Chat with us, powered by LiveChat

UAB “Pervesk” privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  1. UAB “Pervesk” (toliau – mes, mūsų ir t. t.), tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. UAB “Pervesk” asmens duomenis tvarko pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) detalizuojamas asmens duomenų rinkimo procesas, jų valdymas ir apsauga.

  2. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

   1. duomenų valdytojas – UAB “Pervesk”, juridinio asmens kodas 304186270, adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika. Duomenų valdytojas nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

   2. duomenų subjektas – klientas, fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi, naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą naudotis UAB “Pervesk” paslaugomis.

   3. Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (BDAR) – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva95/46/EB.

   4. asmens duomenys – bet kokia informacija apie klientą, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to kliento fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

   5. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba ne automatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

   6. paslaugos – bet kurios UAB “Pervesk” siūlomos arba teikiamos paslaugos.

  3. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose.

  4. Ši Politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis UAB “Pervesk” paslaugomis, taip pat ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Politikai ir kai pateikėte ir (arba) UAB “Pervesk” gavo jūsų asmens duomenis.

  5. Bet kokiu su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome kreiptis el. paštu [email protected].

  6. Asmens duomenų tvarkymui UAB “Pervesk” pasilieka teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. UAB “Pervesk” siekia užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai klientų asmens duomenis tvarkytų pagal UAB “Pervesk” nurodymus ir galiojančius teisės aktus. Minėtieji duomenų tvarkytojai yra įpareigoti laikytis konfidencialumo ir tvarkyti klientų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

  7. Siekdama apsaugoti kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, UAB “Pervesk” naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

  8. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. UAB “Pervesk” pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje https://pervesk.lt ir elektroniniu paštu.

 2. Tvarkomi asmens duomenys ir tikslai

  1. Kliento asmens duomenys gaunami ir tvarkomi esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

   1. klientas ketina sudaryti arba sudarė sutartį su UAB “Pervesk”;

   2. klientas davė sutikimą;

   3. asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;

   4. siekiant mūsų teisėtų interesų (pavyzdžiui, gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, siekiant pareikšti ir apginti savo bendrovės interesus teisminiuose ginčuose bei atlikti kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti, siekiant sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas ir kt.)

  2. Konkretūs tikslai ir duomenys, kurių siekiant jie yra renkami:

   1. Tapatybės nustatymas ir patvirtinimas, susisiekimas su klientu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymas, paslaugų teikimas (sąskaitos atidarymas, lėšų pervedimai, įmokų surinkimas ir kitos mokėjimo paslaugos, numatytos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme), tinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, pareigų, nustatytų teisės aktuose, vykdymas. Šiai veiklai vykdyti reikalingi duomenys yra: kliento vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys ir dokumento kopija, nuotrauka, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, pilietybė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, darbinė veikla, užimamos viešosios pareigos, kiti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir bendrovės vidaus tvarkose numatyti reikalaujami duomenys.

    1. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, taip pat iš trečiųjų asmenų, tokių kaip kredito ir (ar) kitos finansų įstaigos bei jų padaliniai, VĮ Registrų centras, asmens dokumentų duomenų tikrinimo bazės, įgaliojimų tikrinimo registrai, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras, Gyventojų registras, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, įmonės, tvarkančios tarptautinių sankcijų registrus, kitų asmenų.

    2. Šie duomenys saugojami 8 (aštuoni) metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 (du) metams, jei yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. Toks duomenų saugojimo terminas privalomas pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

    3. Šie duomenys gali būti teikiami priežiūros institucijai, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoms, teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, mokėjimo pervedimo lėšų gavėjams, gaunantiems informaciją mokėjimo išrašuose kartu su mokėjimo pervedimo lėšomis, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatams, antstoliams, auditoriams, kitiems teisėtą interesą turintiems subjektams, kitiems subjektams pagal sutartį su UAB “Pervesk” tik tuo atveju, jei jūs pats davėte tam atskirą sutikimą.

    4. Šie duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei jūsų mokėjimo pervedimas vykdomas į trečiąją šalį arba mokėjimo vykdymui pasitelkiamas trečiosios šalies partneris(korespondentas).

    5. Šių duomenų tvarkymo reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai bei bendroji paslaugų teikimo sutartis. Klientui nesutikus pateikti šių duomenų UAB “Pervesk” pasilieka teisę nesudaryti arba nutraukti jau sudarytą bendrąją paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti teikti paslaugas.

   2. Įsiskolinimų vykdymas (siekiama valdyti ir atgauti skolas, pareikšti pretenzijas, reikalavimus, ieškinius ir kitus dokumentus, pateikti dokumentus skolos išieškojimo vykdymui). Šiai veiklai reikalingi duomenys yra vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai.

    1. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, kiti asmenų.

    2. Paaiškėjus skolai, duomenų saugojimui taikomas 10 (dešimt) metų nuo skolos susidarymo dienos terminas, o pradėjus ieškinines procedūras, terminas pratęsiamas iki skolos grąžinimo ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po grąžinimo. Duomenų saugojimo terminas grindžiamas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytu bendruoju ieškinio senaties terminu.

    3. Šie duomenys gali būti teikiami įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoms, advokatams, antstoliams, teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, kitiems teisėtą interesą turintiems subjektams.

    4. Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis tik tuo atveju, jei skolos susidarymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi.

