Chat with us, powered by LiveChat

Mokėjimo kortelių sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

2 priedas

 1. 1. Sąvokos

  1. 3D apsauga – saugumo priemonė, taikoma naudojantis Kortele internete, kai Mokėjimo operaciją reikia patvirtinti statiniu Slaptažodžiu ir vienkartiniu kodu, kuris atsiunčiamas kiekvieną kartą atliekant mokėjimą į jūsų nurodytą telefono numerį.
  2. Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumas – Mokėjimo operacijos, atliekamos Kortele, patvirtinimas priglaudžiant Kortelę prie specialiu bekontakčio atsiskaitymo ženklu pažymėto kortelių skaitytuvo.
  3. CVC2/CVV2 kodas – personalizuotas kitoje Kortelės pusėje, parašo juostoje, nurodytas 3 skaitmenų saugumo duomuo, naudojamas atsiskaitant elektroninėse prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo vietose.
  4. Kortelė – elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti jums elektroniniu būdu suformuoti ir pateikti mums Nurodymus dėl Mokėjimo operacijų atlikimo su lėšomis, esančiomis su Kortele susietoje Sąskaitoje, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais fizinėse ar elektroninėse prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo vietose, išsiimti ar įnešti (jeigu Kortelė turi tokią funkciją) grynuosius pinigus jų išdavimo (priėmimo) vietose. Sąvoka „Kortelė“ taip pat apima ir sąvoką „Virtuali kortelė“, jeigu nėra išskirta kitaip.
  5. Kortelės turėtojas – Vartotojas, kaip jis apibrėžtas Taisyklėse, kuris turi teisę naudoti Kortelę. Kortelės turėtojo vardas ir pavardė yra nurodyti ant Kortelės.
  6. PIN kodas – personalizuotas saugumo duomuo, kurį žino tik Kortelės turėtojas ir kuris naudojamas tvirtinant Mokėjimo operaciją, atliekamą Kortele.
  7. Sąskaitos sutartis – Mokėjimo sąskaitos sutartis (Taisyklių 1 priedas).
  8. Sutartis – ši Mokėjimo kortelių sutartis.
  9. Virtuali kortelė – specialiu virtualiu formatu išduodama elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti jums elektroniniu būdu suformuoti ir pateikti mums Nurodymus dėl Mokėjimo operacijų atlikimo su lėšomis, esančiomis su Kortele susietoje Sąskaitoje, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais elektroninėse prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo vietose.
  10. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas ir taikymas

  1. Mes įsipareigojame išduoti jums Kortelę ir (arba) Virtualią kortelę, susieti ją su atitinkama Sąskaita, vykdyti jūsų Nurodymus dėl Mokėjimo operacijų atlikimo (atsiskaitymo) Kortele, suteikti jums galimybę valdyti Kortelę nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis ir atlikti kitas mūsų leidžiamas operacijas. Jūs savo ruožtu įsipareigojate mokėti mums Komisinius atlyginimus už suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas bei vykdyti kitus Taisyklėse, Sąskaitos sutartyje ir šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
  2. Taisyklės ir Sąskaitos sutartis yra sudėtinės ir neatskiriamos Sutarties dalys. Taisyklių ir Sąskaitos sutarties nuostatos taikomos tiek Sutartyje tiesiogiai aptartais (pvz., Sutarties nutraukimas), tiek neaptartais (pvz., taikytina teisė ir ginčų sprendimas) atvejais, priklausomai nuo konteksto. Jeigu tarp Sutarties sąlygų ir Taisyklių bei Sąskaitos sutarties nuostatų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos Sutarties sąlygos, nebent pati Sutartis nurodytų kitaip.
 3. 3. Kortelės išdavimas

