Chat with us, powered by LiveChat

Bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

 1. 1. Sąvokos

  1. Autentiškumo patvirtinimas - procedūra, kuria Įstaiga tikrina mokėjimo paslaugų vartotojo tapatybę arba mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą.
  2. Biometrinės apsaugos priemonės - mobiliųjų įrenginių gamintojų įdiegtos apsaugos priemonės, kurias Įstaiga laiko saugiomis. Biometrinių apsaugos priemonių veikimas pagrįstas biometrinių duomenų (pvz., piršto antspaudo, veido bruožų) nuskaitymu, saugojimu ir apdorojimu.
  3. Elektroniniai pinigai - Įstaigai gavus lėšų iš Klientų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas Įstaigai ir turinti šiuos požymius: 1) yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; 2) skirta mokėjimo operacijoms atlikti; 3) priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai. Elektroniniai pinigai, priklausomai nuo konteksto, Taisyklėse ar Sutartyse gali būti įvardijami tiesiog lėšomis.
  4. Elektroninis parašas - trečiųjų šalių išduotos saugaus elektroninio ir mobiliojo elektroninio parašo priemonės, kurias Įstaiga laiko Identifikavimo priemonėmis ir kurios naudojamos vietoje rašytinio Kliento parašo. Elektroninis parašas skirtas Vartotojui identifikuoti ir elektroniniais kanalais Vartotojo siunčiamiems Nurodymams patvirtinti.
  5. Identifikavimo priemonės - Vartotojo prisijungimo vardas arba kodas, registracijos slaptažodis, Slaptažodžių generatorius, Biometrinės apsaugos priemonės ir kitos autentiškumą patvirtinančios priemonės, skirtos Vartotojo tapatybei patvirtinti.
  6. Internetinės bankininkystės sistema - specialus programinis sprendimus, kuris naudojamas Įstaigos paslaugoms teikti internetu ir pasiekiamas per nuorodas Tinklalapyje, specialų domeną, įdiegtus įskiepius, taikomųjų aplikacijų sąsajas (angliškai Application programming interface) ir (ar) Mobiliąją programėlę, priklausomai nuo Mūsų suteikiamų galimybių.
  7. Įstaiga (arba „Mes") - UAB „Pervesk", į. k. 304186270, adresas Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, Lietuva (elektroninio pašto adresas [email protected]), veikianti kaip Lietuvos Respublikoje licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 17; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija - Lietuvos bankas, www.lb.lt; duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas - VĮ „Registrų centras").
  8. Įstaigos darbo diena - diena, kurią Įstaiga vykdo veiklą, būtiną atliekant mokėjimo operacijas.
  9. Klientas (arba „Jūs") - asmuo, sudaręs su Įstaiga Sutartį (Sutartis).
  10. Mobilioji programėlė - Įstaigos programėlė, diegiama mobiliajame įrenginyje, suteikianti Klientui (Vartotojui) galimybę prisijungti prie Internetinės bankinkystės sistemos ir naudotis Įstaigos teikiamomis paslaugomis.
  11. Mokėjimo nurodymas (taip pat „Nurodymas") - Vartotojo Įstaigai pateiktas nurodymas įvykdyti mokėjimo operaciją.
  12. Pagrindinis valiutos keitimo kursas - valiutos keitimo kursas, kurį nurodo Įstaiga arba skelbia viešai prieinamas Įstaigos nurodomas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.
  13. Paskyra - Vartotojo registravimosi Sistemoje rezultatas, kai įrašomi jo duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas arba kodas, apibrėžiamos jo teisės. Prie Paskyros prisijungiama Sistemos pagalba.
  14. Saugesnis autentiškumo patvirtinimas - autentiškumo patvirtinimas Identifikavimo priemonėmis, kai saugiai naudojami bent du į žinojimo (tai, ką žino tik Vartotojas, pvz., Slaptažodis), turėjimo (tai, ką turi tik Vartotojas, pvz., mobilusis telefonas, Slaptažodžių generatorius) ir būdingumo (tai, kas būdinga tik mokėjimo paslaugų vartotojui, pvz., piršto antspaudas, veido bruožai) kategorijas skirstomi elementai, o pažeidus vieną elementą neturi sumažėti kitų elementų patikimumas.
  15. Sąskaita - Kliento vardu Įstaigoje atidaryta IBAN (angliškai International Bank Account Number) formato elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita, į kurią Klientas gali pervesti lėšas ir jas laikyti, atlikti lėšų pervedimus ir kitas Įstaigos leidžiamas mokėjimo operacijas.
  16. Sąskaitos sutartis - Elektroninių pinigų ir mokėjimų sąskaitos sutartis.
  17. Slaptažodis - bet koks Kliento (Vartotojo) susikurtas ar Įstaigos suteiktas kodas, kuris yra naudojamas prisijungti prie Paskyros, Įstaigos teikiamoms paslaugoms inicijuoti, valdyti ir patvirtinti.
  18. Slaptažodžių generatorius - elektroninis prietaisas unikaliems vienkartiniams Slaptažodžiams generuoti, kurie naudojami vietoje rašytinio Kliento parašo ir skirti Vartotojui identifikuoti bei elektroniniais kanalais Vartotojo Įstaigai siunčiamiems Nurodymams patvirtinti.
  19. Sutartis - Sąskaitos sutartis ir (ar) bet kuri sutartis, kuria teikiamos kitos paslaugos, susijusios su Sąskaita (atitinkamas Sutarties priedas). Sutarties sąvoka apima ir Taisykles. Kiekviena Sutartis yra apibrėžta konkrečioje Sutartyje.
  20. Šalis - Mes arba Jūs, atitinkamos Sutarties kontekste ir joje nurodytas papildomas asmuo. Visi kartu vadinami Šalimis.
  21. Taisyklės - šios Bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, kurios yra sudėtinė kiekvienos Sutarties dalis ir kuriose numatytos bendrosios visoms Sutartims taikomos taisyklės.
  22. Tinklalapis - Įstaigos interneto tinklalapis, esantis adresu www.pervesk.lt.
  23. Tipiniai įkainiai (taip pat „Įkainiai") - Įstaigos patvirtinti teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių ir Sutarčių dalis. Tipiniai įkainiai skelbiami Tinklalapyje ar kitu Įstaigos nustatytu būdu.
  24. Unikalus identifikatorius - raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaiga suteikia Klientui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.
  25. Vartotojas - Klientas arba jo nurodytas Kliento atstovas (fizinis asmuo), kuriam suteikta teisė elektroniniais kanalais valdyti Kliento sąskaitą. Vartotojas, priklausomai nuo konteksto, taip pat gali būti vadinamas „Jūs".
  26. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir kituose aktualiuose teisės aktuose nurodytas sąvokas.
 2. 2. Bendrosios nuostatos

  1. Taisyklės reglamentuoja pagrindines nuostatas, kurios taikomos atidarant Sąskaitą ir teikiant kitas paslaugas, susijusias su Sąskaita.
  2. Taisyklės taikomos visiems Klientams, nepriklausomai nuo to, kokiomis Įstaigos paslaugomis jie naudojasi.
  3. Taisyklės kartu su visais pakeitimais, papildymais ir nuorodomis į Tinklalapį ar kitas interneto svetaines yra sudedamoji ir neatskiriama kiekvienos Sutarties dalis ir Klientui yra taikomos nuo konkrečios Sutarties sudarymo momento.
  4. Taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama kiekvienos Sutarties dalis. Taisyklių nuostatos taikomos tiek kiekvienoje Sutartyje tiesiogiai aptartais (pvz., Sąskaitos atidarymo tvarka, Sutarties nutraukimas ir keitimas), tiek neaptartais (pvz., taikytina teisė ir ginčų sprendimas) atvejais, priklausomai nuo konteksto. Jeigu tarp Sutarties sąlygų ir Taisyklių nuostatų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos Sutarties sąlygos, nebent pati Sutartis nurodytų kitaip. Jeigu tarp atitinkamos Sutarties ir Sąskaitos sutarties nuostatų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos atitinkamos Sutarties sąlygos, nebent pati Sutartis nurodytų kitaip.
 3. 3. Registracija ir Sutarties sudarymas