    5. Šių duomenų tvarkymo reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai bei bendroji paslaugų teikimo sutartis. Klientui nesutikus pateikti šių duomenų UAB “Pervesk” pasilieka teisę nesudaryti arba nutraukti jau sudarytą bendrąją paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti teikti paslaugas.

    6. Dalykinių santykių su klientu palaikymas ir administravimas, kliento konsultavimas ir jo poreikių vertinimas. Šiai veiklai vykdyti yra reikalingi kliento vardas, pavardė, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kita informacija, gaunami tiesiogiai iš paties duomenų subjekto. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 5 (penki) metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Duomenys šiuo tikslu nėra teikiami kitiems asmenims. Šių duomenų tvarkymo reikalauja bendroji paslaugų teikimo sutartis. Klientui nesutikus pateikti šių duomenų UAB “Pervesk” pasilieka teisę nesudaryti arba nutraukti jau sudarytą bendrąją paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti teikti paslaugas.

    7. Kliento informavimas apie paslaugas. Šiai veiklai vykdyti yra reikalingas kliento elektroninis paštas, gaunamas tiesiogiai iš paties duomenų subjekto ir su jo sutikimu yra vykdomas informavimas apie paslaugas. Klientas turi teisę atsisakyti informavimo apie paslaugas informuodamas UAB “Pervers” elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei duomenų subjektas sutinka, Kliento elektroninis paštas šiuo tikslu saugomas 24 (dvidešimt keturi) mėnesius nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Duomenys šiuo tikslu nėra teikiami kitiems asmenims.

    8. Mūsų teisėtų interesų apsauga, ginčų prevencija ir įrodymų rinkimas. Šiai veiklai vykdyti yra reikalingi kliento IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, telefoninių pokalbių įrašai, korespondencijos su klientu įrašai, informacija apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose klientas dalyvauja, skolas ar kitokias kliento tretiesiems asmenims mokėtinas sumas bei kita aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informacija. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 5 (penki) metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Šie duomenys gali būti teikiami priežiūros institucijai, įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatams, antstoliams, teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, kitiems teisėtą interesą turintiems subjektams, kitiems subjektams pagal sutartį su UAB “Pervesk” tik tuo atveju, jei jūs pats davėte tam atskirą sutikimą ir (ar) pagal teisėsaugos institucijų pareikalavimą Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. Šie duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijas įstatymų ir šios politikos nustatyta tvarka. Šių duomenų tvarkymo reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir bendroji paslaugų teikimo sutartis.

    9. Tiesioginė rinkodara. Šiai veiklai vykdyti yra reikalingas kliento elektroninis paštas, gaunamas iš paties duomenų subjekto. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 24 (dvidešimt keturi) mėnesius nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Šie duomenys gali būti teikiami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms. Kitiems asmenims duomenys neteikiami.

    10. Tiesioginė rinkodara vykdoma tik su jūsų sutikimu. Jūs turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas UAB “Pervesk” apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu [email protected].

  3. Visi Politikos II punkte nurodytais tikslais surinkti jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą.

  4. Jūs turite teisę nesutikti ir atsisakyti jūsų asmens duomenų tvarkymo statistinės analizės tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą UAB “Pervesk”. UAB “Pervesk” pasilieka teisę toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodoma, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus.

  5. Rinkdami ir naudodami jūsų mums patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principais.

  6. UAB “Pervesk” įsipareigoja jūsų asmens duomenis tvarkyti tik šioje Politikos dalyje nurodytais aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 3. Kliento asmens duomenų tvarkymas ir tretieji asmenys

  1. Visa šios Politikos II dalyje paminėta informacija be jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.

  2. UAB “Pervesk” nėra atsakinga už kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. UAB “Pervesk” rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne UAB “Pervesk” priklausančio tinklalapio privatumo politikomis.

 4. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

  1. Jaunesnio nei 16 metų vaiko asmens duomenys bus tvarkomi tik jei vaiko tėvų pareigų turėtojai davė tam sutikimą, ir tik tokiu mastu, kokiu duotas toks sutikimas ar leidimas.

 5. Slapukai

  1. UAB “Pervesk” interneto svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti.

  2. UAB “Pervesk” interneto svetainėje besilankantis asmuo sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Asmuo turi teisę nesutikti su slapukų naudojimu, tačiau tokiu atveju kai UAB “Pervesk” interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

  3. UAB “Pervesk” neatsako už trečiųjų asmenų interneto svetainėse naudojamus slapukus.

 6. Kliento teisės

  1. Jūs turite šias teises:

   1. teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, teisę susipažinti su asmens duomenimis ir su jų tvarkymu susijusia informacija;

   2. teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą;

   3. teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą BDAR 16 str. Nurodytais atvejais;

   4. teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, jei tenkintinos BDAR 17 str. sąlygos;

   5. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

   6. teisę reikalauti perkelti jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

   7. teisę atšaukti jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam jūsų asmens duomenų naudojimui;

   8. teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt)

  2. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo galite pateikti el. paštu [email protected]

  3. Atsakymą į jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jūsų kreipimosi dienos.

  4. Apie atsisakymą tenkinti jūsų prašymą, nustačius BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytas aplinkybes, jums bus pranešta raštu.

 7. Baigiamosios nuostatos

  1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  2. Pretenzijos (skundai), susijusios (-ę) su šia Politika, pirmiausia bus sprendžiami pagal UAB “Pervesk” Skundų tvarkoje nustatytas taisykles. Jei atsakymas į pretenziją (skundą) kliento netenkina, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.