Chat with us, powered by LiveChat

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sutartis

UAB „Pervesk", juridinio asmens kodas 304186270 (toliau -- Įstaiga), adresas Gedimino pr. 5, LT-01103 Vilnius, ir Klientas, remdamiesi tarpusavyje sudaryta Elektroninių pinigų ir mokėjimo sutartimi, sudarė šią Periodinių mokėjimų sutartį (toliau -- Sutartis), pagal kurią Klientas įpareigojo Įstaigą periodiškai pervesti elektroninius pinigus (toliau -- pinigus) iš Kliento elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos į Kliento nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą šiomis sąlygomis:

 1. Sutartis sudaroma nuotoliniu elektroniniu būdu, remiantis tarp Įstaigos ir Kliento sudaryta Elektroninių paslaugų teikimo sutartimi.
 2. Įstaiga ir Klientas, sudarydami Sutartį susitaria, kad Klientas įpareigoja Įstaigą periodinio mokėjimo nurodyme nurodytu periodiškumu pervesti pinigus, o Įstaiga įsipareigoja pervesti pinigus į Kliento nurodytą gavėjo sąskaitą.
 3. Įstaiga ir Klientas susitaria, kad Periodinio mokėjimo nurodymo pervesti pinigus pateikimo Įstaigai diena laikoma jame nurodyta periodinio pervedimo vykdymo diena.
 4. Įstaigos ir Kliento santykius, atsirandančius Įstaigai teikiant periodinio pinigų pervedimo paslaugą, taip pat reglamentuoja Įstaigos paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, kurios kartu su Įstaigos paslaugų ir operacijų kainynu sąrašu (Kainynu) yra neatskiriama Sutarties dalis.
 5. Klientas atsako už Sutartyje ir periodinio mokėjimo nurodyme pateiktų duomenų teisingumą.
 6. Įstaiga atlieka periodinio mokėjimo pavedime nurodytą pervedimų skaičių iki nurodytos paskutinio pervedimo datos imtinai. Jei Klientas nori pakeisti periodinio mokėjimo duomenis, jis turi nutraukti sudarytą Sutartį ir sudaryti naują Sutartį, nurodydamas naujus periodinio mokėjimo duomenimis.
 7. Pervedimų atlikimo data apskaičiuojama atsižvelgiant į pirmo pervedimo datą ir Kliento nurodytą periodiškumą.
 8. Jei pervedimo data sutampa su poilsio ar švenčių diena (toliau -- ne darbo diena), tai pervedimas į gavėjo sąskaitą, esančią Įstaigoje, atliekamas tą pačią dieną, o pavedimas į gavėjo sąskaitą, esančią kitoje finansų įstaigoje, atliekamas pirmą Įstaigos darbo dieną po ne darbo dienos, atsižvelgiant į periodinio mokėjimo nurodyme nurodytą Kliento pasirinkimą.
 9. Įstaiga pinigus perveda tik tuo atveju, jei Kliento sąskaitoje yra pakankamai lėšų pervedimui atlikti ir mokesčiui už operaciją nurašyti, sąskaita nėra areštuota ar kitaip nėra apribota Kliento disponavimo sąskaitoje esančiomis lėšomis teisė.
 10. Jei Klientas yra sudaręs daugiau negu vieną Sutartį ir jose nurodytos pervedimų dienos sutampa, pervedimai atliekami tokiu eiliškumu, kokiu yra sudarytos Sutartys.
 11. Už periodinius pervedimus Klientas moka Įstaigai pavedimo atlikimo dieną galiojančius Įstaigos Kainyne nustatytus mokesčius.
 12. Įstaiga turi teisę vienašališkai, informavusi Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, pakeisti Sutarties sąlygas tik dėl svarbių priežasčių, jeigu numatomi pakeitimai iš esmės neblogina Mokėtojo padėties.
 13. Įstaiga turi teisę nutraukti Sutartį, informavusi apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.