  1. Jūs, norėdami atsidaryti Sąskaitą ir pradėti naudotis Mūsų teikiamomis paslaugomis, turite užsiregistruoti Internetinės bankininkystės sistemoje. Registracija yra galima Tinklalapyje ir (arba) per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia techninė galimybė) ar kitais Įstaigos nustatytais būdais.
  2. Mes turime teisę neteikti paslaugų naujam Klientui, nenurodydami priežasčių, tačiau Mes užtikriname, kad atsisakymas teikti paslaugas visada bus paremtas svarbiomis priežastimis.
  3. Klientui pateikus reikalingus duomenis ir užsiregistravus Sistemoje, yra sukuriama Kliento paskyra. Paskyra yra asmeninė ir ja gali naudotis tik pats Klientas arba Kliento nurodytas ir registruotas atstovas, jeigu Klientas yra juridinis asmuo.
  4. Klientas užtikrina, kad tiek registruodamasis, tiek keisdamas ar pildydamas užregistruotus duomenis pateiks tik teisingus duomenis apie save ir (ar) Vartotoją. Jeigu Klientas nevykdo šio savo įsipareigojimo, jam tenka bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, be to, jam tokiais atvejais taikomos ir Taisyklių 4 punkte nurodytos teisinės pasekmės.
  5. Klientui užsiregistravus, susipažinus su Taisyklių ir Sąskaitos sutarties nuostatomis ir Įstaigos nustatyta tvarka išreiškus savo sutikimą jų laikytis, yra atidaroma Sąskaita ir Klientas įgyja galimybę naudotis Įstaigos teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su Sąskaita.
  6. Taisyklėse ir (ar) Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka Klientas turi patvirtinti Paskyrą, naujos paslaugos teikimą, atlikti savo tapatybės patvirtinimą, kad Mes galėtume pradėti ar tęsti paslaugų teikimą.
  7. Norėdami naudotis atitinkama kita Mūsų teikiama paslauga, turėsite susipažinti ir sutikti su tai paslaugai taikoma Sutartimi (atitinkamas Taisyklių priedas), o jei nurodysime papildomai, atlikti ir papildomus veiksmus (pvz., susitarti dėl individualių sąlygų, užpildyti papildomą klausimyną ar pan.), o visa tai atlikę galėsite naudotis papildomai užsisakyta paslauga.
  8. Jūs, sudarydamas Sutartį, pareiškiate, kad esate susipažinę su Taisyklėmis, Privatumo politika, atitinkamos Sutarties nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis, taip pat kad esate susipažinę su Tipiniais įkainiais.
 4. 4. Kliento pažinimas

  1. Mes, siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, turime tinkamai ir visapusiškai pažinti savo Klientus.
  2. Klientas, sudarydamas Sutartį, sutinka, kad Įstaiga tiek pati, tiek pasitelkdama trečiuosius asmenis tikrintų ir vertintų Kliento ir jo naudos gavėjų tapatybes, veiklą, lėšų kilmę, keliamas rizikas ir bet kokią kitą informaciją, kuri yra reikalinga, kad būtų atliktas tinkamas ir visapusiškas Kliento pažinimas. Klientas įsipareigoja Įstaigos nurodytu terminu, forma ir kalba Kliento pažinimo tikslais pateikti Įstaigai visą jos pareikalautą informaciją.
  3. Jeigu Mes negalime atlikti tinkamo ir visapusiško Kliento pažinimo, Mes atsisakome sudaryti Sutartį, o tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaryta, Mes nedelsdami ir be atskiro įspėjimo ją nutraukiame.
  4. Klientas sutinka ir įsipareigoja bet kuriuo metu Įstaigai paprašius savo sąskaita ir Įstaigos nurodytu terminu, forma ir kalba atnaujinti ir (ar) pateikti Įstaigai papildomą informaciją ir dokumentus apie savo ir naudos gavėjų tapatybes, naudojamų lėšų kilmę, veiklą bei kitą Įstaigos paprašytą informaciją, reikalingą Klientui pažinti.
  5. Pasikeitus bet kuriems duomenims, kuriuos Klientas nurodė paskutinės pažinimo procedūros metu, Klientas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu (įskaitant elektroninį paštą) pranešti apie tai Įstaigai ir pateikti su tokiais pasikeitimais susijusius dokumentus. Neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius.
 5. 5. Mūsų pareigos

  1. Už Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius teikti elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas, išduoti arba pakeisti Klientui (Vartotojui) Identifikavimo priemones, naudojamas prisijungti prie Sąskaitos elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pateikti Nurodymus.
  2. Leisti Klientui (Vartotojui) naudotis nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis, jeigu prisijungimo prie Paskyros metu buvo panaudotos tinkamos Vartotojo Identifikavimo priemonės. Elektroninėmis ryšio priemonėmis Vartotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti atlikti veiksmai turi būti atskirai patvirtinami, panaudojant tinkamas Identifikavimo priemones.
  3. Taisyklėse, Sutartyse ir (ar) teisės aktuose nustatytais terminais tinkamai vykdyti Vartotojo elektroniniais kanalais pateiktus Nurodymus, jeigu:
   1. Vartotojo elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiami Nurodymai atitinka Taisyklių, Sutarties nuostatas, teisės aktų reikalavimus ir kitus Įstaigos nustatytus reikalavimus.
   2. Sąskaitoje yra pakankamas lėšų likutis pateiktam Nurodymui įvykdyti ir mokesčiui už atliktą Nurodymą pagal Tipinius įkainius nurašyti.
   3. Sąskaitoje esančios lėšos nėra areštuotos ir nėra kitaip apribota teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis.
   4. Nurodymui netaikomi kitų teisės aktų ar Sąskaitos sutarties numatyti apribojimai, nustatantys Įstaigai teisę ar pareigą nevykdyti Nurodymų nurašyti lėšas iš Kliento Sąskaitos.
   5. Klientas neviršija operacijų limito, Įstaigos nustatyto konkrečiai Identifikavimo priemonei ar Sąskaitai arba pasirinkto paties Kliento.
  4. Teikti Klientui konsultacijas naudojimosi Sąskaita ir kitais klausimais, susijusiais su Įstaigos teikiamomis paslaugomis.
  5. Raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną (įskaitant elektroninius laiškus) teikti Klientui informaciją apie paslaugų pagal Sutartį teikimo sąlygas.
 6. 6. Jūsų pareigos

  1. Laikytis Taisyklėse, Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų pareigų ir reikalavimų.
  2. Užtikrinti, kad prie Paskyros ir Sąskaitos su suteiktomis Identifikavimo priemonėmis nuotoliniu būdu jungtųsi ir Paskyra bei Sąskaita naudotųsi tik Vartotojai;
  3. Užtikrinti Mūsų suteiktų Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių saugumą, imtis veiksmų, kad būtų apsaugotos Identifikavimo priemonės ir mokėjimo priemonės individualūs saugumo požymiai, nerašyti Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių duomenų ant kartu su jomis laikomų daiktų, nesuteikti tretiesiems asmenims galimybės su jomis susipažinti ir (ar) disponuoti. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoti Mus, jeigu Identifikavimo priemonė ar mokėjimo priemonė prarandama, kitam asmeniui ją užvaldžius, pametama ar Jūs įtariate, kad ji yra arba gali būti neautorizuotai naudojama, ar Jūs negalite jos valdyti dėl kitų priežasčių.
  4. Už Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių išdavimą, keitimą, už Nurodymų, pateikiamų elektroninėmis ryšio priemonėmis, atlikimą, už kitas Įstaigos teikiamas paslaugas mokėti Tipiniuose įkainiuose nurodytus operacijų ir paslaugų mokesčius ir užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Nurodymams atlikti bei taikomiems įkainiams sumokėti.
  5. Pasibaigus Sutarčiai arba Mums pareikalavus, grąžinti Mūsų išduotas Identifikavimo priemones.
  6. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, informuoti Mus, jeigu keičiasi Jūsų vardas, pavardė, pavadinimas, gyvenamosios vietos ar registracijos adresas, mobiliojo telefono numeris ar kiti rekvizitai bei kontaktiniai duomenys, kuriuos Jūs nurodėte registruodamiesi Sistemoje ir kurdami savo Paskyrą. Neįvykdę šio reikalavimo, Jūs negalite reikšti Mums pretenzijų ir atsikirtimų, kad Mūsų veiksmai, atlikti pagal paskutinius Mums žinomus Jūsų rekvizitus bei kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties arba kad Jūs negavote pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.
  7. Savo lėšomis, kai Mes to pareikalaujame, pateikti Mūsų nurodytu terminu, forma ir kalba visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją. Jums pažeidus šiame Taisyklių punkte įtvirtintą įsipareigojimą, Mes turime teisę reikalauti, kad Jūs atlygintumėte nuostolius, atsiradusius dėl pažeidimo (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentų vertimo, pristatymo, tvirtinimo išlaidas).
  8. Garantuoti ir užtikrinti, kad bet kurie Jūsų pateikti dokumentai ir informacija bus teisingi, tikslūs ir išsamūs.
  9. Aktyviai dalyvauti bet kokiuose su Jūsų Sąskaita, veikla ar mokėjimo operacijomis susijusiuose tyrimuose, bendradarbiauti teikiant Mums informaciją ir dokumentus.
 7. 7. Identifikavimo priemonių suteikimas, naudojimas ir keitimas

