinama) tretiesiems asmenims; 
   2. jeigu prieš pradedant naudotis Įstaigos paslaugomis tris kartus iš eilės buvo pateikti neteisingi patvirtinimo slaptažodžiai iš Identifikavimo priemonės; 
   3. jeigu Klientas Įstaigai nepateikia informacijos ir/ar dokumentų, kuriuos jis privalo pateikti Įstaigai pagal šią Sutartį, kitas Įstaigos ir Kliento sutartis ar teisės aktų reikalavimus; 
   4. jeigu yra objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Kliento lėšų saugumu; 
   5. jeigu įtariama, kad Sąskaita, mokėjimo priemonės ir/ar lėšos yra naudojamos ar gali būti panaudotos neteisėtai, nesąžiningai ar nusikalstamos veikos vykdymui; 
   6. jeigu Klientas pažeidžia šią Sutartį, kitas Įstaigos ir Kliento sutartis ir/ar teisės aktus; 
   7. jeigu įtariama, kad Sąskaita, mokėjimo priemonėmis ir/ar lėšomis gali neteisėtai pasinaudoti neautorizuoti tretieji asmenys; 
   8. jeigu Įstaigai kyla įtarimų dėl Kliento ir/ar jo atstovo tapatybės ir/ar lėšų kilmės; 
   9. kitais atvejais, kurie numatyti šioje Sutartyje, kitose Įstaigos ir Kliento sutartyse bei teisės aktuose. 
  6. Naudojimosi Sąskaita ir paslaugomis blokavimas panaikinamas Klientui atvykus į Įstaigą ir pateikus raštišką prašymą arba nuotoliniu būdu pateikus prašymą, pasirašytą Elektroniniu parašu. Įstaiga turi teisę atsisakyti panaikinti blokavimą, jeigu yra pagrindas manyti, kad neišnyko blokavimo priežastys. Jeigu naudojimasis Sąskaita ir paslaugomis buvo blokuotas Įstaigos iniciatyva, blokavimas panaikinamas tik tada, kai, Įstaigos vertinimu, nebelieka blokavimo priežasčių. 
  7. Įstaiga neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Sąskaita ir paslaugomis blokavimo bei blokavimo panaikinimo, jeigu Įstaiga veikė laikydamasi Sutartyje ar teisės aktuose numatytų sąlygų ir tvarkos. 
 9. IX. Mokesčiai

  1. Klientas įsipareigoja už Identifikavimo priemonių išdavimą ar pakeitimą, naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis mokėti Įstaigos Tipiniuose įkainiuose ir/ar Įstaigos ir Kliento sudarytose sutartyse nustatytus mokesčius, o Įstaiga turi teisę be atskiro pranešimo ir Kliento sutikimo mokėjimo operacijos metu arba vėliau nurašyti mokėtinus mokesčius nuo bet kurios Įstaigoje atidarytos Kliento sąskaitos. 
  2. Mokesčiai už konkrečias Įstaigos paslaugas, valiutos keitimo kursas, jų apskaičiavimas, taip pat Įstaigai mokėtinos kitos sumos (įskaitant, bet neapsiribojant, už Įstaigos patirtas išlaidas) yra nurodyti Tipiniuose įkainiuose bei Tinklalapyje. 
  3. Klientas pareiškia, kad sudarydamas šią Sutartį yra susipažinęs su Įstaigos paslaugų ir operacijų įkainiais (įskaitant, bet neapsiribojant, Tipinius įkainius) bei, inicijuodamas paslaugas ir operacijas, sutinka mokėti nustatytą mokestį, be to, įsipareigoja Sąskaitoje turėti tokį lėšų kiekį, kuris padengtų Įstaigai mokėtinus mokesčius ir kitas sumas. Jei Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir mokesčiui už jos atlikimą sumokėti, Įstaiga turi teisę neatlikti tokios mokėjimo operacijos. 
  4. Įstaiga turi teisę vienašališkai keisti Įstaigos sutartyse ir/ar Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius bei įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti Įstaigos sutartyse ir/ar teisės aktuose nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad šie pakeitimai Klientui yra viešai prieinami Tinklalapyje iš karto po jų įsigaliojimo. 
  5. Kai Įstaigos atsisakymas vykdyti mokėjimo nurodymą yra objektyviai pagrįstas, už tokį atsisakymą Įstaiga gali imti Įstaigos Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį. 
