Chat with us, powered by LiveChat

Papildomas susitarimas

Prie Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių ir Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutarties

UAB „Pervesk“, juridinio asmens kodas 304186270, adresas Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, Lietuva (toliau - Įstaiga),
Spectro Finance OÜ, juridinio asmens kodas 14608294, adresas Narva mnt 7b-509, 10117, Tallinn, Harju County, Estija (toliau - Platformos operatorius)
ir
Klientas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Platformos operatoriaus teikiamomis paslaugomis, kurios yra prieinamos platformoje, pasiekiamoje interneto svetainėje www.spectrocoin.com, per mobiliąją programėlę ir (ar) bet kokiu kitu leidžiamu būdu (toliau – Platforma), ir nori papildomai naudotis Įstaigos paslaugomis, kurios yra siūlomos Platformoje,

toliau Įstaiga ir Klientas (arba “Jūs”) kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

 1. 1. alys sudaro Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartį (toliau – Sąskaitos sutartis), kartu Klientui sutinkant su Įstaigos bendrosiomis mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), pagal kurias Įstaiga atidaro Klientui IBAN (angl. International Bank Account Number) formato mokėjimo sąskaitą (toliau – Sąskaita);
 2. 2. Sąskaitos sutartis sudaroma ir Sąskaita atidaroma, Klientui kreipiantis į Įstaigą per Platformą;
 3. 3. Platformos operatorius ir Klientas yra sudarę Virtualios valiutos piniginės sutartį, kartu Klientui sutinkant ir su Platformos operatoriaus bendrosiomis taisyklėmis, pagal kurias Platformos operatorius atidarė Klientui virtualią piniginę (toliau – Piniginė ). Piniginė yra prieinama per Platformą. Piniginėje yra atvaizduojamos lėšos, kurias Klientas gali naudoti Platformos operatoriaus siūlomoms paslaugoms įsigyti;
 4. 4. Klientas pageidauja naudoti Sąskaitą tik: a) Platformos operatoriaus teikiamoms paslaugoms įsigyti, t. y. atlikti Platformos operatoriui avansinius mokėjimus, skirtus Kliento valiutos ar virtualiosios valiutos keitimo operacijoms atlikti; b) priimti iš Platformos operatoriaus lėšas, gautas Platformoje atlikus virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar susigrąžinant sumokėtus ir nepanaudotus avansinius mokėjimus;
 5. 5. Įstaiga ir Platformos operatorius palaiko tokį funkcionalumą, kuris leidžia, integravus Sąskaitą su Platforma, užtikrinti, kad: a) Įstaigai gavus iš mokėtojo mokėjimo paslaugos teikėjo nurodymą įskaityti lėšas į Klientui atidarytą Sąskaitą, Įstaiga automatiškai papildytų Sąskaitą atitinkama verte ir, papildžiusi Sąskaitą, nedelsdama nurašytų ir pervestų Platformos operatoriui atitinkamą sumą į jo sąskaitą, esančią Įstaigoje, kaip avansinį mokėjimą už ketinamas suteikti paslaugas, o Platformos operatorius atvaizduotų gauto avanso sumą Piniginėje; b) Klientui nurodžius Platformos operatoriui išmokėti lėšas, kurios atvaizduojamos Piniginėje, Platformos operatorius pervestų atitinkamą sumą į Sąskaitą, o Įstaiga pervestų šią sumą į Kliento nurodyto gavėjo sąskaitą;
 6. 6. Siekiant suteikti Klientui galimybę naudotis pirmiau nurodytu funkcionalumu, turi būti pakeistos ir papildytos Sąskaitos sutarties ir Taisyklių nuostatos;

sudaro šį papildomą susitarimą prie Sąskaitos sutarties ir Taisyklių (toliau - Susitarimas).