  1. Klientui (Vartotojui) suteiktos ir jo paties turimos ar susikurtos Identifikavimo priemonės yra naudojamos Kliento (Vartotojo) tapatybei patvirtinti. Jeigu prisijungiant prie Sistemos, Paskyros ir Sąskaitos buvo panaudotos tinkamos Vartotojo Identifikavimo priemonės, laikoma, kad Vartotojo tapatybė buvo patvirtinta. Elektroninėmis ryšio priemonėmis Vartotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti veiksmai, atlikti naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis, bus vykdomi tik tada, kai jie bus patvirtinti atitinkamomis Įstaigos reikalaujamomis Identifikavimo priemonėmis (jų kombinacija). Elektroninėmis ryšio priemonėmis Įstaigai pateikti Nurodymai, patvirtinti tinkama Identifikavimo priemone, visais atvejais prilyginami Kliento pasirašytiems Nurodymams, o Vartotojo elektroninėmis ryšio priemonėmis su Įstaiga sudarytos Sutartys visais atvejais prilyginamos Kliento ir Įstaigos fiziškai pasirašytoms Sutartims.
  2. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Identifikavimo priemonės bus žinomos tik Vartotojams, nurodytiems Sutartyje, ir kad nei Klientas, nei Vartotojas jų neperduos tretiesiems asmenims. Jeigu dėl Vartotojo kaltės Identifikavimo priemonėmis pasinaudoja tokios teisės neturintis asmuo, laikoma, kad pats Vartotojas pateikė Įstaigai Nurodymą, Nurodymo pakeitimą ar atšaukimą ir (ar) atliko bet kokį kitą veiksmą, kuriam inicijuoti buvo panaudota atitinkama Identifikavimo priemonė.
  3. Mes įsipareigojame už Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį (jeigu toks taikomas) pakeisti Jums suteiktą Identifikavimo priemonę, jeigu Jūs informuojate Mus, kad yra pažeistas Identifikavimo priemonės slaptumas, kad ji yra nepataisomai sugadinta ar prarasta ir pan.
 8. 8. Naudojimasis Internetinės bankininkystės sistema

  1. Norėdami naudotis Internetinės bankininkystės sistema, pirmiausia turite per Tinklalapį ar kitu Mūsų nurodytu būdu prisijungti prie savo Paskyros. Jūsų tapatybei identifikuoti yra naudojama Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra ar kita Mūsų pasirinkta procedūra. Mes turime teisę savo nuožiūra, suderinta su teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, be atskiro išankstinio pranešimo nustatyti, kokios Jūsų turimos Identifikavimo priemonės (jų kombinacija) yra naudojamos Jūsų tapatybei patvirtinti.
  2. Naudodamiesi Internetinės bankininkystės sistema, priklausomai nuo Mūsų suteikiamų galimybių, turite teisę atsidaryti Sąskaitą, užsisakyti mokėjimo kortelę, teikti Mums Nurodymus, prašymus (pranešimus), sudaryti ir (ar) keisti Sutartis, gauti Sąskaitos išrašus ir atlikti kitus leidžiamus veiksmus. Pažymime, kad priklausomai nuo kiekvieno kliento individualios situacijos, teikiamų ar galimų teiktų paslaugų apimtis gali skirtis.
  3. Mes turime teisę vienašališkai keisti paslaugų, prieinamų per Internetinės bankininkystės sistemą, sąrašą ir apimtį.
  4. Mūsų teikiamų paslaugų, prieinamų per Internetinės bankininkystės sistemą, pobūdis ir apimtis (įskaitant ir leistinų inicijuoti mokėjimo operacijų dydžius) gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų naudojamų Identifikavimo priemonių ir (ar) Mūsų taikomų ribojimų.
  5. Jūs atsakote už saugų kompiuterinės, programinės ir kitos įrangos, kuri reikalinga, kad būtų galima prisijungti prie Internetinės bankininkystės sistemos, naudojimą.
 9. 9. Naudojimasis Mobiliąja programėle

  1. Norėdami naudotis Mūsų teikiamomis paslaugomis Mobiliojoje programėlėje, turite ją parsisiųsti ir įsidiegti savo mobiliajame įrenginyje. Mobiliosios programėlės parsisiuntimo nuorodos yra paskelbtos Tinklalapyje ar kitu Mūsų pasirinktu būdu.
  2. Įsidiegę Mobiliąją programėlę, turite prisijungti prie savo Paskyros. Jūsų tapatybei identifikuoti yra naudojama Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra ar kita Mūsų pasirinkta procedūra. Mes turime teisę savo nuožiūra, suderinta su teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, be atskiro išankstinio pranešimo nustatyti, kokios Identifikavimo priemonės yra naudojamos Jūsų tapatybei patvirtinti.
  3. Jūsų, kaip Mobiliosios programėlės naudotojo, prisijungusio prie savo Paskyros, tolesnis identifikavimas vykdomas naudojant unikalų Slaptažodį, kurį Jūs pats susikuriate, arba Biometrines apsaugos priemones (veido bruožų atpažinimą). Jūsų tapatybei patvirtinti gali būti naudojamos ir kitos Mūsų nurodomos Identifikavimo priemonės.
  4. Paslaugos, prieinamos per Mobiliąją programėlę, savo turiniu ir apimtimi (įskaitant ir leistinų inicijuoti mokėjimo operacijų dydžius) gali skirtis nuo tų paslaugų, kurios yra prieinamos per Internetinės bankininkystės sistemą.
  5. Naudodamiesi Mobiliąja programėle, turite teisę teikti Mums Nurodymus, pranešimus (prašymus), gauti Sąskaitos išrašus ir atlikti kitus leidžiamus veiksmus. Nurodymų, teikiamų per Mobiliąją programėlę, tvirtinimo procedūra, įskaitant ir naudotinas Identifikavimo priemones, gali skirtis, priklausomai nuo mokėjimo operacijos dydžio.
  6. Mokėjimo operacijoms, atliekamoms per Mobiliąją programėlę, gali būti taikomi papildomi (lyginant su tais, kurie yra taikomi operacijoms, kurios vykdomos per Internetinės bankininkystės sistemą) limitai.
  7. Jūs įsipareigojate asmeniškai naudotis Mobiliąja programėle, užtikrinti Slaptažodžio ir Biometrinių apsaugos priemonių ar kitų Identifikavimo priemonių apsaugą, taip pat užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie Jūsų mobiliojo įrenginio.
  8. Mes galime siūlyti Jums papildomas paslaugas, taip pat turime teisę visiškai ar iš dalies nutraukti tokių paslaugų teikimą be Jūsų sutikimo.
  9. Tais atvejais, kai įdiegiamos naujos Mobiliosios programėlės funkcijos, Kliento pradėjimas naudotis šiomis funkcijomis reiškia Kliento sutikimą su jų teikimu.
 10. 10. Paskyros ir paslaugų teikimo blokavimas

