Chat with us, powered by LiveChat

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

3 priedas

 1. 1. Sąvokos

  1. Sąskaitos sutartis - Mūsų ir Kliento sudaryta Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis.
  2. Sutartis - ši periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sutartis, reglamentuojanti periodinio elektroninių pinigų pervedimo tvarką ir sąlygas.
  3. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Sąskaitos sutartyje, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas

  1. Sutartimi Mes įsipareigojame Jūsų nurodytu periodiškumu pervesti lėšas iš Sąskaitos į Jūsų nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą, o Jūs įsipareigojate sumokėti Mums Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius už periodinius pervedimus.
 3. 3. Periodinio pervedimo vykdymas

  1. Mes vykdome periodinius pervedimus Jūsų periodinio mokėjimo nurodyme nurodytu periodiškumu. Tokį nurodymą turite pateikti Internetinės bankininkystės sistemoje ar kitu Mūsų nurodytų būdu. Periodinio mokėjimo nurodymo pervesti pinigus pateikimo diena laikome jame nurodytą periodinio pervedimo vykdymo dieną.
  2. Mes atliekame Jūsų nurodytą pervedimų skaičių iki nurodytos paskutinio pervedimo dienos (imtinai). Jeigu Sutartyje nenurodyta paskutinio pervedimo diena, pinigai pervedami tol, kol Jūs nepateikiate Mums prašymo nutraukti Sutartį. Jeigu Jūs norite pakeisti periodinio mokėjimo duomenis, Jūs turite nutraukti Sutartį ir sudaryti naują Sutartį, nurodydamas naujus periodinio mokėjimo duomenis. Norėdamas nutraukti Sutartį, turite kreiptis į Mus ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki nurodytos pervedimo dienos.
  3. Pervedimų atlikimo diena nustatoma atsižvelgiant į pirmo pervedimo dieną ir Jūsų nurodytą periodiškumą.
  4. Jeigu lėšos pervedamos į kitą finansų įstaigą ir pervedimo diena sutampa su poilsio ar švenčių diena, pervedimas atliekamas pirmą Įstaigos darbo dieną po poilsio ar švenčių dienos.
  5. Jeigu esate sudaręs daugiau negu vieną Sutartį ir jose nurodytos pervedimų dienos sutampa, pervedimai atliekami tokiu eiliškumu, kokiu yra sudarytos Sutartys.
  6. Mes pervedame lėšas tik tuo atveju, jeigu Jūsų sąskaitoje yra pakankamai lėšų pervedimui atlikti ir mokesčiui už pervedimą nurašyti.
  7. Mes nevykdome pervedimo tais atvejais, kai Jūsų Sąskaita yra areštuota ar yra kitaip apribota Jūsų teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis.
  8. Už Mūsų atliekamus periodinius pervedimus Jūs turite mokėti Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius.
 4. 4. Sutarties pasibaigimas

  1. Sutartis gali pasibaigti ar būti nutraukta visais Taisyklėse nurodytais pagrindais.
  2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju, Jums norint pakeisti periodinio mokėjimo duomenis.