  1. Norėdami gauti Kortelę, turite turėti Sąskaitą ir pateikti prašymą dėl Kortelės išdavimo. Teikdami tokį prašymą, turite pasirinkti Kortelės rūšį (jeigu mes suteikiame pasirinkimo galimybę) ir pateikti visus mūsų reikalaujamus duomenis. Prašymas dėl Kortelės išdavimo gali būti pateiktas per Internetinės bankininkystės sistemą ar kitu mūsų leidžiamu būdu. Teikdamas prašymą dėl Kortelės išdavimo, turėsite išreikšti savo sutikimą su Sutarties sąlygomis. Todėl rekomenduojame susipažinti su Sutarties sąlygomis, dar prieš pateikiant prašymą dėl Kortelės išdavimo.
  2. Kortelė nebus išduodama, jeigu esate mums skolingas ar Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Komisiniam atlyginimui, susijusiam su Kortelės išdavimu, nurašyti. Be to, galime atsisakyti išduoti Kortelę ir dėl bet kokios kitos priežasties.
  3. Kortelės užsakymo metu (ar vėliau, priklausomai nuo mūsų nurodymo) turėsite susikurti Kortelės PIN kodą ir būsite visiškai atsakingas už jo saugumą ir slaptumą. PIN kodą visada galėsite pasitikrinti, prisijungę prie savo Paskyros per Internetinės bankininkystės sistemą.
  4. Kortelė siunčiama paštu jūsų nurodytu adresu. Jeigu negaunate Kortelės per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo dienos, privalote mus informuoti apie šį faktą.
  5. Jūs galite užsisakyti ir turėti kelias Korteles, įskaitant ir Virtualią kortelę. Užsisakant antrą ir vėlesnes Korteles, jums nebereikia sudaryti naujos Sutarties – pirminės Sutarties, sudarytos išduodant pirmąją Kortelę, nuostatos taikomos ir vėlesnėms Kortelėms. Vis dėlto mes galime riboti jūsų turimų Kortelių skaičių.
  6. Jeigu Kortelė užsakoma Kortelės turėtojui, kuris yra kitas asmuo nei Klientas, pastarasis privalo supažindinti Kortelės turėtoją su Sutartimi, Sąskaitos sutartimi ir Taisyklėmis ir jos visos saisto Kortelės turėtoją. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl Kortelės turėtojo veiksmų (veikimo ir neveikimo).
 4. 4. Kortelės naudojimas

  1. Gavę Kortelę, Jūs turite:
   1. patikrinti, ar Kortelėje nurodyti teisingi jūsų duomenys. Jeigu ne – privalote mus informuoti apie duomenų neatitikimą ir neaktyvuoti Kortelės;
   2. pasirašyti kitoje Kortelės pusėje, tam skirtoje vietoje.
   3. aktyvuoti Kortelę Internetinės bankininkystės sistemoje.
  2. Kortele galite atsiskaityti už prekes ir paslaugas prekybos ar paslaugų teikimo vietose ar kitose aptarnavimo vietose, kuriose yra sudarytos techninės galimybės atlikti tokias operacijas.
  3. Jeigu Kortelė palaiko Bekontakčio atsiskaitymo funkciją, galite įjungti ir išjungti šią funkciją Internetinės bankininkystės sistemoje, taip pat galite nustatyti leidžiamus tokių atsiskaitymų limitus, jeigu mes palaikome tokį funkcionalumą. Atliekant pirmąją bekontakčio atsiskaitymo operaciją, galime jūsų paprašyti patvirtinti inicijuotą operaciją PIN kodu. Reikalavimas patvirtinti inicijuotą operaciją PIN kodu, priklausomai nuo operacijų sumos ir dažnumo, gali būti taikomas ir kitoms operacijoms.
  4. Kortelę taip pat galite pridėti prie elektroninės piniginės („Samsung Pay“, „Google Pay“ ar „Apple Pay“ ar kita sistema, diegiama mobiliajame įrenginyje), jeigu yra sudaryta techninė galimybė susieti Kortelę su tokia elektronine pinigine.
  5. Kortele galite atsiskaityti ir elektroninėse prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo vietose. Mes galime paprašyti įjungti šį funkcionalumą Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu mūsų nurodytu būdu. Atitinkamai, esant poreikiui, turėsite galimybę tokiu pačiu būdu ir išjungti šį funkcionalumą. Atkreipiame dėmesį, jog mes galime nustatyti apribojimus naudoti Kortelę tam tikrose vietose.
  6. Kortele galite atsiskaityti užsienio šalyse, jeigu yra sudarytos atitinkamos techninės galimybės. Mes galime paprašyti įjungti šį funkcionalumą Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu mūsų nurodytu būdu. Atitinkamai, esant poreikiui, turėsite galimybę tokiu pačiu būdu ir išjungti šį funkcionalumą. Atkreipiame dėmesį, jog mes galime nustatyti apribojimus naudoti Kortelę tam tikrose šalyse.
  7. Kortele galite išsiimti grynųjų pinigų bankomatuose. Mes galime paprašyti įjungti šį funkcionalumą Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu mūsų nurodytu būdu. Atitinkamai, esant poreikiui, turėsite galimybę tokiu pačiu būdu ir išjungti šį funkcionalumą.
  8. Pažymime, kad „Visa Europe“ asociacijos Kortelėmis („Visa“) galima atsiskaityti tik „Visa“ ženklu pažymėtose prekių pardavimo ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose. Kitų asociacijų Kortelėmis (pvz., „MasterCard“) (jeigu mes tokias išduodame) galima atsiskaityti tik atitinkamos asociacijos ženklu pažymėtose prekių pardavimo ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose.
  9. Atsiskaitant Kortele, naudojamos lėšos, esančios jūsų Sąskaitoje, kuri yra susieta su Kortele.
  10. Sąskaitos, su kuria yra susieta Kortelė, likutį galite pasitikrinti Internetinės bankininkystės sistemoje, bankomatuose ar kitose vietose, jeigu yra sudarytos atitinkamos techninės galimybės ir mes palaikome tokį funkcionalumą.
  11. Pageidaujamo laikotarpio mokėjimo operacijų, atliktų Kortele, išrašą galite suformuoti Internetinės bankininkystės sistemoje (jeigu yra suteikiama tokia galimybė).
  12. Atkreipkite dėmesį, kad Kortelė tam tikrais atvejais, pvz., dėl atliekamų sistemos atnaujinimo darbų ar kitų trikdžių, gali tam tikru laikotarpiu neveikti ar jos funkcionalumas gali būti apribotas (pvz., negalima atsiskaityti internetu ar išsiimti grynųjų pinigų bankomate). Mes tokiais atvejais neprisiimame atsakomybės už galimus jūsų nuostolius.
 5. 5. Mokėjimo operacijos patvirtinimas