  1. Prašymą blokuoti Paskyrą ir (ar) atitinkamų paslaugų teikimą galite pateikti Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ar pasinaudoję Mobiliąją programėle (jeigu yra tokia techninė galimybė), pranešus Mums kontaktais, nurodytais Tinklalapyje ar kitu Mūsų nurodytu būdu. Jūs, pateikdami prašymą, turite nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir priežastį, dėl kurios yra blokuojamas paslaugų teikimas. Mes, siekdami identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, turime teisę pareikalauti pateikti papildomą informaciją ar imtis papildomų priemonių Jus identifikuoti. Mes, remdamiesi gautu prašymu, blokuojame paslaugų teikimą.
  2. Prašymą blokuoti Paskyrą ar atitinkamas paslaugas (pvz., Sąskaitą ar Kortelę), turite jeigu:
   1. Praradote, pavogė, kitaip neteisėtai pasisavino Slaptažodžių generatorių, mobilųjį telefoną ar bet kurią kitą Identifikavimo priemonę, mokėjimo priemonę (pvz., Kortelę) ar prieigą prie jos.
   2. Pastebėjote neteisėtas ar įtartinas mokėjimo operacijas Sąskaitoje, įtartinus pakeitimus Paskyroje.
   3. Pastebėjote ar sužinojote, kad su Paskyra ar mokėjimo priemone susiję personalizuoti saugumo duomenys (pvz., Paskyros prisijungimo duomenys, Kortelės duomenys, jos PIN kodas, jūsų prisijungimo prie Tinklalapio ar elektroninių paskyrų, kuriose buvo registruota Kortelė, duomenys) tapo ar galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims ar turite kitų įtarimų dėl neteisėtos prieigos prie Sistemos, Paskyros ar mokėjimo priemonės.
   4. Įtariate ar žinote, kad Sistema, Paskyra, Identifikavimo priemone, mokėjimo priemone gali būti naudojamasi neteisėtai.
  3. Tokį prašymą turite pateikti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.
  4. Jeigu dėl aukščiau nurodytų veiksmų buvo galimai atliktos nusikalstamos veikos (turto vagystė, sukčiavimas, duomenų vagystė, neteisėtos operacijos ar pan.), apie tai taip pat privalote pranešti ir teisėsaugos institucijoms. Jeigu to nepadarote, toks Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę, ir Mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
  5. Jūs esate visiškai atsakingas už visas mokėjimo operacijas, įvykdytas iki Taisyklių 10.2 punkte nurodyto prašymo pateikimo Mums momento. Privalote atlyginti visas Mūsų patirtas išlaidas, atsiradusias iki minėto pranešimo pateikimo.
  6. Jeigu Jūs nustatyta tvarka neinformuojate Mūsų apie būtinybę Taisyklių 10.2 punkte nurodytais atvejais blokuoti Paskyrą ir paslaugų teikimą, Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jums tokiais atvejais tenka visa galimų nuostolių atsiradimo rizika.
  7. Mes taip pat turime teisę blokuoti Paskyrą ir paslaugų teikimą, kai (esant galimybei, prieš tai Jus informuosime):
   1. patys pastebėjome Taisyklių 10.2 p. nurodytus atvejus ar juos įtariame (pvz., klaidingai naudojamos Identifikavimo priemonės, vedami klaidingi prisijungimo prie Paskyros duomenys).
   2. Mums buvo pranešta apie Identifikavimo priemonių praradimą ar atskleidimą trečiajam asmeniui arba yra pakankamas pagrindas manyti, kad tretieji asmenys gali sužinoti (turėti) Identifikavimo priemones ar kitą jautrią Kliento informaciją arba ji jau tapo jiems žinoma (prieinama).
   3. Jungiantis prie Paskyros ar atliekant kitus veiksmus, kuriems patvirtinti turi būti naudojamos atitinkamos Identifikavimo priemonės, kelis kartus iš eilės (priklausomai nuo atliekamo veiksmo, naudojamos Identifikavimo priemonės ir prisijungimo prie Paskyros būdo) buvo pateikti neteisingi patvirtinimo slaptažodžiai, kodai ar kiti identifikuoti naudojami duomenys.
   4. Jūs nepateikiate Mums informacijos ir (ar) dokumentų, kuriuos turite pateikti pagal Taisykles, Sutartį ar teisės aktus.
   5. Yra objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Jūsų lėšų saugumu.
   6. Mes įtariame, kad Paskyra, Sąskaita, mokėjimo priemonės ir (ar) lėšos yra naudojamos ar gali būti panaudotos neteisėtai, nesąžiningai ar nusikalstamai veikai daryti.
   7. Mes įtariame, kad Paskyra, Sąskaita, mokėjimo priemonėmis ir (ar) lėšomis gali neteisėtai pasinaudoti neautorizuoti tretieji asmenys ar nustatome kitas su saugumu susijusias priežastis.
   8. Jūs nesilaikote Taisyklių, pažeidžiate Sutartį ir (ar) teisės aktus.
   9. Mums kyla įtarimų dėl Jūsų ar Sąskaitoje esančių lėšų kilmės.
   10. Egzistuoja kiti atvejai, reglamentuoti Taisyklėse, Sutartyje ir teisės aktuose ar to reikalauja Mūsų vidaus taisyklės.
  8. Paskyra, ar atitinkamos paslaugos gali būti automatiškai blokuojamos, Mūsų sistemoms užfiksavus įtartinus ar su saugumo pažeidimu susijusius atvejus, pvz., 3 (tris) kartus paeiliui neteisingai suvesite Kortelės PIN kodą ar per dažnai nesėkmingai bandysite atlikti mokėjimo operacijas ar prisijungti prie Paskyros. Apie tai Jus informuosime.
  9. Paskyros ir naudojimosi paslaugomis blokavimas panaikinamas, Klientui pateikus prašymą Taisyklių 10.1 punkte nurodytu būdu ir Mes su tuo sutinkame. Mes taip pat turime teisę atsisakyti panaikinti blokavimą, jeigu yra pagrindas manyti, kad neišnyko blokavimo priežastys. Jeigu Paskyra ir naudojimasis paslaugomis buvo blokuotas Mūsų iniciatyva, blokavimas panaikinamas tik tada, kai, Mūsų vertinimu, nebelieka blokavimo priežasčių.
  10. Mes neatsakome už Jūsų nuostolius, patirtus dėl Paskyros ir naudojimosi paslaugomis blokavimo bei blokavimo panaikinimo.
  11. Paskyros ar paslaugų blokavimas nesustabdo jokių mokesčių, nurodytų Tipiniuose įkainiuose, taikymo.
 11. 11. Mokėjimo operacijų autorizavimas ir vykdymas