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šalys šiuo Susitarimu nustato specialiąsias sąlygas, susijusias su Sąskaitos valdymu ir naudojimu, Sąskaitos integravimu į Platformą, ir kitas specialiąsias sąlygas, kurios yra būtinos, kad Sąskaita galėtų būti naudojama pagal šiame Susitarime apibrėžtą paskirtį.
  2. Susitarime nustatytos sąlygos yra specialiosios prieš Taisyklių ir Sąskaitos sutarties sąlygas. Todėl, jeigu tarp šio Susitarimo sąlygų ir Taisyklių ir (ar) Sąskaitos sutarties sąlygų egzistuoja neatitikimai ar prieštaravimai, taikomos šio Susitarimo sąlygos, nebent pats Susitarimas nurodytų kitaip.
  3. Susitarime vartojamos sąvokos, kurioms nėra suteikta atskira reikšmė, atitinka tas sąvokas, kurios yra vartojamos Taisyklėse ir Sąskaitos sutartyje.
  4. Visi kiti klausimai, susiję su mokėjimo paslaugų Klientui teikimu, kurie nėra tiesiogiai sureguliuoti šio Susitarimo nuostatomis, reglamentuojami Taisyklių ir Sąskaitos sutarties nuostatomis. Tiek aktualios, tiek ankstesnės šių sutarčių redakcijos yra paskelbtos Tinklalapyje, jos taip pat pasiekiamos ir per Platformą.
 2. II. PAAIŠKINIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ATSKYRIMO

  1. Platformos operatorius nėra elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos, įskaitant ir Sąskaitą, paslaugų teikėjas. Įstaiga teikia Jums elektroninių pinigų leidimo, mokėjimo sąskaitos, įskaitant ir Sąskaitą, ir mokėjimų vykdymo paslaugas.
  2. Įstaiga nėra depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių, įskaitant ir Piniginę, operatorius ir Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius. Platformos operatorius teikia Jums depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių, įskaitant ir Piniginę, bei virtualiosios valiutos keitimo paslaugas.
  3. Jūs, sudarydamas šį Susitarimą, patvirtinate, kad suprantate šiame Susitarime aprašytą Sąskaitos veikimo mechanizmą, o kartu ir rizikas, susijusias su naudojimosi Įstaigos ir Platformos operatoriaus teikiamomis paslaugomis.
 3. III. SĄSKAITOS NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

  1. Šalys susitaria, kad Sąskaita bus naudojama tik kaip tranzitinė sąskaita, per kurią Klientas galės papildyti Piniginę arba išvesti lėšas iš Piniginės Kliento nurodytam gavėjui.
  2. Pirmiau nurodytame punkte nustatytas Sąskaitos ribotas funkcionalumas yra užtikrinamas taip:
   1. įeinančių mokėjimų atveju – sudarant Klientui galimybę gauti į Sąskaitą jam skirtus mokėjimus tradicine valiuta ir, į Sąskaitą įskaičius siunčiamas lėšas, jas, kaip Platformos operatoriui skirtą avansinį mokėjimą, automatiškai pervedant Platformos operatoriui, kuris gautas lėšas priskiria Piniginei ir sudaro Klientui sąlygas šiomis lėšomis atsiskaityti už Platformoje teikiamas paslaugas;
   2. išeinančių mokėjimų atveju – Kliento nurodymu Platformos operatoriui pervedant Piniginei priskirtas lėšas į Sąskaitą ir Įstaigai automatiškai persiunčiant atitinkamas lėšas Kliento nurodytam mokėjimo gavėjui.
  3. Jūs patvirtinate, kad žinote ir suprantate, jog Sąskaita negalės būti naudojama kitais, negu yra įvardyta Susitarimo 3.1–3.2 punktuose, tikslais, t. y.:
   1. Jūs negalėsite laikyti lėšų Sąskaitoje;
   2. Jūs negalėsite naudotis ir kitais Sąskaitos sutartyje ir Taisyklėse nurodytais funkcionalumais, kurie yra būdingi įprastoms mokėjimo sąskaitoms (nebent šiame Susitarime yra pripažįstama galimybė naudotis konkrečiu funkcionalumu).
  4. Jūs taip pat patvirtinate, jog žinote ir suprantate, kad Jūs negalėsite valdyti Sąskaitos įprastu būdu, t. y. per Internetinės bankininkystės sistemą, prieinamą per Tinklalapį, Mobiliąją programėlę ir kitus Įstaigos palaikomus prieigos kanalus, ir naudotis tais funkcionalumais, kurie yra būdingi Internetinės bankininkystės sistemai (pavyzdžiui, negalėsite gauti Sąskaitos išrašų ir pan.).
  5. Jūs, kaip jau buvo nurodyta, negalėsite gauti Sąskaitos išrašų ir susipažinti su visa informacija, kuri atsispindi įprastų mokėjimo sąskaitų išrašuose. Tačiau, prisijungę Platformoje prie savo Piniginės, galėsite matyti pagrindinę informaciją, susijusią su lėšų pervedimu Platformos operatoriui ar iš jo ir tokių operacijų atvaizdavimu Piniginėje, t. y., įneštų (išvestų) lėšų dydį, lėšų įnešimo (išvedimo) datą.
  6. Informuojame, kad Jūs, norėdamas naudotis kitais mokėjimo sąskaitoms būdingais funkcionalumais, turite atskirai kreiptis į Įstaigą dėl įprastos mokėjimo sąskaitos atidarymo.
 4. IV. MOKĖJIMO NURODYMŲ VYKDYMAS