  1. Jūsų sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją Kortele duodamas (Mokėjimo operacija autorizuojama), kai:
   1. įvedate Kortelės PIN kodą;
   2. bekontakčio atsiskaitymo atveju priliečiate Kortelę prie atsiskaitymo terminalo ir atliekate elektroniniame kortelių skaitytuve nurodytus veiksmus. Viršijus bekontakčio atsiskaitymo limitą, operaciją gali reikėti papildomai patvirtinti PIN kodu;
   3. perbraukiate Kortele elektroniniame kortelių skaitytuve ir pasirašote išduotame kvite;
   4. įdėję Kortelę į savitarnos elektroninį kortelių skaitytuvą, atliekate jame nurodytus veiksmus, nesuvedę PIN kodo (pvz., mokėdami kelių mokestį);
   5. atsiskaitydami internetu elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose, įvedate Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas);
   6. sudarę sutartį su prekių pardavėju ar paslaugų teikėju fizinėse ar elektroninėse prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo vietose, sutinkate inicijuoti Mokėjimo operaciją, perduodami jam Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas);
   7. pateikiate Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas) prekių pardavėjui ar paslaugų teikėjui fizinėse ar elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose;
   8. elektroninės piniginės naudojimo atveju (jeigu yra sudaryta techninė galimybė susieti Kortelę su elektronine pinigine „Samsung Pay“, „Google Pay“, „Apple Pay“ ar kita sistema, diegiama mobiliajame įrenginyje) priliečiate savo mobilųjį įrenginį prie elektroninio kortelių skaitytuvo. Tokiai mokėjimo operacijai patvirtinti taikomos jūsų mobiliajame įrenginyje įdiegtos saugumo priemonės, galinčios apimti ir biometrinių apsaugos priemonių (pvz., piršto antspaudo, veido bruožų) naudojimą.
  2. Priklausomai nuo prekių ar paslaugų teikėjo taikomų techninių sprendinių ir jūsų pasirinktų apsaugos būdų Internetinės bankininkystės sistemoje, Mokėjimo operacijai autorizuoti gali būti papildomai taikomos kitos Identifikavimo priemonės ar 3D apsauga. Jeigu, mūsų nuomone, tokios apsaugos naudojimas yra būtinas, o jūs ja nesinaudojate, mes galime atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją.
  3. Sutarties 5.1 punkte nurodyti veiksmai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jūsų pasirašyti dokumentai ar raštu pateikti Nurodymai.
  4. Jūs negalite atšaukti Mokėjimo operacijos, jeigu ji yra patvirtinta (autorizuota) Sutarties 5.1–5.2 punktuose nustatyta tvarka. Atšaukti galite tik tokią Mokėjimo operaciją, kuri turi būti įvykdyta ateityje (pvz., paslaugos mokestis, mokamas kas mėnesį). Norėdamas atšaukti tokią operaciją, privalote informuoti prekių pardavėją ar paslaugų teikėją apie planuojamą atšaukimą jo nurodytu terminu ir, jeigu reikia, pranešti ir mums. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių operacijų atšaukimo.
  5. Jūs, autorizuodamas Mokėjimo operaciją, atliekamą Kortele, prisiimate visus padarinius, atsirandančius iš tokio veiksmo. Todėl:
   1. visada, prieš duodami sutikimą dėl Mokėjimo operacijos atlikimo, patikrinkite Mokėjimo operacijos duomenis ir įsitikinkite, jog šie duomenys atitinka jūsų susitarimą su prekių pardavėju ar paslaugų teikėju;
   2. sutikimą dėl Mokėjimo operacijos atlikimo duokite tik pats, o tuo atveju, jeigu fiziškai turi būti nuskaityta Kortelės informacija, užtikrinkite, kad tas būtų padaryta jums matant;
   3. saugokite dokumentą, patvirtinantį Mokėjimo operacijos įvykdymo faktą (pvz., čekį, mokėjimo kvitą).
  6. Jeigu pastebėjote, kad buvo atlikta neautorizuota Mokėjimo operacija, privalote nedelsdami Taisyklėse nustatyta tvarka mus informuoti apie tokią operaciją per Internetinės bankininkystės sistemą ar susisiekti su mumis Tinklalapyje nurodytais kontaktais.
  7. Teisė į neautorizuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimą įgyvendinama ir tokių operacijų sumos grąžinamos Taisyklėse nustatyta tvarka.
 6. 6. Mokėjimo operacijos vykdymas