  1. Norėdami atlikti mokėjimo operaciją, duodate Mums Nurodymą. Duodami Nurodymą dėl konkrečios mokėjimo operacijos atlikimo, turite pateikti Unikalų identifikatorių ir (ar) kitą Mūsų reikalaujamą informaciją. Kiekvienas Nurodymas, priklausomai nuo atliekamos mokėjimo operacijos pobūdžio ir dydžio, turi būti patvirtintas, taikant atitinkamas Mūsų nurodytas Identifikavimo priemones. Nurodymas ir mokėjimo operacijos duomenys pateikiami elektroniniu būdu iki mokėjimo operacijos įvykdymo. Kiti pateikimo būdai yra galimi, tik esant atskiram Jūsų ir Mūsų susitarimui. Nurodymo davimas laikomas Jūsų sutikimu autorizuoti mokėjimo operaciją. Iki Nurodymo įvykdymo Jūs turi teisę tokia pačia tvarka atšaukti mokėjimo operaciją.
  2. Jūsų pateikiamas Nurodymas turi atitikti Taisyklių, Sutarties ir teisės aktų nustatytus reikalavimus tokiam Nurodymui pateikti ir (ar) jo turiniui. Jūsų pateikiamas Nurodymas turi būti aiškiai ir vienareikšmiškai suformuluotas, turi būti įvykdomas, Nurodyme turi būti aiškiai išreikšta Jūsų valia. Mes neatsakome už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Jūsų pateiktame Nurodyme, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų pateikto Nurodymo rekvizitų teisingumą.
  3. Mes turime teisę pareikalauti papildomos informacijos, kuri turi būti Mums pateikta, kad Nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.
  4. Mes turime teisę atsisakyti vykdyti Nurodymą ir mokėjimo operaciją tais atvejais, kai:
   1. Mums kyla įtarimų, jog Nurodymas ir mokėjimo operacija gali pažeisti ar pažeidžia Taisykles, Sutartį ir (ar) teisės aktus.
   2. Mums kyla įtarimų, jog ne Jūs pats pateikėte Nurodymą.
   3. Mums kyla įtarimų, jog Nurodymui įvykdyti gali būti panaudotos neteisėtos kilmės lėšos.
   4. Nurodyme yra ne visi reikalingi duomenys ar jis turi kitokių trūkumų.
   5. Neveikia tarpbankinės atsiskaitymo ir (ar) kitos finansinės sistemos, yra kitos neįprastos rinkos sąlygos, svarbios techninės ar kitos priežastys.
   6. Rizika, susijusi su Nurodymo vykdymu, Mums yra nepriimtina.
  5. Mes įskaitome lėšas į Sąskaitą ir nurašome lėšas iš Sąskaitos pagal gautame Nurodyme nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu Nurodyme, be Unikalaus identifikatoriaus, yra pateikta ir papildoma informacija, Mes atsakome tik už mokėjimo operacijos atlikimą pagal Nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių. Mes neprivalome tikrinti, ar Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos savininko vardą ir pavardę ar pavadinimą. Vis dėlto, jeigu Mes, atlikę tokį patikrinimą, nustatome akivaizdų Mums pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos savininko vardo bei pavardės ar pavadinimo nesutapimą, Mes turime teisę nevykdyti mokėjimo operacijos.
  6. Jeigu Jūs, pateikdami Nurodymą, nurodote Unikalų identifikatorių, toks Nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jeigu jis buvo įvykdytas pagal Jūsų nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu Jūsų nurodytas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Mes neatsakome už mokėjimo operacijos neatlikimą ar netinkamą atlikimą, vis dėlto Mes tokiais atvejais įsipareigojame stengtis padėti Jums atgauti mokėjimo operacijos lėšas. Jeigu Vartotojas nurodo ne tik Unikalų identifikatorių, bet ir pateikia papildomos informacijos, Įstaiga gali atlikti tokį mokėjimą tik pagal Unikalų identifikatorių.
  7. Nurodymas laikomas gautu Įstaigoje (prasideda tokio Nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną. Jeigu Nurodymo gavimo momentas nesutampa su Mūsų darbo diena, laikoma, kad Nurodymas gautas artimiausią Mūsų darbo dieną. Nurodymas, kurį Įstaiga gavo Įstaigos darbo dieną po Įstaigos nustatytos valandos, t. y. vėliau negu 16 val. 00 min., laikomas gautu artimiausią Įstaigos darbo dieną.
  8. Bet kokios lėšos, kurias Mes gauname iš Jūsų ar Jūsų vardu, nelaikomos indėliu ar kitomis grąžintinomis lėšomis, Mes už jas nemokame palūkanų.
  9. Nurodymas, priklausomai nuo Įstaigos ir Kliento susitarimo, gali būti pradėtas vykdyti konkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje arba dieną, kurią Klientas pateikia Įstaigai lėšas.
  10. Mes užtikriname Jums galimybę naudotis į Sąskaitą gautų lėšų suma iš karto po to, kai ta suma yra įskaitoma į Mūsų sąskaitą, atidarytą banke ar kitoje finansų įstaigoje, ir Mes gauname visą tam reikalingą informaciją, su sąlyga, kad lėšos yra gautos iki Taisyklėse (ar kitoje Mūsų skelbiamoje oficialioje informacijoje) nurodyto vėliausio lėšų įskaitymo laiko.
  11. Kai mokėjimo operacijos yra atliekamos eurais Lietuvoje arba kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Mes įsipareigojame užtikrinti, kad, gavus Nurodymą, mokėjimo operacija būtų įvykdyta tą pačią Mūsų darbo dieną (kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Įstaigoje) arba ne vėliau kaip iki kitos Mūsų darbo dienos pabaigos (kai gavėjo sąskaita yra kitoje finansų įstaigoje).
  12. Kai mokėjimo operacijos yra atliekamos kita valiuta nei euras (jei tokią galimybę suteikiame), Mes įsipareigojame užtikrinti, kad, gavus mūsų pateiktomis sąlygomis pateiktą Nurodymą, mokėjimo operacija būtų įvykdyta ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas.
  13. Kitų paslaugų suteikimo trukmė nustatoma atitinkamoje Sutartyje, Tipiniuose įkainiuose arba Tinklalapyje (ar kitoje Įstaigos skelbiamoje oficialioje informacijoje).
  14. Jeigu Klientas (mokėtojas) inicijavo Nurodymą, Mes atsakome už tinkamą mokėjimo operacijos įvykdymą. Jeigu Mes galime įrodyti Klientui (mokėtojui) ir tam tikrais atvejais gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo operacijos sumą, tokiu atveju gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos įvykdymą.
  15. Jūs turite ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas mokėjimo operacijas ir raštu (elektroniniu paštu) pranešti Mums apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas mokėjimo operacijas, į Sąskaitą įskaitytas Jums nepriklausančias lėšas, taip pat informuoti Mus apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Sąskaitoje ir su ja susijusiose mokėjimo operacijose. Jūsų pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Mes atlikome mokėjimo operaciją, kuri Jūsų nurodoma kaip neautorizuota ar netinkamai atlikta operacija. Jeigu Jūs nustatytu laiku nepateikiate pranešimo, laikoma, kad Jūs besąlygiškai sutikote su Sąskaitoje atliktomis mokėjimo operacijomis.
  16. Mes, gavę Jūsų pranešimą apie neautorizuotą mokėjimo operaciją ir įsitikinę, kad dėl tokios operacijos nėra Jūsų tyčios, didelio neatsargumo ar nesąžiningumo, nedelsdami sugrąžiname Jums neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atkuriame tokį Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus Taisyklėse ir Sutartyje nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą mokėjimo operaciją tenka Jums. Jūsų pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos, o tuo atveju, jeigu Jūs esate verslo subjektas, - ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo lėšų nurašymo dienos.
  17. Mes turime teisę nurašyti iš Jūsų Sąskaitos klaidingai įskaitytas lėšas. Jeigu Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Jūs besąlygiškai įsipareigojate per 3 (tris) darbo dienas nuo pareikalavimo dienos grąžinti Mums į Jūsų Sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.
  18. Klientas (mokėtojas) turi teisę atgauti iš Įstaigos visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 1) autorizuojant mokėjimo operaciją, nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma; 2) mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Taisyklių nuostatas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio Klientas (mokėtojas) susitarė su Įstaiga Taisyklių, Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka. Esant Įstaigos prašymui, Klientas (mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie šiame punkte nurodytas sąlygas.
  19. Klientas (mokėtojas) neturi teisės į gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimą, jeigu Klientas (mokėtojas) davė sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją tiesiogiai Įstaigai ir Įstaiga Klientui (mokėtojui) sutartu būdu pateikė informaciją apie būsimą mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti likus ne mažiau kaip keturioms savaitėms iki numatyto mokėjimo operacijos įvykdymo.
  20. Klientas (mokėtojas) turi teisę prašyti Įstaigos grąžinti gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos mokėjimo operacijos sumą per aštuonias savaites nuo dienos, kurią lėšos buvo nurašytos iš Sąskaitos.
  21. Mes, gavę prašymą grąžinti mokėjimo operacijos sumą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžiname visą sumą arba nurodome priežastis, dėl kurių Mes atsisakome ją grąžinti, o jeigu Klientas (mokėtojas) yra vartotojas, - nurodome ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką.
  22. Kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją, Klientas (mokėtojas) negali atšaukti mokėjimo operacijos po to, kai mokėjimo operacija yra išsiųsta arba Klientas (mokėtojas) davė gavėjui sutikimą atlikti mokėjimo operaciją. Mes neatsakome tais atvejais, kai gavėjas pateikia mokėjimo nurodymą, nesilaikydamas susitarime su Klientu (mokėtoju) nustatytų terminų.
  23. Jeigu pagal Nurodymą grąžinami pinigai dėl nuo Mūsų nepriklausančių priežasčių, grąžintina suma įskaitoma į Jūsų Sąskaitą. Mokesčiai, sumokėti už Nurodymo vykdymą, Jums nėra grąžinami, o iš Jūsų Sąskaitos gali būti nurašomi su pinigų grąžinimu susiję Mums pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.
  24. Visa informacija apie elektroninių pinigų ir mokėjimo operacijas, jų duomenis, įvykdymo sąlygas, mokesčius ir kt. Klientui yra prieinama bet kuriuo metu prisijungus prie Paskyros, jei toks funkcionalumas numatytas prie Jums teikiamų paslaugų. Prisijungęs prie Paskyros, Jūs taip pat galite gauti Sąskaitos išrašą su šia informacija, jei toks funkcionalumas numatytas prie Jums teikiamų paslaugų.
 12. 12. Operacijų limitai

