Chat with us, powered by LiveChat

Mokėjimo kortelių sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

2 priedas

 1. 1. Sąvokos

  1. 3D apsauga - saugumo priemonė, taikoma naudojantis Kortele, kai mokėjimo operaciją reikia patvirtinti statiniu slaptažodžiu ir vienkartiniu kodu, kuris atsiunčiamas kiekvieną kartą atliekant mokėjimą į jūsų nurodytą telefono numerį.
  2. Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumas - mokėjimo operacijos, atliekamos Kortele, patvirtinimas priglaudžiant Kortelę prie specialiu bekontakčio atsiskaitymo ženklu pažymėto kortelių skaitytuvo.
  3. CVC2/CVV2 kodas - personalizuotas kitoje Kortelės pusėje parašo juostoje nurodytas 3 skaitmenų saugumo duomuo, naudojamas atsiskaitant elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose.
  4. Kortelė - Įstaigos Klientui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui elektroniniu būdu suformuoti Nurodymus Įstaigai dėl disponavimo su šia kortele susietoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais fizinėse ar elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose jų darbo metu, išsiimti ar įnešti (jeigu Kortelė turi tokią funkciją) grynuosius pinigus jų išdavimo (priėmimo) vietose jų darbo metu. Sąvoka Kortelė Sutartyje taip pat apima ir sąvoką „Virtuali kortelė", jeigu nėra išskirta kitaip.
  5. Kortelės turėtojas - fizinis asmuo, kuris turi teisę naudoti Kortelę, t. y. Jūs, jeigu esate Klientas fizinis asmuo arba fizinis asmuo, kuriam priskirta Kortelė ir kurio vardas ir pavardė nurodyti ant Kortelės, jeigu Klientas yra juridinis asmuo. Priklausomai nuo konteksto Sutartyje, Kortelės turėtojas Sutartyje taip pat gali būti vadinamas „Jūs".
  6. PIN kodas - personalizuotas saugumo duomuo, kurį žino tik Kortelės turėtojas ir kuris naudojamas tvirtinant mokėjimo operaciją, atliekamą Kortele.
  7. Sąskaitos sutartis - Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis (Taisyklių 1 priedas).
  8. Sutartis - ši mokėjimo kortelių sutartis, reglamentuojanti Kortelių išdavimo, naudojimo ir atsiskaitymo jomis tvarką.
  9. Virtuali kortelė - tai specialiu virtualiu formatu išduodama elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui elektroniniu būdu suformuoti Nurodymus Įstaigai dėl disponavimo su šia kortele susietoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose jų darbo metu.
  10. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Sąskaitos sutartyje, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas ir taikymas

  1. Sutartimi mes įsipareigojame suteikti Jums Kortelę ir (arba) Virtualią kortelę, susieti ją su atitinkama Sąskaita, vykdyti Jūsų Nurodymus dėl mokėjimo operacijų atlikimo (atsiskaitymo) Kortele, suteikti Jums galimybę valdyti Kortelę nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis ir atlikti kitas Mūsų leidžiamas operacijas, o Jūs įsipareigojate sumokėti Mums už suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas.
  2. Taisyklės ir Sąskaitos sutartis yra sudėtinės ir neatskiriamos Sutarties dalys. Taisyklių ir Sąskaitos sutarties nuostatos taikomos tiek Sutartyje tiesiogiai aptartais (pvz., Sutarties nutraukimas), tiek neaptartais (pvz., taikytina teisė ir ginčų sprendimas) atvejais, priklausomai nuo konteksto. Jeigu tarp Sutarties sąlygų ir Taisyklių bei Sąskaitos sutarties nuostatų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos Sutarties sąlygos, nebent pati Sutartis nurodytų kitaip.
 3. 3. Kortelių išdavimas