  1. Jeigu buvo duotas sutikimas, numatytas Sutarties 5.1 punkte, Mokėjimo operacija atliekama:
   1. rezervavus lėšas Sąskaitoje, susietoje su Kortele, ir, gavus lėšų gavėjo patvirtinimą, nurašant atitinkamą sumą nuo šios Sąskaitos. Negavę patvirtinimo per 15 (penkiolika) dienų, atšauksime rezervaciją. Pažymime, kad, lėšų gavėjo naudai rezervuodami lėšas, nerezervuojame Komisinio atlyginimo už atitinkamos operacijos atlikimą, nustatyto Tipiniuose įkainiuose;
   2. gavus lėšų gavėjo patvirtinimą, nurašant atitinkamą sumą nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, netaikant lėšų rezervavimo. Šiuo atveju Mokėjimo operacija gali būti įvykdyta iškart po jūsų sutikimo davimo arba vėliau.
  2. Jeigu Sąskaitos, susietos su Kortele, likutis tampa neigiamas, Jūs privalote jį padengti.
  3. Mes galime atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją Kortele Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.
  4. Kiti aspektai, susiję su Mokėjimo operacijų, įskaitant ir operacijas Kortele, vykdymu, yra reglamentuoti Taisyklėse.
 7. 7. Valiutos keitimas

  1. Jūs galite bet kokia valiuta (jeigu tam yra techninės galimybės) atlikti Mokėjimo operaciją (atsiskaityti) Kortele, tačiau lėšos nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, visada bus nurašomos eurais. Mokėjimo operacijos valiuta keičiama į eurus pagal atitinkamos asociacijos, kurios prekės ženklu pažymėta Kortelė (pvz., „Visa Europe“ asociacijos, jeigu Kortelė „Visa“, arba kitos asociacijos, jeigu Kortelė pažymėta kitu ženklu) nustatytą valiutos keitimo kursą, galiojantį operacijos apdorojimo dieną. Jeigu numatyta Tipiniuose įkainiuose, taip pat gali būti taikomas Komisinis atlyginimas už valiutos keitimo operaciją.
  2. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad tuo atveju, jeigu, atliekant Mokėjimo operaciją, yra taikomas lėšų rezervavimas (Sutarties 6.1.1 punktas), valiutos keitimo kursas, taikomas rezervuojant lėšas, gali skirtis nuo to valiutos kurso, kuris taikomas nurašant lėšas.
  3. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų nuostolius, susijusius su valiutos konvertavimu ar valiutų kurso pasikeitimu.
 8. 8. Komisiniai atlyginimai

  1. Jūs už Kortelės išdavimą, atnaujinimą, aptarnavimą ir Mokėjimo operacijas, atliekamas Kortele, kitas paslaugas turite mokėti Tipiniuose įkainiuose nustatytus Komisinius atlyginimus. Komisiniai atlyginimai automatiškai nurašomi nuo Sąskaitos, susietos su Kortele. Jūs turite užtikrinti, kad Sąskaitoje visada būtų pakankamas lėšų likutis Komisiniams atlyginimams nurašyti.
  2. Jeigu yra taikomas Kortelės naudojimo mokestis, jis nurašomas nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, mūsų pasirinktą dieną vieną kartą per mėnesį už praėjusio mėnesio laikotarpį.
  3. Atkreipkite dėmesį, kad jums papildomai gali būti taikomi prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų, interneto ryšio tiekėjų, atitinkamos įrangos savininkų ar paslaugos teikėjų nustatyti mokesčiai. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių mokesčių taikymo.
 9. 9. Saugumas

  1. Jūs privalote saugoti Kortelę ir su ja susijusius personalizuotus saugumo duomenis (pvz., PIN kodas, prisijungimo duomenys) ir imtis visų veiksmų, kad jie nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims ir nebūtų neteisėtai pasinaudota Kortele ir jos duomenimis.
  2. Sužinoję apie Kortelės vagystę, neteisėtą perėmimą ar kitokį jos praradimą, Kortele atliktą ar mėginamą atlikti Mokėjimo operaciją be jūsų sutikimo, bet kokią kitą neteisėtą veiką, susijusią su Kortele, ar kad su Kortele susiję personalizuoti saugumo duomenys tapo ar galėjo tapti žinomi kitiems asmenims, turite nedelsiant mums pranešti Tinklalapyje nurodytais kontaktais ar per Internetinės bankininkystės sistemą, prieinamą Taisyklėse nurodytais būdais.
  3. Primename, kad Kortele gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė (kartu su juridinio asmens duomenimis, jeigu Sąskaitos savininkas yra juridinis asmuo) nurodyti ir parašas įrašytas Kortelėje. Atsakingai naudokite Kortelę ir laikykitės visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. neleiskite kitiems asmenims naudotis Kortele;
   2. nepalikite Kortelės be priežiūros atvirose vietose, prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo ar aptarnavimo vietose, bankomatuose ar kituose įrenginiuose;
   3. nelankstykite, nelaužykite Kortelės, saugokite ją nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko poveikio ir bet kokių mechaninių pažeidimų.
  4. Atsakomybė dėl visų Mokėjimo operacijų, patvirtintų PIN kodu, kitomis Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga, tenka išimtinai tik jums – mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių operacijų. Todėl atsakingai naudokite Identifikavimo priemones ir imkitės veiksmų šių priemonių saugumui užtikrinti, pavyzdžiui:
   1. niekam neatskleiskite PIN kodo, kitų Identifikavimo priemonių ir duomenų, susijusių su 3D apsauga;
   2. nerašykite PIN kodo, duomenų, susijusių su kitomis Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga, ant Kortelės ir bet kokių kitų daiktų;
   3. suvesdami PIN kodą ar duomenis, susijusius su kitomis Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga, įsitikinkite, kad niekas nemato šių duomenų, o įrenginys, kurį naudojate vesdami duomenis, nėra pažeistas, jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  5. Jeigu neatsakingai naudojotės Kortele, PIN kodu, kitomis Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga ir nesilaikėte aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių ir dėl to buvo atlikta neautorizuota Mokėjimo operacija Kortele, jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su neautorizuotos Mokėjimo operacijos atlikimu.
  6. Jeigu savo Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate internetu elektroninėse piniginėse (pvz., „Paypal“), elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose (pvz., „Amazon“, „Aliexpress“), elektroninėse paskyrose (pvz., „Google“, socialiniuose tinkluose), sudarote sutartis dėl periodinio pinigų nurašymo už gaunamas prekes ar paslaugas (pvz., „Netflix“, „Spotify“) ar bet kokiu kitu būdu juos pateikiate ar registruojate Kortelę prie bet kokios savo elektroninės paskyros, atsakomybė dėl visų Mokėjimo operacijų, atliktų prisijungus prie jūsų elektroninės paskyros ar iš jos pasisavinus Kortelės duomenis, tenka išimtinai jums – mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių operacijų ir Kortelės duomenų pasisavinimo. Todėl atsakingai registruokite Kortelę prie bet kokios savo elektroninės paskyros, laikydamiesi visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. niekam neatskleiskite prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenų;
   2. nerašykite prisijungimo duomenų ant Kortelės ir bet kokių kitų daiktų;
   3. suvesdami prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenis, įsitikinkite, kad niekas nemato šių duomenų, o įrenginys, kurį naudojate vesdami duomenis, nėra pažeistas, jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  7. Jeigu neatsakingai pateikiate Kortelės duomenis ir registruojate internetu prie savo elektroninių paskyrų, nesilaikote aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių dėl prisijungimo prie savo elektroninių paskyrų ir dėl to jūsų prisijungimo prie elektroninių paskyrų duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims ir (ar) buvo atlikta neautorizuota Mokėjimo operacija Kortele, jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate visą atsakomybę už neautorizuotą Mokėjimo operaciją.
  8. Jūs, besinaudodami bekontakčių atsiskaitymų funkcionalumu (jeigu mes užtikriname tokią galimybę), privalote imtis reikiamų saugumo priemonių, kad Kortele nebūtų pasinaudota viešose vietose ar nuotoliniu būdu (tokiais atvejais blokuokite tokį funkcionalumą, naudokite specialius dėklus ir pan.).
 10. 10. Kortelės galiojimas