  1. Jūs šiuo Susitarimu duodate Įstaigai nurodymą kiekvieną kartą, kai į Sąskaitą yra pervedamos lėšos (išskyrus atvejus, kai mokėjimas yra atliekamas Platformos operatoriaus, jam į Sąskaitą pervedant Piniginei priskirtas lėšas), nedelsiant pervesti Platformos operatoriui atitinkamas lėšas.
   1. Įstaiga, vykdydama šį Jūsų nurodymą, įsipareigoja nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, automatiškai pervesti lėšas iš Sąskaitos į Platformos operatoriaus mokėjimo sąskaitą, esančią Įstaigoje (išskyrus 4.2 punkte nurodytus atvejus).
   2. Susitarimo 4.1 punkte nurodytas Kliento nurodymas vykdomas tol, kol jis nėra atšauktas šio Susitarimo 4.4 punkto nustatyta tvarka arba pats Susitarimas pasibaigia kitais pagrindais.
   3. Jūs patvirtinate, jog žinote ir suprantate, kad lėšos, pervestos iš Sąskaitos į Platformos operatoriaus mokėjimo sąskaitą, esančią Įstaigoje, yra avansas, t. y. lėšos, kurias Jūs iš anksto sumokate Platformos operatoriui už Jūsų ketinamas įsigyti Platformos operatoriaus paslaugas, ir kad šios lėšos nuo to momento, kai jos yra įskaitomos į Platformos operatoriaus mokėjimo sąskaitą, tampa Platformos operatoriaus nuosavybe. Tuo atveju, jeigu Jūs vis dėlto atsisakytumėte savo ketinimų įsigyti Platformos operatoriaus siūlomas paslaugas, Jūs turite teisę susigrąžinti sumokėtą avansą, šio Susitarimo 4.2 punkto nustatyta tvarka duodamas Platformos operatoriui nurodymą pervesti Piniginei priskirtas lėšas į Sąskaitą.
   4. Kiekvienas įvykdytas mokėjimo nurodymas yra atvaizduojamas Jūsų Piniginėje kaip atitinkamų lėšų įnešimas, kartu atvaizduojant ir lėšų likučio pasikeitimą Piniginėje.
  2. Piniginei priskirtos lėšos, kurios yra atvaizduojamos Platformoje, pervedamos naudojantis Sąskaita tokia tvarka:
   1. Jūs, norėdamas išsivesti Piniginei priskirtas lėšas naudojantis Sąskaita, pirmiausia turite prisijungti prie Platformos.
   2. Jūs, prisijungęs prie Platformos, pasirenkate Sąskaitą, kaip lėšų išvedimo būdą, ir nurodote norimą išvesti lėšų sumą bei visą kitą informaciją, būtiną mokėjimui atlikti (lėšų gavėją, jo sąskaitą, kitą būtiną informaciją). Šis veiksmas laikomas Jūsų nurodymu Platformos operatoriui atlikti 4.2.3 punkte nurodytą pavedimą į Sąskaitą, pervedant Kliento avansu perduotas lėšas Platformos operatoriui, ir mokėjimo nurodymu Įstaigai atlikti 4.2.5 punkte nurodytą mokėjimą iš Sąskaitos.
   3. Platformos operatorius nedelsdamas inicijuoja lėšų pervedimą į Sąskaitą, jeigu:
    1. Piniginėje yra pakankamas lėšų likutis Jūsų pateiktam prašymui dėl lėšų išvedimo įgyvendinti;
    2. atitinkamas pervedimas atitinka Virtualios valiutos piniginės sutarties sąlygas;
    3. nėra kitų teisėtų priežasčių nevykdyti Jūsų inicijuoto prašymo.
   4. Įstaiga Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka mokėjimą iš Platformos operatoriaus sąskaitos į Sąskaitą, nebent tai nebūtų atliekama dėl šiame Susitarime ar Taisyklėse nustatytų priežasčių.