  6. Įstaiga turi teisę imti mokestį iš Kliento už lėšų grąžinimą, jeigu mokėjimo operacijos neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas kilo dėl klaidingo unikalaus identifikatoriaus, kitos Kliento ar Naudotojo netinkamai pateiktos/netikslios informacijos mokėjimo operacijai įvykdyti arba jei lėšų grąžinimą sąlygojo Kliento ar Naudotojo padarytas Sutarties pažeidimas. 
  7. Įstaiga, vadovaudamasi šia Sutartimi, kitomis Įstaigos ir Kliento sutartimis bei teisės aktais, turi teisę imti Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už Nurodymo atšaukimą ar pranešimą apie atsisakymą vykdyti Nurodymą. 
  8. Už Kliento prašymu teikiamą papildomą ar dažnesnį informavimą arba už informacijos perdavimą kitomis ryšio priemonėmis, negu nurodytos šioje Sutartyje, Įstaiga gali taikyti papildomą mokestį, nurodytą Tipiniuose įkainiuose.
 10. X. Neatitikties mokestis

  1. Neatitikties mokestis taikomas Klientams, kurie nėra laikomi Vartotojais, kai nustatomas neatitikties įvykis.
  2. Neatitikties įvykiu laikoma:
   1. jei Įstaiga turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Klientas užsiima licencijuojama veikla neturėdamas tinkamos licencijos arba užsiima kokia nors neteisėta veikla, arba kita veikla, kuri dėl savo pobūdžio gali pakenkti Įstaigos reputacijai, ir su bet kuria iš šių veiklų susijusias operacijas vykdo naudodamasis Įstaigos paslaugomis;
   2. jei pažeidžiamos su Klientu sudaryto papildomo susitarimo, ribojančio tam tikro tipo operacijas, sąlygos;
   3. jei bet kuris Kliento patvirtinimas dėl jo veiklos, lėšų kilmės, šaltinio, galutinių naudos gavėjų ar kitas reikšmingą įtaką Kliento rizikai darantis patvirtinimas paaiškėja esantis neteisingu;
   4. mokėjimų Kliento klientų vardu ar Kliento klientų naudai aptarnavimas nesant Įstaigos leidimo, t. y. draudžiama atlikti mokėjimus trečiųjų šalių vardu, kai dėl to nėra aiškiai susitarta papildomu tą leidžiančiu susitarimu.
  3. Įstaiga nustačiusi bet kurį iš neatitikties įvykių Klientui taiko neatitikties mokestį, kuris lygus 50 000 EUR (penkiasdešimt tūstančių eurų).
 11. XI. Šalių atsakomybė

  1. Klientas yra atsakingas už visus Įstaigos nuostolius, patirtus dėl Įstaigai pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų mokėjimo nurodymų ir/ar dėl kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.
  2. Įstaigos atsakomybė identifikuojant Naudotoją apima tik Naudotojui suteiktų Identifikavimo priemonių patikrinimu. 
  3. Klientui ir Naudotojui draudžiama naudojant Identifikavimo priemones atlikti arba leisti atlikti tretiems asmenims bet kokius veiksmus, kuriais siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip daryti įtaką Įstaigos paslaugų teikimą (veikimą). Esant tokiems pakeitimams arba bandymams, Įstaiga atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šios Sutarties vykdymu.
  4. Įstaiga neprisiima jokios materialinės atsakomybės ir neatsako už elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis gautų Kliento mokėjimo dokumentų atitikimą jų originalams ir juose esančių duomenų tikslumą ar teisingumą.
  5. Įstaiga neatsako už tai, kad neveikė ar netinkamai veikė Naudotojo pasirinkta Identifikavimo priemonė, Naudotojas neturėjo telefono, kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, jog ši įranga buvo sugedusi, arba jeigu Klientas neapsaugojo savo slaptažodžių ar Identifikavimo priemonių ir dėl to slaptažodžiai ar Identifikavimo priemonės tapo žinomi kitiems asmenims. 
  6. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Klientas negali naudotis Įstaigos paslaugomis arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta informacija, ji buvo iškraipyta ir pan.
  7. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl Įstaigos atliekamų techninių darbų ir/ar sutrikimų, susijusių su Įstaigos naudojamomis informacinėmis technologijomis, šalinimo Klientas negali naudotis Įstaigos paslaugomis, išskyrus atvejus, kai tai tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas ir įvyksta dėl Įstaigos tyčios ar didelio neatsargumo.