  1. Mes, siekdami suvaldyti operacinę riziką, užtikrinti Jūsų lėšų saugumą galime taikyti savo Klientams operacijų (pvz., atsiskaitymo, grynųjų pinigų paėmimo dažnumo ar dydžio ir pan.) limitus. Taikomi operacijų limitai yra skelbiami Tinklalapyje ar kitų Mūsų pasirinktu būdu (pvz., Internetinės bankininkystės sistemoje).
  2. Jūs galite pasikeisti operacijų limitus, jei tokie Jums yra taikomi. Tokie prašymai gali būti teikiami Mūsų nurodytu būdu (pvz., per Internetinės bankininkystės sistemą, jei tokią galimybę suteikiame), tačiau visais atvejais sudarant galimybę Jus tinkamai identifikuoti.
  3. Mes turime teisę, nenurodydami priežasties, netenkinti Jūsų prašymo pakeisti limitus.
  4. Mes turime teisę pakeisti Jums individualiai taikomus operacijų limitus bet kuriuo metu, net ir nepateikę Jums jokio pranešimo.
  5. Operacijų limitai netaikomi, kai Jūs pervedate lėšas iš vienos savo sąskaitos į kitas savo sąskaitas, esančias Įstaigoje.
  6. Tais atvejais, jeigu Jūs viršijate nustatytus limitus, Mes galime nevykdyti Jūsų pateiktų Nurodymų.
 13. 13. Mokesčiai

  1. Jūs įsipareigojate už Identifikavimo priemonių išdavimą ar pakeitimą, naudojimąsi Mūsų teikiamomis paslaugomis mokėti Tipiniuose įkainiuose ir (ar) Sutartyje nustatytus mokesčius, o Mes turime teisę be atskiro pranešimo ir Jūsų sutikimo mokėjimo operacijos metu arba vėliau nurašyti mokėtinus mokesčius nuo bet kurios Įstaigoje atidarytos Jūsų sąskaitos.
  2. Mokesčiai už konkrečias Mūsų teikiamas paslaugas, jų apskaičiavimas, taip pat kitos Mums mokėtinos sumos yra nurodytos Tipiniuose įkainiuose bei Tinklalapyje.
  3. Klientas pareiškia, kad jis, sudarydamas Sutartį, yra susipažinęs su Mūsų taikomais paslaugų ir operacijų įkainiais (įskaitant, bet neapsiribojant, Tipinius įkainius) ir, inicijuodamas paslaugų ir operacijų vykdymą, sutinka mokėti nustatytą mokestį. Klientas įsipareigoja turėti Sąskaitoje tokį lėšų kiekį, kuris padengtų Mums mokėtinus mokesčius ir kitas sumas. Jeigu Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir mokesčiui už jos atlikimą sumokėti, Mes turime teisę nevykdyti tokios mokėjimo operacijos.
  4. Mes turime teisę vienašališkai keisti Sutartyje ir (ar) Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius bei įkainius ir įsipareigojame apie tokius pakeitimus paskelbti Taisyklėse, Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. Mes įsipareigojame užtikrinti, kad tokie pakeitimai būtų viešai prieinami Tinklalapyje iš karto po jų įsigaliojimo.
  5. Kai Mūsų atsisakymas vykdyti Nurodymą yra objektyviai pagrįstas, Mes galime taikyti Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už atsisakymą vykdyti tokį Nurodymą.
  6. Mes turime teisę imti iš Jūsų mokestį už lėšų grąžinimą, jeigu mokėjimo operacijos neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas kilo dėl klaidingo Unikalaus identifikatoriaus, kitos Jūsų netinkamai pateiktos (netikslios) informacijos mokėjimo operacijai įvykdyti arba jeigu lėšų grąžinimą nulėmė Jūsų padarytas Taisyklių ir (ar) Sutarties pažeidimas.
  7. Mes, vadovaudamiesi Taisyklėmis, Sutartimi ir (ar) teisės aktais, turime teisę imti Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už Nurodymo atšaukimą.
  8. Už Jūsų prašymu teikiamą papildomą ar dažnesnį informavimą arba už informacijos perdavimą kitomis ryšio priemonėmis, negu yra nurodytos Taisyklėse, Mes galime taikyti papildomą mokestį, nurodytą Tipiniuose įkainiuose.
 14. 14. Valiutos keitimas

  1. Tais atvejais, kai Jūs, teikdami Nurodymą, pasirinkote nurašyti lėšas iš Sąskaitos valiuta, kuri nesutampa su mokėjimo valiuta, įskaitant ir tuos atvejus, kai Jūs inicijuojate pervedimą tarp savo Sąskaitų, kuriose yra laikomos lėšos skirtingomis valiutomis, Mes atliekame valiutos konvertavimą.
  2. Mes galime, tačiau neįsipareigojame, atlikti valiutos keitimą ir tais atvejais, kai Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokesčiams už suteiktas paslaugas Tipiniuose įkainiuose nurodyta valiuta nurašyti, tačiau yra lėšų kita valiuta.
  3. Mes, konvertuodami valiutą, taikome konvertavimo momentu galiojantį Pagrindinį valiutos keitimo kursą. Informacija apie taikomą Pagrindinį valiutos keitimo kursą pateikiama, inicijuojant mokėjimo operaciją, kurios įvykdymas yra siejamas su valiutos keitimu. Be to, informacija apie konkrečiai mokėjimo operacijai įvykdyti pritaikytą Pagrindinį valiutos keitimo kursą yra pateikiama Sąskaitos išrašuose, jei Mes taikome tokią galimybę.
  4. Mes turime teisę be atskiro įspėjimo keisti Pagrindinį valiutos keitimo kursą ir nedelsdami taikyti pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą. Mes įsipareigojame kaip įmanoma greičiau informuoti Jus apie pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą.
  5. Mes, atlikdami valiutos keitimo operaciją, taikome Tipiniuose įkainiuose nurodytą valiutos keitimo mokestį. Informacija apie taikomą valiutos keitimo mokestį pateikiama inicijuojant mokėjimo operaciją, kurios įvykdymas yra siejamas su valiutos keitimu. Be to, informacija apie pritaikytą valiutos keitimo mokestį yra pateikiama Sąskaitos išrašuose, jei Mes taikome tokią galimybę.
  6. Suteikę valiutos keitimo paslaugą, laikome, kad Jūs sutikote su taikomu Pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir valiutos keitimo mokesčiu.
  7. Mes neprisiimame atsakomybės už Jūsų patirtus nuostolius, susijusius su valiutos konvertavimu ir (ar) Pagrindinio valiutos kurso pasikeitimu.
 15. 15. Atsakomybė