   5. Atlikus šį mokėjimą į Sąskaitą, Įstaiga įvykdo mokėjimo nurodymą dėl lėšų pervedimo iš Sąskaitos į kitą mokėjimo sąskaitą pagal Jūsų pateiktus duomenis (šio Susitarimo 4.2.2 punktas), nebent egzistuoja teisinis pagrindas, suteikiantis Įstaigai teisę ar įpareigojantis Įstaigą atsisakyti vykdyti Jūsų pateiktą mokėjimo nurodymą.
   6. Kiekvienas įvykdytas mokėjimo nurodymas yra atvaizduojamas Jūsų Piniginėje kaip atitinkamų lėšų išvedimas, kartu atvaizduojant ir lėšų likučio pasikeitimą Piniginėje.
   7. Tais atvejais, kai, įvykdžius mokėjimą į Sąskaitą, Įstaiga dėl bet kokių priežasčių negali įvykdyti mokėjimo iš Sąskaitos į Jūsų nurodytą kitą mokėjimo sąskaitą, tiek Platformoje inicijuotas lėšų išvedimas, tiek mokėjimas iš Sąskaitos laikomi neįvykusiais.
    1. Esant tokiems atvejams, Jūsų inicijuoto mokėjimo suma bus nedelsiant grąžinta į Platformos operatoriaus sąskaitą, esančią Įstaigoje, ir atitinkamai atvaizduota Jūsų Piniginėje, nebent tokie veiksmai negali būti atlikti dėl teisėtų priežasčių.
    2. Siekiant užtikrinti Jūsų inicijuoto mokėjimo sumos grąžinimą į Platformos operatoriaus sąskaitą ir buvusio lėšų likučio Piniginėje atvaizdavimą, Jūs duodate Įstaigai nurodymą kiekvieną kartą tokiais atvejais pervesti atitinkamą sumą iš Sąskaitos į Platformos operatoriaus sąskaitą, esančią Įstaigoje.
   8. Tais atvejais, kai Jūsų duotas nurodymas dėl lėšų, kurios yra priskirtos Piniginei, išvedimo negali būti įvykdytas, Platformos operatorius nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuoja Jus apie negalėjimą įvykdyti atitinkamą nurodymą, kartu nurodydamas ir tokio negalėjimo priežastis, nebent šios informacijos ir (ar) priežasčių atskleidimas nėra galimas pagal teisės aktų reikalavimus, taikomus Platformos operatoriui ir (ar) Įstaigai.
   9. Pažymime, kad šio Susitarimo pagrindu pateikto mokėjimo nurodymo įvykdymo terminas priklauso nuo Platformos operatoriaus pervedamų lėšų į Sąskaitą gavimo momento: jeigu lėšos gautos ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Įstaigos darbo dienos pabaigos, mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią darbo dieną, jeigu vėliau – ne vėliau kaip kitą Įstaigos darbo dieną.
  3. Įstaiga neišduoda Jums atskirų Identifikavimo priemonių, skirtų Jūsų nurodymams ir (ar) kitiems Jūsų atliekamiems veiksmams autorizuoti. Tais atvejais, kai Jūsų veiksmai, atliekami pagal šį Susitarimą, turi būti patvirtinti taikant Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrą, naudojamas Jūsų telefono numeris, kurį nurodėte Įstaigai sudarant šį Susitarimą ar kurį Platformos operatorius pateikė Įstaigai ir kurį Jūs patvirtinote, arba bet kuri kita Įstaigos nurodyta Identifikavimo priemonė, atitinkanti Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrai keliamus reikalavimus.
  4. Jūs, norėdamas atšaukti Įstaigai duotą nurodymą dėl lėšų pervedimo (Susitarimo 4.1, 4.2.7.2 punktai), turite ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki planuojamo atšaukimo dienos raštu informuoti Įstaigą ir Platformos operatorių apie savo ketinimą atšaukti duotą nurodymą. Šalys susitaria, kad nurodymo atšaukimas kartu yra ir Sąskaitos sutarties su Taisyklėmis ir šio Susitarimo nutraukimo pagrindas, lemiantis ir Sąskaitos uždarymą.
 5. V. MOKESČIAI