  8. Įstaigai atlikus elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis gautą Kliento mokėjimo operaciją, neatitinkančią Kliento pateikto šio pavedimo atspausdinto išrašo, Šalys, spręsdamos tarpusavio ginčus, vadovaujasi elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis gauta Kliento mokėjimo operacija ir ją charakterizuojančiais duomenimis. 
  9. Klientas ar jo nurodytas Naudotojas už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako solidariai. Jeigu Klientas suteikia teisę Naudotojui valdyti Sąskaitą, Naudotojas privalo tinkamai vykdyti visus Kliento šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 
  10. Klientas privalo visiškai atlyginti Įstaigos patirtus nuostolius, susijusius su Identifikavimo priemonių atskleidimu ar Slaptažodžių generatoriaus, mobiliojo telefono (su elektroninio parašo sertifikatu) praradimu ar kitokiu šios Sutarties pažeidimu. 
  11. Klientui (mokėtojui) tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patirti dėl: 1) prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo; 2) neteisėto mokėjimo priemonės įgijimo, jeigu Klientas (mokėtojas) neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių. 
  12. Klientui (mokėtojui) tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Klientas (mokėtojas) juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nustatytų pareigų. 
  13. Įstaiga jokiais atvejais neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas), atsiradusius Klientui naudojantis paslaugomis ir/ar bet kokiu kitu pagrindu.
  14. Iš Sąskaitos nurašytos lėšos grąžinamos tik tada, jeigu apie neautorizuotą ar netinkamai atliktą mokėjimo operaciją, dėl kurios pagal teisės aktus ir atitinkamą sutartį galima pareikšti reikalavimus, bus pranešta Įstaigai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos, o verslo klientų atveju, – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų.
  15. Jei to nedraudžia taikytina teisė ar kitaip nėra nurodyta šioje Sutartyje, Įstaigai pažeidus šią Sutartį, Įstaigos Klientui mokėtina kompensacija neviršys paskutinių 3 prieš pažeidimą ėjusių mėnesių Kliento Įstaigai sumokėtų mokesčių už paslaugas vidurkio, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip 5 eurų sumos. 
  16. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl nepriklausančių nuo Įstaigos telekomunikacijos tinklų gedimų Naudotojas negalėjo pasiekti trečiųjų šalių išorinio portalo arba dėl tokių gedimų buvo prarasti, iškraipyti Įstaigos perduodami trečiajai šaliai Naudotojo autentifikavimo duomenys. 
  17. Įstaiga neatsako už finansų įstaigų ir kitų mokėjimo operacijų procese dalyvaujančių subjektų veiksmus bei klaidas, taip pat už neteisėtus kitų trečiųjų asmenų veiksmus bei Kliento patirtus nuostolius dėl Sąskaitos blokavimo ir/ar paslaugų sustabdymo.
  18. Įstaiga neatsako už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas ir prekes bei jų kokybę, trečiųjų šalių elektroninių sistemų sutrikimus, Klientui prisijungus prie trečiųjų šalių sistemų ar apmokant už trečiųjų šalių parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas naudojantis Įstaigos elektroninėmis paslaugomis, taip pat Įstaiga neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tretieji asmenys įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. Pretenzijos dėl trečiųjų asmenų elektroninių sistemų, jų teikiamų prekių ir paslaugų Įstaiga nenagrinėja, jos turi būti teikiamos tiesiogiai tretiesiems asmenims.
  19. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Šalys apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu (įskaitant elektroniniu paštu) pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. 
 12. XII. Asmens duomenys

  1. Klientas supranta, kad Įstaiga tvarkys Kliento asmens duomenis, kurie yra reikalingi šios Sutarties įvykdymui bei paslaugų suteikimui, taip pat kitų Įstaigos ir Kliento sutarčių įvykdymui bei jose numatytų tikslų įgyvendinimui. 
  2. Klientas įsipareigoja susipažinti ir laikytis Įstaigos nustatytų asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurios yra skelbiamos Privatumo politikoje Tinklalapyje arba kitaip pateikiamos Klientui. Klientas taip pat privalo užtikrinti, kad savo nurodytus susijusius ir/ar įgaliotus asmenis, kurių asmens duomenis pateikė Įstaigai, supažindins su Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sąlygomis, skelbiamomis Privatumo politikoje Tinklalapyje iki Sutarties pasirašymo datos, o su Klientu susiję asmenys susipažins su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. 
  3. Įstaiga įsipareigoja Kliento asmens duomenis tvarkyti laikydamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. 
 13. XIII. Įstaigos ir Kliento bendravimo sąlygos

  1. Sutartis sudaroma ir visi pranešimai tarp Šalių siunčiami lietuvių arba anglų kalba, nebent Šalys susitaria dėl kitos joms priimtinos kalbos naudojimo arba Tinklalapyje kita kalba yra nurodyta kaip priimtina Įstaigai. Visus pranešimus (įskaitant informaciją apie mokėjimo operacijas) Klientui Įstaiga savo pasirinkimu siunčia elektroniniu paštu, pateikia Sąskaitoje, patalpina Tinklalapyje arba pateikia kitais elektroniniais kanalais. Informacija apie Sąskaitą ir mokėjimo operacijas Klientui teikiama reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Klientas taip pat gali susipažinti su jam aktualia informacija prisijungęs prie Tinklalapio ir Sąskaitos.
  2. Klientas turi teisę raštu popieriuje arba elektroniniu paštu iš Įstaigos gauti informaciją apie šios Sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, taip pat bet kada Tinklalapyje susipažinti su šios Sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis.
  3. Klientas savo pranešimus Įstaigai pateikia elektroniniu paštu arba per Tinklalapį, taip pat gali kreiptis į Įstaigą telefonu ar kitomis Tinklalapyje nurodytomis ryšio priemonėmis. Įstaiga turi teisę paprašyti, jog Klientas konkrečiu atveju pranešimą, informaciją ar dokumentus atsiųstų bet kokiu kitu Įstaigos pareikalautu būdu ir forma (pvz., registruotu paštu ir pan.), o Klientas įsipareigoja tai savo sąskaita padaryti. 
  4. Kliento pateikti pranešimai, informacija ar dokumentai Įstaigoje laikomi gautais, kai Įstaiga patvirtina Klientui, kad atitinkamas pranešimas, informacija ar dokumentas yra gautas. 
  5. Įstaigos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Įstaigos pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Įstaigos pranešime yra aiškiai pasakyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas. 
 14. XIV. Sutarties galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai iki Sutarties nutraukimo. Sutartis automatiškai nustoja galioti tą pačią dieną, kai yra nutraukiamos visos su Įstaiga sudarytos kitos sutartys. 
  2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių vienašališku pareiškimu taip, kaip numatyta šioje Sutartyje.
  3. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjęs Įstaigą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų (pvz., prisijungus per Tinklalapį), išskyrus kitus šioje Sutartyje ar kitose sutartyse numatytus atvejus. Šiuo atveju Klientas privalo visiškai atsiskaityti su Įstaiga už pradėtas teikti ar suteiktas paslaugas. Sumokėti mokesčiai Klientui negrąžinami.
  4. Nutraukus Sutartį, Kliento Sąskaitoje turimos lėšos (atskaičius Įstaigai mokėtinus mokesčius ir kitas sumas) yra grąžinamos Klientui į jo nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje. Jei Klientas iki Sutarties nutraukimo dienos nenurodo savo sąskaitos, į kurią Įstaiga turėtų pervesti lėšas, Įstaiga turi teisę Kliento lėšas pervesti į paskutinę Įstaigai žinomą Kliento sąskaitą kitoje finansų įstaigoje. 
  5. Klientas, nutraukdamas ilgesniam negu 12 (dvylikos) mėnesių ar neapibrėžtam terminui sudarytą Sutartį, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties sudarymo datos, nemoka jokio mokesčio Įstaigai. Visais kitais atvejais Klientas sumoka Įstaigai Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už Sutarties nutraukimą. 
  6. Įstaiga turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir nenurodydama priežasties, nutraukti šią Sutartį, Klientui pranešimą apie nutraukimą pateikdama raštu popieriuje arba naudodama kitą patvariąją laikmeną (pvz., elektroninį paštą) ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, nebent Sutartyje ar kitose sutartyse būtų numatyti kitokie nutraukimo atvejai.
  7. Įstaiga turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjusi Klientą nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vengia pateikti Įstaigai informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau Įstaigai pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas užsiima Įstaigai nepriimtina veikla, neteisėta veikla, yra susijęs su pinigų plovimo ir/ar terorizmo finansavimu, arba Kliento atlikti veiksmai pakenkė ar galėjo pakenkti Įstaigos reputacijai, arba yra kiti Sutartyje išvardinti atvejai. 
  8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. 
  9. Šalys susitaria, kad Klientui ir Įstaigai pasirašius šią Sutartį bus laikoma, kad ankstesnės sutartys, reglamentuojančios šalių santykius, atsirandančius Klientui naudojantis elektroninėmis paslaugomis, bus nutrauktos ir ginčo atveju šalys vadovausis vėliausiai tarp šalių sudaryta sutartimi, reglamentuojančia analogiškus santykius.
  10. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus, kai Įstaiga turi teisę Sutartį keisti vienašališkai. 
  11. Įstaiga turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), įspėjusi Klientą raštu (elektroniniu paštu ar kitu būdu) prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimų yra gerinamos paslaugų teikimo sąlygos Klientui. Laikoma, kad Sutarties pakeitimai yra patvirtinti ir Klientas su jais sutinka, jei Klientas nepateikia rašytinio pranešimo apie nesutikimą prieš pranešime apie pakeitimą nurodytą pakeitimo įsigaliojimo datą. Kliento naudojimasis Įstaigos paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo įsigaliojimo datos reiškia Kliento sutikimą su Sutarties sąlygų pakeitimu. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, jis gali nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešdamas Įstaigai, kuomet visos Įstaigos ir Kliento sudarytos sutartys netenka galios nuo atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo dienos.
  12. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų. 
  13. Klientas gali susipažinti su aktualia Sutarties redakcija, Sutarties pakeitimais bei su tuo susijusia informacija Tinklalapyje. 
 15. XV. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

  1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Sutarties vykdymą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas kiti įstatymai ir teisės aktai, taip pat kitos šalių sudarytos sutartys bei kiti operacijų atlikimą reglamentuojantys Įstaigos vidaus teisės aktai.
  2. Kilę ginčai, neišspręsti derybomis ar kitais ikiteisminiais būdais, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Įstaigos buveinės vietą.
  3. Prieš kreipdamasis į teismą Klientas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pažeidimo dienos ikiteismine tvarka kreiptis į Įstaigą dėl kilusio ginčo išsprendimo. Klientas savo pretenziją turi pateikti raštu ir prie jos pridėti išsamius pretenziją bei Kliento reikalavimus pagrindžiančius įrodymus. Įstaiga į Kliento pretenziją atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, nebent kitos Įstaigos ir Kliento sutartys ar teisės aktai numato kitokius ikiteisminio ginčo išsprendimo terminus. 
  4. Jeigu Klientas yra fizinis asmuo – vartotojas, o Įstaiga, Kliento nuomone, pažeidė jo teises ar interesus, Klientas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką (adresas: Totorių g. 4, Vilnius, el. paštas: [email protected], tinklapis: www.lb.lt) Lietuvos banko įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
 16. XVI. Baigiamosios nuostatos

  1. Šalys pareiškia, kad Sutarties pasirašymo metu joms nėra žinomos jokios aplinkybės, draudžiančios sudaryti šią Sutartį arba ribojančios Šalių teisę sudaryti šią Sutartį. Klientas pareiškia, kad visos Sutarties sąlygos atitinka jo valią, Sutarties sąlygos, jos turinys ir sudarymo pasekmės jam suprantamos ir aiškios.
  2. Įstaigos išduotos Identifikavimo priemonės tampa Kliento nuosavybe tik tuo atveju, jei Klientas už jas sumokėjo Įstaigos nustatytą kainą. Kitu atveju nutraukus Sutartį Klientas privalo nedelsdamas grąžinti Identifikavimo priemonę arba sumokėti Įstaigai nustatytą jos kainą, jei Identifikavimo priemonė nebuvo išduota neatlygintinai. 
  3. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę bei kitą konfidencialią informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
  4. Kliento atstovas gali veikti Kliento vardu, jeigu Įstaigai pateikė tinkamą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu, nuotrauka, parašu) bei kitus Įstaigos pareikalautus pateikti dokumentus ir informaciją apie atstovavimą.
  5. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo. Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai. 
  6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
  7. Klientui yra privaloma laikytis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (ir vėlesnių jų pakeitimų) ir Klientas įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Klientas taip pat įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų teikimu, įskaitant Lietuvos banko patvirtintus Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams, bei kitų teisės aktų, reguliuojančių Kliento veiklą. Šie teisės aktai yra sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis. 
  8. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa negaliojančia, kitų nuostatų galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista galiojančia nuostata, kurios ekonominis ir teisinis tikslas būtų kuo artimesnis negaliojančiai nuostatai.