  1. Kortelė išduodama Klientui jau turint Sąskaitą ir Klientui pateikus atitinkamą prašymą, pasirinkus Kortelės rūšį, pateikus reikalingus duomenis per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai ar Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė) ar kitu Mūsų suteikiamu būdu, ir sutikus su Sutarties sąlygomis. Kortelė nebus išduodama, jei Sąskaitoje bus susidariusi skola ar nebus pakankamai lėšų mokesčiams padengti.
  2. Kortelės užsakymo metu turėsite susikurti Kortelės PIN kodą ir būsite visiškai atsakingas už jo saugumą ir slaptumą. PIN kodą visada galėsite pasitikrinti, prisijungęs prie savo Paskyros Sistemoje.
  3. Kortelė siunčiama paštu Jūsų nurodytu adresu. Jeigu negaunate Kortelės per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo dienos, privalote mus apie tai informuoti.
  4. Jūs galite užsisakyti tiek vieną Kortelę, tiek ir papildomas Korteles ar Virtualią kortelę ir turėti jas vienu metu. Mes galime riboti Jūsų turimų Kortelių skaičių.
  5. Mes turime teisę dėl bet kokių priežasčių atsisakyti išduoti Kortelę.
  6. Jeigu Kortelė užsakoma Kortelės turėtojui, kuris yra kitas asmuo nei Klientas, pastarasis privalo supažindinti Kortelės turėtoją su Sutartimi, Sąskaitos sutartimi ir Taisyklėmis ir jos visos taikomos Kortelės turėtojo atžvilgiu. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl Kortelės turėtojo veiksmų (veikimo ir neveikimo).
 4. 4. Kortelės naudojimas

  1. Gavę Kortelę, Jūs turite:
   1. Patikrinti, ar ant Kortelės nurodyti teisingi Jūsų duomenys. Jeigu ne - privalote Mus apie tai informuoti ir neaktyvuoti Kortelės.
   2. Pasirašyti kitoje Kortelės pusėje, tam skirtoje vietoje.
   3. Aktyvuoti Kortelę Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai arba prisijungus per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė).
  2. Kortele galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas prekybos ar paslaugų teikimo vietose ar kitose aptarnavimo vietose, kuriose yra sudarytos techninės galimybės atlikti tokias operacijas.
  3. Jeigu Kortelė palaiko Bekontakčio atsiskaitymo funkciją, galite ją įjungti ir išjungti Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai arba prisijungus per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė), taip pat galite nustatyti leidžiamus tokio atsiskaitymo limitus. Prieš Jums atliekant pirmą bekontakčio atsiskaitymo operaciją, galime Jūsų paprašyti prieš tai atlikti operaciją, tvirtinamą PIN kodu.
  4. Kortele taip pat galima atsiskaityti internetu, apsiperkant elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose. Norint naudotis šia funkcija, gali reikėti ją įjungti (o vėliau, esant poreikiui, ir išjungti) Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai arba prisijungus per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė).
  5. Kortele galima atsiskaityti užsienio šalyse, jeigu tam yra sudarytos techninės galimybės. Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (arba) prisijungus per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė) gali būti suteikiama galimybė įjungti arba išjungti šią funkciją. Mes galima nustatyti apribojimus naudoti Kortelę tam tikrose šalyse.
  6. Su Kortele taip pat galite išsiimti grynųjų pinigų bankomatuose. Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (arba) prisijungus per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė) gali būti suteikiama galimybė įjungti arba išjungti šią funkciją.
  7. „Visa Europe" asociacijos Kortelėmis („Visa") galima atsiskaityti tik „Visa" ženklu pažymėtose prekių ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose. Kitų asociacijų Kortelėmis (pvz., „MasterCard") (jeigu Mes tokias išduodame) galima atsiskaityti tik atitinkamos asociacijos ženklu pažymėtose prekių ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose.
  8. Atsiskaitant Kortele, naudojamos lėšos, esančios Jūsų Sąskaitoje, susietoje su Kortele. Atsiskaityti galite bet kokia valiuta, tačiau lėšos nuo Sąskaitos nurašomos ta valiuta, kuria yra tvarkoma minėta Sąskaita.
  9. Su Kortele susietos Sąskaitos likutį galite pasitikrinti Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai arba prisijungę per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė), bankomatuose ar kitose vietose, jeigu tam yra sudarytos techninės galimybės.
  10. Pageidaujamo laikotarpio mokėjimo operacijų, atliktų Kortele, išrašą galite suformuoti Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai arba prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė).
  11. Kortelę galite naudoti tik teisėtiems tikslams ir tik sąžiningai.
  12. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrais atvejais dėl atliekamų sistemos atnaujinimo darbų ar kitų trikdžių Kortelė gali tam tikru metu neveikti ar jos funkcionalumas gali būti apribotas (pvz., negalima atsiskaityti internetu ar išsiimti grynųjų pinigų bankomate). Tokiais atvejais neprisiimame atsakomybės dėl patirtų nuostolių.
 5. 5. Kortele atliekamos mokėjimo operacijos patvirtinimas

  1. Jūsų sutikimas atlikti mokėjimo operaciją Kortele (autorizavimas) duodamas, kai:
   1. Ją patvirtinate, įvesdami Kortelės PIN kodą.
   2. Bekontakčio atsiskaitymo atveju - priliesdami Kortelę prie atsiskaitymo terminalo ir atlikdami elektroniniame kortelių skaitytuve nurodytus veiksmus. Viršijus bekontakčio atsiskaitymo limitą, operaciją gali reikėti papildomai patvirtinti PIN kodu.
   3. Perbraukiate Kortele elektroniniame kortelių skaitytuve ir pasirašote išduotame kvite.
   4. Įdėję Kortelę į savitarnos elektroninį kortelių skaitytuvą, atliekate jame nurodytus veiksmus, nesuvedę PIN kodo (pvz., mokėdami kelių mokestį).
   5. Atsiskaitydami internetu elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose, įvedate Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas).
   6. Sudarote sutartį su prekių ar paslaugų teikėju fiziškai ar internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose ir sutinkate inicijuoti mokėjimo operaciją nurašant lėšas nuo Sąskaitos, perduodami jam Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas).
   7. Pateikiate Kortelės duomenis (pvz., vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas) prekių ar paslaugų teikėjui fiziškai ar internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose.
   8. Atsiskaitote naudodami elektroninę piniginę (jeigu yra sudaryta techninė galimybė susieti Kortelę su elektronine pinigine „Samsung Pay", „Google Pay" ar „Apple Pay", diegiama mobiliajame telefone) - priliesdami savo mobilųjį telefoną ar kitą susietą įrenginį prie elektroninio kortelių skaitytuvo. Tokiai mokėjimo operacijai patvirtinti taikomos Jūsų mobiliajame telefone ar kitame susietame įrenginyje įdiegtos saugumo priemonės, galinčios apimti ir biometrinių apsaugos priemonių (pvz., piršto antspaudo, veido bruožų) naudojimą.
  2. Priklausomai nuo prekių ar paslaugų teikėjo taikomų techninių sprendinių ir Jūsų pasirinktų apsaugos būdų Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (ar) prisijungus per Mobiliąją programėlę (jeigu suteikiama tokia galimybė), aukščiau nurodytą sutikimą gali reikėti papildomai patvirtinti viena iš operacijos metu nurodytų Identifikavimo priemonių ar 3D apsauga. Jeigu, Mūsų nuomone, tokios apsaugos naudojimas yra būtinas, o Jūs ja nesinaudojate, galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją.
  3. Visi aukščiau nurodyti veiksmai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Jūsų pasirašyti dokumentai ar raštu pateikti Nurodymai.
  4. Jeigu Jūs mokėjimo operaciją patvirtinote vienu iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūs negalite jos atšaukti. Atšaukti galite tik tokią operaciją, kuri turi būti įvykdyta ateityje (pvz., paslaugos mokestis, mokamas kas mėnesį), tačiau apie tai privalote informuoti prekių ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki operacijos įvykdymo termino ir, jeigu reikia, pranešti Mums. Mes neprisiimame atsakomybės dėl tokių operacijų atšaukimo.
  5. Jūs esate atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias Jums davus sutikimą atlikti mokėjimo operaciją Kortele. Todėl:
   1. Visada, prieš duodami aukščiau nurodytą sutikimą, patikrinkite mokėjimo operacijos duomenis.
   2. Saugokite tokią operaciją patvirtinantį dokumentą (pvz., čekį, mokėjimo kvitą).
   3. Šį sutikimą duokite tik pats, o jeigu fiziškai turi būti nuskaityta Kortelės informacija, užtikrinkite, kad tai būtų padaryta Jūsų akivaizdoje.
  6. Jeigu pastebėjote mokėjimo operaciją, kuriai nedavėte sutikimo (neautorizuota operacija), privalote nedelsdami Mums pranešti per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai ar prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė) ar susisiekti su Mumis Tinklalapyje nurodytais kontaktais.
  7. Mes grąžinsime lėšas, nurašytas iš Jūsų Sąskaitos, susietos su Kortele, tik tada, jeigu Jūs, sužinoję apie netinkamai atliktas ar atliktas be Jūsų sutikimo (neautorizuotas) mokėjimo operacijas Kortele, dėl kurių pagal Sutartį galite pareikšti reikalavimus, pranešite mums nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos, o jeigu esate verslo klientas, - ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų.
 6. 6. Kortele atliekamos mokėjimo operacijos vykdymas

  1. Jeigu buvo duotas sutikimas, numatytas Sutarties 5.1 punkte, mokėjimo operacija (atsiskaitymas) atliekama:
   1. Rezervavus lėšas Sąskaitoje, susietoje su Kortele, o gavus patvirtinimą iš lėšų gavėjo, nurašant atitinkamą sumą nuo šios Sąskaitos. Negavę patvirtinimo per 15 (penkiolika) dienų, rezervaciją atšauksime. Rezervavimo metu nėra rezervuojami taikytini mokesčiai, nustatyti Tipiniuose įkainiuose.
   2. Arba atitinkamą sumą nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, nurašant gavus patvirtinimą iš lėšų gavėjo, netaikant lėšų rezervavimo. Šiuo atveju atsiskaitymas gali įvykti iškart po Jūsų sutikimo davimo arba vėliau.
  2. Jeigu dėl Kortele atliktų operacijų, Sąskaitos, susietos su Kortele, likutis tampa neigiamas, Jūs privalote jį padengti.
  3. Mes galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją Kortele, jeigu:
   1. Sąskaitoje, susietoje su Kortele, nepakanka lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir atitinkamam mokesčiui už ją nurašyti.
   2. Turime įtarimų dėl neteisėto Kortelės naudojimo ar įtarimų dėl atitinkamų saugumo pažeidimų.
   3. Jūs nesilaikote Sutarties, kitų Sutarčių ar papildomų susitarimų, sudarytų su Mumis.
   4. Mokėjimo operaciją laikome įtartina.
   5. Negalime jos atlikti dėl klaidų, gedimų, atnaujinimo darbų ar trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo (pvz., negalėjimo apdoroti mokėjimo „SEPA" sistemoje).
  4. Kai mokėjimo operacija neatliekama ne dėl mūsų kaltės (pvz., pateikti netikslūs rekvizitai, uždaryta sąskaita) ir (ar) mokėjimo nurodymo suma grąžinama Jums, mes neprisiimame dėl to atsakomybės ir nekompensuojame dėl to patirtų nuostolių (pvz., negrąžiname už operaciją sumokėtų mokesčių ar išlaidų, susijusių su lėšų grąžinimu).
  5. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jeigu Kortele negalėjote pasinaudoti dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, jeigu Kortelę naudojate neteisėtai ar nesąžiningai, taip pat jeigu, Jums Kortele atlikus mokėjimo operaciją (atsiskaičius), Jūsų įsigytos prekės ar paslaugos buvo nekokybiškos ar prekių ir paslaugų teikėjas nesudarė sąlygų atsiskaityti Kortele ar nesuteikė nuolaidos, nors turėjote ją gauti, ar Jūs patyrėte kažkokių kitų nepatogumų ar nuostolių dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
 7. 7. Valiutos keitimas Kortele atliekant mokėjimo operaciją

  1. Mokėjimo operaciją Kortele galite atlikti (atsiskaityti) bet kokia valiuta, tačiau lėšos iš Sąskaitos, susietos su Kortele, visada bus nurašomos eurais. Mokėjimo operacijos valiuta keičiama į eurus pagal atitinkamos asociacijos, kurios prekės ženklu pažymėta Kortelė (pvz., „Visa Europe" asociacijos, jeigu Kortelė „Visa", arba kitos asociacijos, jeigu Kortelė pažymėta kitu ženklu) nustatytą valiutos keitimo kursą, galiojantį operacijos apdorojimo dieną. Jeigu numatyta Tipiniuose įkainiuose, taip pat gali būti taikomas valiutos keitimo mokestis.
  2. Tuo atveju, jeigu Kortele atliekamo mokėjimo atveju taikomas lėšų rezervavimas, rezervavimo metu taikomas valiutos keitimo kursas gali skirtis nuo to, kuris bus taikomas lėšų nurašymo metu.
  3. Mes neprisiimame atsakomybės dėl Jūsų patirtų nuostolių, susijusių su valiutos konvertavimu ar valiutų kurso pasikeitimu.
 8. 8. Mokesčiai

  1. Jūs už Kortelės išdavimą, atnaujinimą, aptarnavimą ir bet kokias mokėjimo operacijas Kortele ir (ar) su tuo susijusius veiksmus turite mokėti Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius, kurie automatiškai nurašomi nuo Sąskaitos, susietos su Kortele. Jūs turite užtikrinti, kad Sąskaitoje visada būtų pakankamas lėšų likutis šiems mokesčiams padengti.
  2. Šie mokesčiai nurašomi mokėjimo operacijos vykdymo (atsiskaitymo) metu, priklausomai nuo operacijos, kartu su ja arba atskirai, taip pat gali būti nurašomi tiek tuo pačiu, tiek skirtingu metu.
  3. Jeigu yra taikomas Kortelės naudojimo mokestis, jis nurašomas nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, mūsų pasirinktą dieną vieną kartą per mėnesį už praėjusio mėnesio laikotarpį.
  4. Mokesčiai, nurodyti Tipiniuose įkainiuose, mokami juose nurodyta valiuta.
  5. Jeigu Sąskaitoje, susietoje su Kortele, nepakanka lėšų mokesčiams nusirašyti, jie gali būti nurašomi nuo bet kurios kitos Jūsų Sąskaitos.
  6. Atkreipkite dėmesį, kad Jums papildomai gali būti taikomi prekių ir paslaugų teikėjų, interneto ryšio tiekėjų, atitinkamos įrangos savininkų ar paslaugos teikėjų nustatyti mokesčiai, dėl kurių taikymo neprisiimame jokios atsakomybės.
 9. 9. Saugumas

  1. Kortelę ir visus su ja susijusius personalizuotus saugumo duomenis (pvz., PIN kodas, prisijungimo duomenys) Jūs privalote saugoti ir imtis visų veiksmų, kad jie nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims ar Kortele bei jos duomenimis neteisėtai pasinaudota.
  2. Sužinoję apie Kortelės vagystę, neteisėtą perėmimą ar kitokį jos praradimą, Kortele atliktą ar mėginamą atlikti mokėjimo operaciją be Jūsų sutikimo, bet kokią kitą neteisėtą veiką, susijusią su Kortele, ar kad su Kortele susiję personalizuoti saugumo duomenys tapo ar galėjo tapti žinomi kitiems asmenims, turite nedelsiant mums pranešti Tinklalapyje nurodytais kontaktais ar per Internetinės bankininkystės sistemą tiesiogiai ar prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė).
  3. Kortele gali naudoti tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė (kartu su juridinio asmens duomenimis, jeigu Sąskaitos savininkas yra juridinis asmuo) nurodytas ant Kortelės ir kurio parašas yra įrašytas Kortelėje. Kortelę naudokite atsakingai ir laikydamiesi visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. Neleiskite ja naudotis kitiems asmenims.
   2. Nepalikite Kortelės be priežiūros atvirose vietose, prekių ar paslaugų suteikimo ar aptarnavimo vietose, bankomatuose ar kituose įrenginiuose.
   3. Nelankstykite, nelaužykite Kortelės, saugokite ją nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko poveikio ir bet kokių mechaninių pažeidimų.
  4. Atsakomybė dėl visų mokėjimo operacijų, patvirtintų PIN kodu, Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, tenka išimtinai Jums ir Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių operacijų. Todėl atsakingai naudokite šias priemones, laikydamiesi visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. Niekam neatskleiskite PIN kodo, duomenų, susijusių su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga. Juos žinokite tik Jūs.
   2. Neužsirašykite PIN kodo, duomenų, susijusių su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, ant Kortelės ar bet kokių kitų daiktų.
   3. Suvesdami PIN kodą ar duomenis, susijusius su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, įsitikinkite, kad niekas jų nemato, o įrenginys, į kurį suvedate duomenis, nėra kaip nors pažeistas ar jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  5. Jeigu Jūs Kortele, PIN kodu, Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga nesinaudojate atsakingai ir nesilaikėte aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių ir dėl to buvo atlikta neautorizuota mokėjimo operacija Kortele, Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę, ir Mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
  6. Jeigu savo Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate internetu elektroninėse piniginėse (pvz., „Paypal"), elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose (pvz., „Amazon", „Aliexpress"), elektroninėse paskyrose (pvz., „Google", socialiniuose tinkluose), sudarote sutartis dėl periodinio pinigų nurašymo už gaunamas prekes ar paslaugas (pvz., „Netflix", „Spotify") ar bet kokiu kitu būdu juos pateikiate ar registruojate Kortelę prie bet kokios savo elektroninės paskyros, atsakomybė dėl visų mokėjimo operacijų, atliktų prisijungus prie Jūsų elektroninės paskyros ar iš jos pasisavinus Kortelės duomenis, tenka išimtinai Jums ir Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių operacijų. Todėl atsakingai registruokite Kortelę prie bet kokios savo elektroninės paskyros, laikydamiesi visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. Niekam neatskleiskite prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenų, juos žinokite tik Jūs.
   2. Neužsirašykite šių prisijungimo duomenų ant Kortelės ar bet kokių kitų daiktų.
   3. Suvesdami prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenis, įsitikinkite, kad niekas jų nemato, o įrenginys, į kurį suvedate prisijungimo duomenis, nėra kaip nors pažeistas ar jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  7. Jeigu Jūs Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate internetu prie savo elektroninių paskyrų neatsakingai ir nesilaikote aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių dėl prisijungimo prie savo elektroninių paskyrų ir dėl to Jūsų prisijungimo prie elektroninių paskyrų duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims ir (ar) buvo atlikta neautorizuota mokėjimo operacija Kortele, Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę, ir Mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
  8. Jeigu naudojatės bekontakčių atsiskaitymu funkcionalumu (jei toks yra galimas), privalote imtis reikiamų saugumo priemonių, kad Kortele viešose vietose ar per nuotolį nebūtų pasinaudota (tokiais atvejais blokuokite tokį funkcionalumą, naudokite specialius dėklus ir pan.).
 10. 10. Kortelės galiojimas