  1. Sąskaitai ir per ją vykdomoms operacijoms nėra taikomi Tipiniuose įkainiuose nustatyti mokesčiai už Įstaigos teikiamas paslaugas ir atliekamas operacijas.
  2. Jūs šiuo Susitarimu įsipareigojate mokėti žemiau nurodytus mokesčius už naudojimąsi Sąskaita ir kitas susijusias paslaugas:
   PavadinimasDydis (Eur)
   Prašymo atidaryti sąskaitą nagrinėjimo mokestis0
   Sąskaitos uždarymo mokestis0
   Mėnesinis sąskaitos palaikymo mokestis0
   Neaktyvumo mokestis0
   Mokėjimai tarp Įstaigos sąskaitų0
   Mokestis už įeinančius SEPA pervedimus0
   Mokestis už išeinančius SEPA pervedimus0
   Mokestis už įeinančius SWIFT pervedimus EUR valiuta0.50 % (min. € 25)
   Mokestis už išeinančius SWIFT pervedimus EUR valiuta0.50 % (min. € 25)
   Mokėjimo grąžinimas€ 20
 6. VI. OPERACIJŲ LIMITAI

  1. Šalys susitaria, kad Sąskaitos operacijoms bus taikomi žemiau nurodyti limitai:
   Vienos operacijos limitas (Eur)Dienos limitas (Eur)Mėnesio limitas (Eur)
   10.000,0025.000,0050.000,00
  2. Norėdami atlikti operaciją, viršijančią šiuos limitus, turėsite ją patvirtinti vaizdo ar telefoninio skambučio būdu.
 7. VII. ATSAKOMYBĖ

  1. Įstaiga teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka atsako Jums už netinkamai įvykdytus (neįvykdytus) mokėjimo nurodymus dėl lėšų pervedimo iš Sąskaitos į Platformos operatoriaus mokėjimo sąskaitą ir atvirkščiai.
  2. Platformos operatorius savo ruožtu įsipareigoja Įstaigai užtikrinti, kad Kliento, besijungiančio prie Platformos, tapatybei identifikuoti bus taikoma Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra. Kartu Platformos operatorius įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kuriuos Įstaiga gali patirti dėl nurodyto reikalavimo nesilaikymo.
  3. Įstaiga, įvykdžiusi Jūsų mokėjimo nurodymą dėl lėšų pervedimo iš Sąskaitos į Platformos operatoriaus sąskaitą ar iš Platformos operatoriaus sąskaitos į Sąskaitą, neprisiima jokios atsakomybės dėl tolesnio pervestų lėšų likimo.
  4. Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl Kliento prisijungimo prie Platformos saugumo ir Platformoje vykdomų operacijų. Tai reguliuojama tarp Kliento ir Platformos operatoriaus sudarytų sutarčių.
 8. VIII. ASMENS DUOMENYS

  1. Įstaiga ir Platformos operatorius, siekdami užtikrinti tinkamą šio Susitarimo vykdymą, o kartu ir tinkamą jų veiklai taikomo principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą, tarp savęs dalysis Jūsų asmens duomenimis.
  2. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Platformos operatoriaus privatumo politikoje (https://spectrocoin.com/lt/terms.html) ir Įstaigos privatumo politikoje (https://pervesk.lt/privatumo-politika). Jūs, sutikdamas su šiuo Susitarimu, patvirtinate, jog esate susipažinęs su šiomis privatumo politikomis.
 9. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Visais klausimais, kurie Jums iškils naudojantis Sąskaita ir atliekant kitus Šiame susitarime nurodytus veiksmus, galite kreiptis į Platformos operatorių, kuris Įstaigos vardu galės suteikti Jums reikiamą informaciją.
  2. Susitarimas gali būti pakeistas ir nutrauktas Taisyklėse bei Sąskaitos sutartyje nustatytais bendrais pagrindais ir tvarka.
  3. Šio Susitarimo sąlygos yra standartinės, o pats Susitarimas kartu su Sąskaitos sutartimi ir Taisyklėmis sudaromas prisijungimo būdu, Jums patvirtinant, kad sudarote šias tris sutartis, ir kartu sutinkant su jų sąlygomis. Jums sutikus su Susitarimo sąlygomis, jis laikomas pasirašytu visų trijų Susitarimo šalių ir visoms joms įsigalioja nuo Jūsų sutikimo išreiškimo momento.
  4. Jūs, sutikdamas su Susitarimu, patvirtinate, kad susipažinote su visomis Susitarimo sąlygomis, įskaitant sąlygas, įtvirtinančias ribotus Sąskaitos funkcionalumus, ir kad jos Jums yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.