  1. Kortelė galioja tik tam tikrą laiką. Kortelės galiojimo data nurodyta ant Kortelės. Kortelė galioja iki paskutinės mėnesio, nurodyto ant Kortelės, dienos. Pasibaigus Kortelės galiojimui, nebus galimybės naudoti ją pagal paskirtį, todėl turite ją saugiai sunaikinti.
  2. Iki Kortelės galiojimo pabaigos galime jums atsiųsti naują Kortelę paštu. Informacija apie tai yra prieinama Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu mūsų nurodytu būdu. Jeigu matysite, kad nauja Kortelė jums neišsiųsta, likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms ar mažiau iki Kortelės galiojimo pabaigos, galite šios Sutarties nustatyta tvarka patys užsisakyti naują Kortelę. Pažymime, kad nauja Kortelė nebūtinai bus pažymėta tos tarptautinės asociacijos („Visa“ ar kita) prekių ženklu, kuriuo buvo pažymėta ankstesnė Kortelė.
  3. Praradę Kortelę, galite užsisakyti naują Kortelę. Vis dėlto pirmiausia jūs privalote Taisyklėse nustatyta tvarka informuoti mus apie Kortelės praradimą ir imtis veiksmų Kortelei užblokuoti.
  4. Jūs galite bet kada atsisakyti Kortelės paslaugos, informavę mus Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu mūsų nurodytu būdu.
 11. 11. Sutarties pasibaigimas

  1. Sutartis gali pasibaigti ar būti nutraukta visais Taisyklėse nurodytais pagrindais ir tvarka.
  2. Mes taip pat turime teisę nutraukti Sutartį, o kartu ir paslaugų, susijusių su Kortele, teikimą tais atvejais, jeigu:
   1. neaktyvuojate Kortelės ilgiau kaip 2 (du) mėnesius;
   2. Kortelė yra ilgiau kaip 2 (du) mėnesius blokuota;
  3. Sutarties nutraukimas yra Kortelės galiojimo pasibaigimo pagrindas.