  1. Kortelė galioja tik tam tikrą laiką. Jos galiojimo data nurodyta ant Kortelės. Kortelė galioja iki paskutinės mėnesio, nurodyto ant Kortelės, dienos. Pasibaigus Kortelės galiojimui, turite ją saugiai sunaikinti.
  2. Iki Kortelės galiojimo pabaigos galime Jums atsiųsti atnaujintą Kortelę paštu. Informaciją apie tai matysite Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (ar) prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jeigu yra tokia galimybė) ar kitu Mūsų pasirinktu būdu. Jei Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (ar) prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė) ar kitu Mūsų pasirinktu būdu matysite, kad atnaujinta Kortelė Jums neišsiųsta, likus 28 dienoms ar mažiau iki Kortelės galiojimo pabaigos, galite pats užsisakyti atnaujintą Kortelę. Jos užsakymo procedūra tokia pati kaip ir naujos Kortelės išdavimo atveju. Atminkite, kad užsakyta nauja Kortelė nebūtinai bus pažymėta tos pačios tarptautinės asociacijos („Visa" ar kita) prekės ženklu, kaip kad buvo pažymėta prieš tai Jūsų turėta Kortelė.
  3. Kortelės praradimo atveju galite užsisakyti naują Kortelę. Prarastą Kortelę turite užblokuoti ir apie tai pranešti Taisyklėse nustatyta tvarka.
  4. Jūs taip pat bet kada galite atsisakyti Kortelės paslaugos, apie tai mus informavę ar tai nurodę Internetinės bankininkystės sistemoje tiesiogiai ir (ar) prisijungęs per Mobiliąją programėlę (jei suteikiama tokia galimybė) ar kitu mūsų nurodytu būdu.
 11. 11. Sutarties pasibaigimas

  1. Sutartis gali pasibaigti ar būti nutraukta visais Taisyklėse ir (ar) Sąskaitos sutartyje nurodytais pagrindais.
  2. Sutartį taip pat galime nutraukti, kartu nutraukiant ir Kortelės galiojimą, nedelsdami, apie tai Jūsų papildomai neinformavę, jeigu:
   1. Neaktyvinate Kortelės ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
   2. Kortele neatliekate jokių mokėjimo operacijų ilgiau kaip 1 (vienerius) metus.
   3. Kortelė yra ilgiau kaip 2 (du) mėnesius blokuota.
   4. Sąskaitoje, susietoje su Kortele, yra susidariusi skola ir ji nepadengiama ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.