Chat with us, powered by LiveChat

Depozitinės (patikėjimo) sąskaitos sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

5 priedas

 1. 1. Sutartyje vartojamos sąvokos

  1. Depozitinė (patikėjimo) sąskaita - sąskaita, kuri atidaroma tik įstatymuose nurodytiems asmenims, kad jie galėtų tvarkyti ir saugoti kitų asmenų jiems patikėtas pinigines lėšas, kai šios lėšos išlieka jas patikėjusių asmenų nuosavybe.
  2. Sąskaitos sutartis - Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis.
  3. Sutartis - ši depozitinės (patikėjimo) sąskaitos sutartis, reglamentuojanti depozitinės sąskaitos atidarymo, tvarkymo, naudojimo ir uždarymo tvarką bei sąlygas.
  4. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Sąskaitos sutartyje, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties sudarymas, objektas ir taikymas

  1. Jūs, norėdamas sudaryti Sutartį, turite Įstaigoje turėti savo vardu atidarytą Sąskaitą, kurioje laikomos Jums nuosavybės teise priklausančios lėšos. Be to, norėdamas sudaryti Sutartį, turite pateikti Mums dokumentus, patvirtinančius, kad Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite teisę atidaryti ir turėti Depozitinę sąskaitą.
  2. Sutartimi Mes įsipareigojame atidaryti Jums Depozitinę sąskaitą, o Jūs įsipareigojate naudoti Depozitinę sąskaitą tik pagal jos paskirtį ir mokėti Mums Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius už suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas.
  3. Taisyklės ir Sąskaitos sutartis yra sudėtinės ir neatskiriamos Sutarties dalys. Taisyklių ir Sąskaitos sutarties nuostatos taikomos tiek Sutartyje tiesiogiai aptartais (pvz., Sutarties keitimas ir nutraukimas), tiek neaptartais (pvz., taikytina teisė ir ginčų sprendimas) atvejais, priklausomai nuo konteksto. Jeigu tarp Sutarties sąlygų ir Taisyklių bei Sąskaitos sutarties nuostatų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos Sutarties sąlygos, nebent pati Sutartis nurodytų kitaip.
 3. 3. Depozitinės sąskaitos tvarkymo sąlygos

  1. Depozitinėje sąskaitoje gali būti laikomos tik tos piniginės lėšos, kurios priklauso kitiems asmenims ir yra Jums patikėtos laikinai jas saugoti.
  2. Depozitinė sąskaita yra atidaroma Jūsų vardu, bet joje esančios lėšos nuosavybės teise ar kitais įstatyme nustatytais pagrindais priklauso konkrečiam asmeniui, kuris patikėjo jas Jums arba kurio naudai buvo įneštas depozitas. Depozitinėje sąskaitoje esančios piniginės lėšos negali būti išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus Jūsų atžvilgiu, objektas, nebent teisės aktai nustato kitaip. Be to, lėšos nuo Depozitinės sąskaitos nenurašomos pagal kitų asmenų suformuotus mokėjimų nurodymus, įskaitant ir tuos atvejus, kai Jūs esate davę sutikimą tokiems nurodymams vykdyti.
  3. Pervedant lėšas į Depozitinę sąskaitą, mokėjimo nurodyme, be kitų privalomų rekvizitų, kurie yra aptarti Taisyklėse, turi būti papildomai nurodyta, kokiam asmeniui priklausančios piniginės lėšos yra pervedamos į Depozitinę sąskaitą, be to, turi būti nurodytas ir tokių lėšų pervedimo pagrindas (pvz., sutartis, teismo sprendimas ir pan.). Lėšų pervedimo pagrindas turi būti suformuluotas taip, kad Mes galėtume jį aiškiai identifikuoti, t. y., pvz., jeigu lėšos yra pervedamos pagal sutartį, turi būti nurodyta sutarties sudarymo data, rūšis, sutarties šalys ir pan. Analogiškos sąlygos yra taikomos ir tiems mokėjimo nurodymams, kuriais norima pervesti lėšas iš Depozitinės sąskaitos.
  4. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad Depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos būtų pervedamos tik jų savininkui arba kitiems asmenims, kurie turi teisę jas gauti pagal depozito sąlygas. Mes turime teisę nevykdyti Jūsų nurodymų dėl lėšų pervedimo, jeigu nustatome, kad inicijuojamas lėšų pervedimas neatitinka šiame Sutarties punkte nurodytų sąlygų.
  5. Jeigu Mes negalime identifikuoti Depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų savininko (pvz., Jūs nepateikėte dokumentų, pagal kuriuos Mes galėtume identifikuoti lėšų savininką, arba Jūsų pateikti dokumentai yra netinkami, neaiškūs, netikslūs ir pan.), Mes turime teisę sustabdyti bet kokį lėšų nurašymą nuo Depozitinės sąskaitos, iki bus nustatytas šioje sąskaitoje esančių lėšų savininkas. Tokiu atveju Jums tenka visa atsakomybė dėl apribojimo disponuoti Depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis. Jūs, norėdamas, kad Mes atnaujintume operacijų pagal Sutartį vykdymą, turite Mūsų nurodytu terminu ir forma pateikti tinkamus dokumentus, pagal kuriuos Mes galėtume identifikuoti lėšų savininką.
  6. Mes turime teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Jūs pateiktumėte Mums dokumentus, pagrindžiančius Depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų priklausomybę nurodytiems asmenims, realų depozito naudojimą ir būtinybę jį panaudoti. Tokie dokumentai turi būti pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.
  7. Jūs sutinkate, kad Įstaiga nurašytų nuo Jūsų mokėjimo sąskaitos, esančios Įstaigoje, Tipiniuose įkainiuose įtvirtintus mokesčius už pagal Sutartį suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas. Jeigu Jūs turite kelias Įstaigoje atidarytas mokėjimo sąskaitas, Mes turime teisę savo nuožiūra be atskiro išankstinio pranešimo pasirinkti Sąskaitą, nuo kurios bus nurašomi mokesčiai, mokėtini pagal Sutartį.
  8. Mokesčiai už suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas nurašomi operacijos atlikimo dieną nacionaline valiuta arba kita valiuta, taikant Įstaigos nustatytą keitimo kursą.
  9. Depozitinė sąskaita negali būti susieta su mokėjimo kortele, kaip Depozitinės sąskaitos disponavimo ir valdymo priemone.
  10. Mes neprivalome, bet turime teisę bet kuriuo metu patikrinti, kaip Jūs laikotės Depozitinės sąskaitos tvarkymo sąlygų. Jeigu Mes nustatome Depozitinės sąskaitos naudojimo sąlygų pažeidimą, Mes turime teisę sustabdyti naudojimąsi Depozitine sąskaita, operacijų su šioje sąskaitoje esančiomis lėšomis vykdymą, iki bus ištaisyti nustatyti pažeidimai ir pašalintos jų pasekmės.
 4. 4. Sutarties pasibaigimas

  1. Sutartis gali būti keičiama ir nutraukiama Taisyklėse nustatytais atvejais, pagrindais ir tvarka.
  2. Mes Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais turime teisę nutraukti Sutartį, jeigu Jūs prarandate teisę turėti Depozitinę sąskaitą arba naudojate ją ne pagal paskirtį.
  3. Mes taip pat turime teisę be atskiro išankstinio pranešimo nutraukti Sutartį, jeigu Depozitinėje sąskaitoje ilgiau negu vienerius metus nėra atliekamos jokios operacijos.
  4. Sutarties nutraukimas yra Depozitinės sąskaitos uždarymo pagrindas.