  1. Mes atsakome už netinkamai atliktas operacijas Sąskaitoje Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  2. Jūs prisiimate visišką atsakomybę už elektroninėmis ryšio priemonėmis sudaromų Sutarčių bei įvedamų ir patvirtinamų mokėjimo dokumentų bei Nurodymų ir juose esančių duomenų teisingumą.
  3. Jūs visiškai atsakote už visas elektroninio ryšio priemonėmis atliktas operacijas Sąskaitoje ir sudarytas Sutartis, jeigu Jūsų tapatybei patvirtinti buvo panaudotos tinkamos Identifikavimo priemonės.
  4. Jūs esate atsakingas už visus Mūsų nuostolius, patirtus dėl Mums pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų Nurodymų ir (ar) dėl kitų Taisyklėse ir Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.
  5. Mūsų atsakomybė identifikuojant Jus apima tik Jūsų naudojamų Identifikavimo priemonių patikrinimą.
  6. Jums draudžiama, naudojant Identifikavimo priemones, atlikti arba leisti atlikti tretiems asmenims bet kokius veiksmus, kuriais siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip daryti įtaką Mūsų paslaugų teikimui (veikimui). Esant tokiems pakeitimams arba bandymams tą padaryti, Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu.
  7. Mes neprisiimame jokios materialinės atsakomybės ir neatsakome už elektroninio ryšio priemonėmis gautų Kliento mokėjimo dokumentų atitikimą jų originalams ir juose esančių duomenų tikslumą ar teisingumą.
  8. Įstaigai įvykdžius elektroninio ryšio priemonėmis inicijuotą mokėjimo operaciją, neatitinkančią Kliento pateikto šio pavedimo atspausdinto išrašo, Įstaiga ir Klientas, spręsdami tarpusavio ginčus, vadovaujasi elektroninėmis ryšio priemonėmis Kliento inicijuota mokėjimo operacija ir ją charakterizuojančiais duomenimis.
  9. Klientas ir jo nurodytas Vartotojas solidariai atsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Jeigu Klientas suteikia Vartotojui teisę valdyti Sąskaitą, Vartotojas privalo tinkamai vykdyti visus Kliento įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.
  10. Jūs turite visiškai atlyginti Mūsų patirtus nuostolius, susijusius su Identifikavimo priemonių atskleidimu ir (ar) Slaptažodžių generatoriaus, mobiliojo telefono, naudojamo tapatybei patvirtinti, praradimu ar kitokiu Sutarties pažeidimu.
  11. Jeigu Jūs esate vartotojas - fizinis asmuo, Jums tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patirti dėl: 1) prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės (Kortelės ir pan.) panaudojimo ar pasisavinimo; 2) neteisėto mokėjimo priemonės (Kortelės ir pan.) įgijimo, jeigu Jūs neapsaugojote personalizuotų saugumo požymių. Jeigu Jūs esate verslo subjektas, Jums netaikomas šiame Taisyklių punkte nurodytas nuostolių sumos ribojimas - Jums tenka visi nuostoliai.
  12. Klientui (mokėtojui) tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Klientas (mokėtojas) juos patyrė, veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 34 straipsnyje nustatytų pareigų. Tokiais atvejais netaikomas Taisyklių 15.11punkte nustatytas nuostolių sumos ribojimas.
  13. Jeigu neautorizuota mokėjimo operacija įvyko dėl Mūsų kaltės, Mes prisiimame atsakomybę už Jūsų patirtus tiesioginius nuostolius.
  14. Mes neatsakome už netiesioginius Jūsų nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas), atsiradusius Jums naudojantis paslaugomis ir (ar) bet kokiu kitu pagrindu.
  15. Tais atvejais, kai nedraudžia taikytina teisė ir (ar) nėra kitaip nurodyta Sutartyje, Mūsų už Sutarties pažeidimą Jums mokėtina kompensacija negali viršyti paskutinių 3 prieš pažeidimą ėjusių mėnesių Jūsų Mums sumokėtų mokesčių už paslaugas vidurkio.
  16. Mes neatsakome tais atvejais, kai neveikė ar netinkamai veikė Jūsų pasirinkta Identifikavimo priemonė, Jūs neturėjote telefono, kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba ši įranga buvo sugedusi, taip pat tais atvejais, kai Jūs neapsaugojote Slaptažodžio, kitų Identifikavimo priemonių ir taip šios priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims.
  17. Mes neatsakome tais atvejais, kai Jūs negalite naudotis Mūsų teikiamomis paslaugomis dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose arba dėl tokių gedimų buvo prarasta informacija, ji buvo iškraipyta ir pan.
  18. Mes neatsakome tais atvejais, kai Jūs negalėjote pasiekti trečiųjų šalių išorinio portalo dėl nepriklausančių nuo Mūsų telekomunikacijos tinklų gedimų arba dėl tokių gedimų buvo prarasti, iškraipyti Mūsų trečiajam asmeniui perduodami Jūsų autentifikavimo duomenys.
  19. Mes neatsakome tais atvejais, kai Jūs negalite naudotis Mūsų paslaugomis dėl Mūsų atliekamų techninių darbų ir (ar) sutrikimų, susijusių su Mūsų naudojamomis informacinėmis technologijomis, šalinimo, išskyrus atvejus, kai tokie trukdžiai tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas ir įvyksta dėl Mūsų tyčios ar didelio neatsargumo.
  20. Mes neatsakome už finansų įstaigų ir kitų mokėjimo operacijų procese dalyvaujančių subjektų veiksmus bei klaidas, taip pat už neteisėtus kitų trečiųjų asmenų veiksmus bei Jūsų patirtus nuostolius dėl Paskyros, Sąskaitos blokavimo ir (ar) paslaugų teikimo sustabdymo.
  21. Mes neatsakome už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas ir prekes bei jų kokybę, trečiųjų šalių elektroninių sistemų sutrikimus, su kuriais Jūs susiduriate prisijungę prie trečiųjų šalių sistemų ar apmokėdami už trečiųjų šalių parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas naudodamiesi Mūsų elektroninėmis paslaugomis, taip pat Mes neprisiimame atsakomybės ir negarantuojame, kad tretieji asmenys įvykdys su Jumis sudaromą sandorį. Mes nenagrinėjame pretenzijų dėl trečiųjų asmenų elektroninių sistemų, jų teikiamų prekių ir paslaugų. Tokios pretenzijos turi būti teikiamos tiesiogiai tretiesiems asmenims.
  22. Įstaiga ir (ar) Klientas atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Įstaiga ir (ar) Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu (įskaitant elektroniniu paštu) pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.
 16. 16. Asmens duomenys

  1. Prieš pradėdami naudotis Paslaugomis Jūs turite susipažinti su Mūsų Privatumo Politikoje nustatytomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos Tinklalapyje arba kitu mūsų nustatytu būdu. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad supažindinsite savo nurodytus susijusius ir (ar) įgaliotus asmenis, kurių asmens duomenis Mums pateikėte, su minėta Privatumo politika iki pradėdami naudotis Paslaugomis, o su Jumis susiję asmenys su ja susipažins.
 17. 17. Bendravimo sąlygos

  1. Sutartis sudaroma ir visi pranešimai tarp Įstaigos ir Kliento siunčiami lietuvių kalba, o, jei Klientas yra užsienio valstybės subjektas, - anglų kalba, nebent Įstaiga ir Klientas susitaria dėl kitos jiems priimtinos kalbos naudojimo arba Tinklalapyje kita kalba yra nurodyta kaip Įstaigai priimtina kalba. Visus pranešimus (įskaitant informaciją apie mokėjimo operacijas) Klientui Įstaiga savo pasirinkimu siunčia elektroniniu paštu, paskelbia Tinklalapyje, pateikia per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai ar per Mobiliąją programėlę arba kitais elektroniniais kanalais. Informacija apie Sąskaitą ir mokėjimo operacijas Klientui teikiama reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Klientas taip pat gali susipažinti su jam aktualia informacija, prisijungęs prie savo Paskyros Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ar per Mobiliąją programėlę (jei yra tokia techninė galimybė).
  2. Jūs turite teisę raštu popieriuje arba elektroniniu paštu gauti iš Įstaigos informaciją apie Sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, taip pat bet kada Tinklalapyje ar prisijungęs prie savo Paskyros Internetinės bankininkystės sistemoje susipažinti su minėtomis atitinkamame šaltinyje skelbiamomis sąlygomis.
  3. Jūs galite elektroniniu paštu ir kitomis Tinklalapyje nurodytomis ryšio priemonėmis kreiptis į Mus ir (ar) pateikti Mums savo pranešimus (prašymus). Mes turime teisę paprašyti, kad Jūs konkrečiu atveju pateiktumėte pranešimą, informaciją ar dokumentus bet kokiu kitu Mūsų nurodytu būdu ir forma (pvz., registruotu paštu ir pan.), o Jūs įsipareigojate tą padaryti savo sąskaita.
  4. Jūsų pateikti pranešimai, informacija ar dokumentai laikomi gautais, kai Mes patvirtiname, kad atitinkamas pranešimas, informacija ar dokumentas yra gautas.
  5. Mūsų Jums siunčiami pranešimai negali būti laikomi Mūsų pasiūlymu sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, kai Mūsų pranešime yra aiškiai nurodyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas.
 18. 18. Sutarties galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas

  1. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir galioja neterminuotai iki jos nutraukimo.
  2. Fizinis asmuo - vartotojas - turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, išsiųsdamas Įstaigai pranešimą dėl Sutarties atsisakymo. Šis pranešimas gali būti pateiktas raštu popieriuje, elektroniniu paštu, per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai ar per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia techninė galimybė) ar kitu Mūsų nurodytu būdu. Įstaiga, kol nėra pasibaigęs terminas Sutarčiai atsisakyti, gali pradėti vykdyti Sutartį tik Kliento sutikimu. Nurodymo pateikimas, kitos mokėjimo operacijos inicijavimas laikomas Kliento sutikimu pradėti vykdyti Sutartį. Kai Klientas pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties, jis 5 (penkių) darbo dienų terminu atsiskaito su Įstaiga už faktiškai jam pagal Sutartį suteiktas finansines paslaugas. Mokesčiai už Įstaigas teikiamas paslaugas yra nurodyti Tipiniuose įkainiuose ir Tinklalapyje ar kitu Mūsų pasirinktu būdu. Mokesčiai už pradėtas ar įvykdytas mokėjimo operacijas negrąžinami.
  3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Įstaigos ir Kliento susitarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus, kai Įstaiga turi teisę vienašališkai keisti Sutartį.
  4. Mes turime teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas (įskaitant ir Taisykles, ir Tipinius įkainius), įspėję Jūs raštu (elektroniniu paštu) arba naudodami kitą patvariąją laikmeną prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Jūs esate fizinis asmuo - vartotojas, arba prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Jūs esate verslo (ar jam prilyginamas) subjektas. Tais atvejais, kai pakeitimais yra gerinamos paslaugų teikimo sąlygos, netaikoma nuostata dėl išankstinio įspėjimo. Laikoma, kad Sutarties pakeitimai yra patvirtinti ir Jūs sutinkate su jais, jeigu Jūs nepateikiate rašytinio pranešimo apie nesutikimą iki pranešime apie pakeitimus nurodytos pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jūsų naudojimasis Mūsų teikiamomis paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo įsigaliojimo dienos reiškia Jūsų sutikimą su Sutarties sąlygų pakeitimu. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeitimu ir apie tai raštu pranešate Mums,, Sutartis netenka galios nuo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos.
  5. Įsigaliojus Sutarties pakeitimams, ankstesnės Sutarties (konkrečių jos sąlygų) redakcijos netenka galios, nebent Įstaiga ir Klientas susitaria kitaip.
  6. Jūs turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Mus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Jūs Sutarties nutraukimo atveju privalote visiškai atsiskaityti su Mumis. Mokesčiai, sumokėti iki Sutarties nutraukimo, Jums negrąžinami.
  7. Jūs, nutraukdamas Sutartį, nemokate Mums Sutarties nutraukimo mokesčio, jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki nutraukimo dienos praėjo daugiau negu 6 (šeši) mėnesiai ir Jūs esate fizinis asmuo - vartotojas. Kitu atveju Jūs turite sumokėti Mums Tipiniuose įkainuose nustatytą mokestį už Sutarties nutraukimą.
  8. Mes turime teisę vienašališkai, nesikreipdami į teismą, nutraukti Sutartį, jeigu: 1) Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį ir nepašalina jos pažeidimų; 2) Klientas vengia pateikti Mums informaciją, kuri yra būtina Sutarčiai tinkamai vykdyti; 3) paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau, pateikė Mums neteisingą arba klaidinančią informaciją; 4) paaiškėja, kad Klientas užsiima Mums nepriimtina veikla, neteisėta veikla, yra susijęs su pinigų plovimo ir (ar) terorizmo finansavimu; 5) Kliento atlikti veiksmai pakenkė arba galėjo pakenkti Mūsų reputacijai; 6) egzistuoja kitos Taisyklėse ir Sutartyje nurodytos svarbios priežastys, sudarančios pagrindą nutraukti Sutartį. Mes, ketindami pasinaudoti savo teise nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu Klientas yra verslo (ar jam prilyginamas) subjektas, arba ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Klientas yra fizinis asmuo - vartotojas, pateikiame Klientui pranešimą apie nutraukimą raštu popieriuje arba naudodami kitą patvariąją laikmeną (pvz., elektroninį paštą).
  9. Nutraukus Sutartį, Kliento Sąskaitoje esančios lėšos (atskaičius Mums mokėtinus mokesčius ir kitas sumas) yra grąžinamos Klientui į jo nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje. Jeigu Klientas iki Sutarties nutraukimo dienos nenurodo savo sąskaitos, į kurią Mes turėtume pervesti lėšas, Mes turime teisę pervesti Kliento lėšas į paskutinę Mums žinomą Kliento sąskaitą kitoje finansų įstaigoje.
  10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.
  11. Nesvarbu, ar Mes ar Jūs nutraukiate Sutartį ar ji pasibaigia kitais pagrindais, Jūs visada privalote visiškai atsiskaityti su Mumis ir sumokėti visus taikytus mokesčius bei padengti Mūsų patirtas išlaidas.
 19. 19. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

  1. Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kilę ginčai, neišspręsti derybomis ar kitais ikiteisminiais būdais, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Mūsų buveinės vietą. Tuo atveju, jeigu ginčas kyla tarp Mūsų ir kliento, kaip fizinio asmens - vartotojo, taikomos bendrosios teismingumo nuostatos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.
  2. Jūs, manydamas, kad yra pažeistos Jūsų teisės ir (ar) teisėti interesai, prieš kreipdamiesi į teismą (ar į Lietuvos banką, jeigu esate vartotojas), turite ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sužinojimo apie galimą pažeidimą dienos raštu kreiptis į Mus dėl kilusio ginčo išsprendimo, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Taikoma pretenzijų (skundų) nagrinėjimo procedūra yra detaliai reglamentuota Pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarkoje, kuri yra skelbiama Tinklalapyje ar kitu mūsų nurodytu būdu.
  3. Jeigu esate vartotojas ir Mūsų atsakymas Jūsų netenkina arba per 15 (penkiolika) darbo dienų negavote jokio atsakymo, Jūs turite teisę per 1 (vienus) metus nuo kreipimosi į Mus dienos raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į Lietuvos banką (adresas - Totorių g. 4, LT01121 Vilnius, interneto svetainės adresas www.lb.lt) Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Be to, galite savo galimai pažeistas teises ginti teisme.
 20. 20. Baigiamosios nuostatos

  1. Klientas patvirtina, kad tuo atveju, jeigu atitinkama Sutartis (kartu su Taisyklėmis) sudaroma anglų kalba, ji jam yra suprantama ir jis sutinka, kad Sutartis (kartu su Taisyklėmis) būtų sudaroma anglų kalba.
  2. Įstaigos išduotos Identifikavimo priemonės tampa Jūsų nuosavybe tik tuo atveju, jeigu Jūs sumokėjote už jas Įstaigos nustatytą kainą. Kitu atveju Jūs, nutraukus Sutartį, privalote nedelsdamas grąžinti Įstaigai Identifikavimo priemonę arba sumokėti Įstaigai nustatytą jos kainą, jeigu Identifikavimo priemonė nebuvo neatlygintinai išduota.
  3. Įstaiga ir Klientas įsipareigoja saugoti vienas kito komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydami Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško Įstaigos ir (ar) Kliento ar jų įgaliotų atstovų sutikimo.
  4. Jūs neturite teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Mūsų sutikimo. Mes turime teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.
  5. Jūs privalote visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikytis Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo ir Mokėjimų įstatymo (ir vėlesnių jų pakeitimų) nuostatų. Jūs taip pat įsipareigojate laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų teikimu, įskaitant Lietuvos banko patvirtintus Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams, bei kitų teisės aktų, reguliuojančių Jūsų, kaip Kliento, veiklą. Šie teisės aktai yra sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis.
  6. Jūs bet kuriuo Jums patogiu metu galite susipažinti su aktualia Taisyklių ir Sutarties redakcija, Sutarties pakeitimais bei su tuo susijusia informacija Tinklalapyje, taip pat prisijungęs prie savo Paskyros per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai arba per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia techninė galimybė).
  7. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra ar tampa negaliojančia, kitų nuostatų galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista galiojančia nuostata, kurios ekonominis ir teisinis tikslas būtų kuo artimesnis negaliojančiai nuostatai.
 21. 21. Priedai

  1. Taisyklių priedai reglamentuoja konkrečių paslaugų teikimo tvarką. Visi priedai laikomi neatskiriama Taisyklių dalimi ir aiškinami kartu su Taisyklių nuostatomis. Konkretus Taisyklių priedas Jums taikomas, kai Jūs naudojatės atitinkama Mūsų teikiama paslauga.
  2. Priedai:
   1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis
   2. Mokėjimo kortelių sutartis
   3. Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sutartis
   4. Sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartis