Chat with us, powered by LiveChat

UAB „PERVESK“ PRIVATUMO POLITIKA

 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. UAB „Pervesk", įmonės kodas 304186270, registruota adresu Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, Lietuva („Pervesk", „Įmonė", „mes" ar „mus") yra licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (Lietuvos banko išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 17), tiesiogiai ar per tarpininkus teikianti paslaugas, kurios yra leidžiamos pagal mūsų elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir aprašytos interneto svetainėje www.pervesk.lt („Paslaugos"). Paslaugas gali būti teikiamos per mūsų ar mūsų tarpininkų internetinės bankininkystės sistemas (ib.pervesk.lt, ib.bankera.com ar kita), mobiliąsias programėles ar taikomųjų programų programavimo sąsajas (bet kuri iš paminėtų programų toliau gali būti vadinama „Platforma"). Pervesk teikiamoms Paslaugoms taikomos atitinkamos sąlygos ir taisyklės, pateikiamos atitinkamoje platformoje („Paslaugos").

  2. Siekdami teikti Paslaugas per Platformą, galime tvarkyti savo klientų, jų klientų ar atstovo, kitų susijusių asmenų, tokių kaip šeimos nariai, galutiniai naudos gavėjai, operacijų siuntėjai ir kt. (toliau - „Klientas" arba „jūs"), asmeninius duomenis. Visi jūsų asmens duomenys, kuriuos mes renkame, naudojame ar dalijamės, yra tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) („BDAR"), ir kitus taikomus įstatymus.

  3. Ši Privatumo politika („Politika") yra taikoma, jei naudojatės Platforma ir bet kuria iš joje teikiamų Paslaugų. Politikoje paaiškinama, kaip mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis naudojantis bet kokiais ryšiais, nesvarbu, ar tai būtų naudojimasis Paslaugomis Platformoje, Klientų aptarnavimas internetu ar kitomis įmanomomis priemonėmis. Jei pateikiate Įmonei informaciją apie kitus fizinius asmenis, jūs prisiimate atsakomybę supažindinti juos su šia Politika dar prieš pateikiant informaciją Įmonei.

  4. Susisiekdami su mumis, naudodamiesi šia Platforma ir (arba) Paslaugomis patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šia Politika.

 2. 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

  1. Įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys yra:

   1. tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

   2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (pvz. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, paslaugų kokybės ir kt.) ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

   3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;

   4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;

   5. saugomi tokia forma, kuria užtikrinama, kad jūsų tapatybę galime nustatyti ne ilgesnį laikotarpį nei reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslais.

   6. tvarkomi tokiu būdu, kuriuo užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas.

  2. Įmonė griežtai laikosi aukščiau nurodytų principų tvarkydama jūsų asmens duomenis ir to reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos ji gali pasitelkti tvarkydama asmens duomenis Įmonės vardu.

 3. 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMAS

  1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, jei:

   1. davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais; ir (arba)

   2. tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalis esate, arba norint atlikti veiksmus Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; ir (arba)

   3. tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti teisinę prievolę, kuri mums taikoma; ir (arba)

   4. tvarkymas yra būtinas siekiant mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų;

   5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

  2. Jei Paslaugos yra prieinamos ir mes leidžiame jomis naudotis vaikams iki 16 metų, jų duomenys bus tvarkomi tik gavus tėvų pareigų turėtojų sutikimą ir tik tiek, kiek toks sutikimas ar leidimas yra duotas.

  3. Įmonė gali pateikti sprendimus, pagrįstus išimtinai automatizuotomis duomenų tvarkymo priemonėmis, įskaitant profiliavimą, tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina norint sudaryti sutartį tarp jūsų ir Įmonės, arba vykdant tokios sutarties Paslaugų teikimo nuostatas, arba jeigu taip nurodo įstatymas, arba jūsų prašymu.

 4. 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

   1. Paslaugų teikimas (tokių kaip sąskaitos atsidarymas, lėšų pervedimas, lėšų surinkimas ir kitos mokėjimo paslaugos);

   2. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (principo „pažink savo klientą" (angl. know your customer) laikymasis);

   3. tarptautinių sankcijų vykdymas;

   4. tiesioginė rinkodara;

   5. Klientų aptarnavimas;

   6. kokybės užtikrinimas;

   7. pokalbių įrašymas;

   8. Įmonės socialinių tinklų paskyrų naudojimas;

   9. tinkamas ir saugus Platformos veikimas.

  2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytą (-us) tikslą (-us), todėl nepateikus prašomų duomenų Įmonė gali negalėti teikti jums Paslaugų.

 5. 5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO METODAI

  1. Įmonė renka jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių, kai:

   1. naudojatės arba peržiūrite Platformą;

   2. registruojatės Platformoje;

   3. naudojatės mūsų Paslaugomis;

   4. naudojatės Klientų aptarnavimo Paslaugomis;

   5. skambinate mums ir sutinkate, kad pokalbis būtų įrašomas;

   6. vykdome Kliento informacijos patikrinimą (angl. due diligence);

   7. stebime jūsų operacijas;

   8. patikriname, ar nesate susiję su neteisėta veikla;

   9. iš trečiųjų šalių gauname susijusius su jumis prašymus, įsakymus, sprendimus ar pan.

   10. įgaliotos trečiosios šalys perduoda jūsų duomenis.

  2. Siekdama užtikrinti sklandų prašomų Paslaugų teikimą arba informuoti jus apie mūsų naujienas, Bendrovė taip pat gali rinkti jūsų asmens duomenis ir atnaujinti asmens duomenis, susijusius su Kliento profiliu, remdamasi naujausia informacija, gauta iš duomenų valdytojų ir / arba patikimų trečiųjų šalių, kuriose jūs jau inicijavote ar turite paskyrą, partnerių, kurie tvarko jūsų kontaktinius duomenis arba viešųjų registrų, šaltinių.

 6. 6. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

  1. Žemiau nurodytų Kliento asmens duomenų, kurių gali paprašyti Įmonė ir kurie gali būti toliau tvarkomi teikiant Paslaugas šios politikos 4 straipsnyje nurodytais tikslais, apimtis gali skirtis priklausomai nuo to, kokias Paslaugas pasirenka Klientas, ir nuo taikomos verifikacijos procedūros, kuri yra reikalinga norint teikti tokias Paslaugas, taip pat nuo teisinių reikalavimų, kurie yra taikomi tokioms Paslaugoms, siekiant išvengti galimos rizikos ir įvairių nusikaltimų.

  2. Siekdami teikti paslaugas, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenų kategorijas, tokias kaip (įskaitant, bet neapsiribojant):

   1. Bendrieji duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė (-ės), gimimo vieta (miestas, šalis), šalis mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN), adresas, miestas/vietovė, pašto kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmenukė su asmens tapatybės dokumentu, vaizdo įrašai, duomenys apie Klientą, kurie gali būti pateikti patikros sistemose;

   2. Kita Kliento paskyros informacija: paskyros tipas, unikalus kodas skirtas identifikuoti Klientą, Kliento patikros rezultatai, pasirinktas identifikacijos būdas, 2FA informacija, Kliento numeris, naudotojo ID, rekomendacijos kodas, rekomendacijos ID, sesijos atpažinimo kodas, prisijungimo būsena, el. pašto adreso patvirtinimo statusas, telefono numerio patvirtinimo statusas, atitikties specialisto komentarai;

   3. Socialinių tinklų duomenys socialinio tinklo profilio nuotrauka, vardas, pavardė, jūsų komentarai, emocijos ir kiti veiksmai, išreikšti per mūsų socialinio tinklo paskyrą, kita jūsų pateikta socialinio tinklo profilio informacija;

   4. Asmens tapatybės dokumento duomenys: dokumento tipas (pasas/asmens tapatybės kortelė/leidimas gyventi), dokumento kopija, MRZ (mašininio nuskaitymo zona), dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data;

   5. Duomenys, gauti ir (arba) sukurti vykdant teisinę prievolę: užklausos, prašymai, pranešimai, įsakymai, teismų sprendimai ar kiti duomenys, susiję su konkrečiu (-ais) Klientu (-ais), kuriuos gali gauti arba kuriuos reikia pateikti policijai, teismams, tyrimo įstaigoms, notarams, mokesčių administratoriui, antstoliams ir kitoms institucijoms;

   6. Informacija apie Kliento profesiją ir pajamų šaltinius:

    1. Užimtumas: samdomas darbuotojas / juridinio asmens vadovas (įmonės pavadinimas) / savarankiškai dirbantis asmuo / nedirbantis / kita;

    2. Pagrindiniai Kliento profesinės, individualios ar verslo veiklos sektoriai;

    3. Informacija apie šalis, kuriose Klientas dirba, užsiima individualia veikla ar vykdo verslą: šalys, kuriose veikla ar verslas yra vykdomas arba registruotas lengvatinių mokesčių zonoje, apyvartos grynaisiais pinigais procentai už tokią veiklą ar verslą;

   7. Informacija apie sąskaitos atidarymą:

    1. Sąskaitos atidarymo tikslas;

    2. Lėšų Kliento sąskaitoje šaltinis;

    3. Paslaugos, kuriomis Klientas žada naudotis;

    4. Planuojama mėnesio apyvarta, EUR;

    5. Pervedimų skaičius ir šalys, iš kurių gaunamos arba siunčiamos lėšos;

    6. Sąskaitos numeris;

   8. Informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis:

    1. Informacija apie tai, ar Klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, ar turi tiesioginį ryšį su politikoje dalyvaujančiais asmenimis;

    2. Bendroji politikoje dalyvaujančio asmens tapatybės informacija: ryšys su Klientu, vardas, pavardė, šalis, institucija, politikoje dalyvaujančio asmens pareigos;

   9. Informacija apie galutinį naudos gavėją:

    1. Informacija apie tai, ar Klientas yra galutinis naudos gavėjas ir sąskaitoje esančių lėšų savininkas;

    2. Bendroji informacija apie galutinį naudos gavėją: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, asmens kodas, pilietybė, šalis, kurioje reziduojama mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN), gimimo vieta (miestas, šalis), registruotas gyvenamosios vietos adresas, naudos dalis;

   10. Finansiniai duomenys:

    1. Informacija apie mokėjimo kortelę (-es) (t. y. valiuta, kortelės numeris, galiojimo data, kortelės turėtojo vardas ir pavardė, CVV/CVV2);

    2. Kliento sąskaitos informacija (pvz. naudojamos paslaugos, pervedimų tipai, siuntėjai, gavėjai, sumos, tikslai, išrašai ir kt.);

    3. Informacija apie sąskaitas kitose finansinėse įstaigose (t. y. įstaigos pavadinimas, šalis, sąskaitos numeris);

    4. Informacija apie Kliento kreditingumą (t. y. kreditoriai, skolos rūšis ir jos suma, mokėjimo terminai, skolininko identifikacinis numeris ir kt.);

   11. Komunikacijos duomenys: data, laikas, susirašinėjimas, vaizdo ir balso skambučiai, pokalbiai;

   12. Informacija, susijusi su elektroniniais prietaisais: IP adresas (-ai); laiko zona; prisijungimo ir atsijungimo registras; informacija apie naršyklę; elektroninio įrenginio operacinės sistemos informacija; vietos duomenys (šalis (kodas), miestas), interneto paslaugų teikėjas (IPT); pasirinkta kalba; informacija apie Kliento veiksmus Svetainėje;

   13. Istorijos duomenys: Kliento patirtis naudojantis Svetaine, visų Kliento veiksmų, atliktų Platformoje, registras (t. y. operacijos, tokios kaip lėšų operacijos, kortelių susiejimas, prisijungimo ir atsijungimo registras, slaptažodžių atstatymo registras,);

   14. Pokalbių įrašymo duomenys: pokalbis, įskaitant konsultuojančio asmens prisistatymą ir visą informaciją aptartą pokalbio metu, pokalbio pradžios laikas, skambinančiojo telefono numeris, agento numeris;

   15. Kiti duomenys, kurių gali paprašyti arba surinkti Įmonė arba kuriuos gali pateikti pats Klientas arba trečioji šalis.

 7. 7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

  1. Įmonė pagal atitinkamą prašymą gali suteikti šios Politikos 6 straipsnyje nurodytus jūsų asmens duomenis tiems gavėjams, kurie priklauso šioms asmens duomenų gavėjų kategorijoms:

   1. kredito, finansų, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, agentūros, biurai;

   2. mokėjimo paslaugų teikėjai, taip pat tarpininkavimo paslaugų teikėjai;

   3. valdžios institucijos (t. y. reguliuojančiosios institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai);

   4. auditoriai, teisiniai ir finansiniai konsultantai;

   5. IT teikėjai;

   6. rinkodaros paslaugų teikėjai;

   7. telekomunikacijos ir pokalbių įrašymo paslaugų teikėjai;

   8. sukčiavimo aptikimo paslaugų teikėjai;

   9. duomenų tvarkytojai;

   10. susiję verslo partneriai, agentai;

   11. kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su asmens duomenų tvarkymu ar kurie prisideda prie Įmonės asmens duomenų tvarkymo.

  2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami kitiems gavėjams, jei:

   1. Įmonė turi vykdyti jai paskirtą teisinę prievolę; arba

   2. tokie prašomi asmens duomenys yra būtini tam, kad konkretus duomenų gavėjas galėtų atlikti tam tikrą bendrųjų interesų tyrimą pagal Europos Sąjungos ar valstybių narių įstatymus; arba

   3. duomenų prašanti šalis turi teisėtą interesą prašyti tokios informacijos;

   4. yra taikomi kiti pagrindai numatyti BDAR 6 str.

  3. Įmonė palaiko glaudų bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis valdžios institucijomis ir įstaigomis, todėl tokios šalies prašymu, pagrįstu šios Politikos 7.2 dalimi, jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami prašančiajai šaliai, jūsų neinformuojant.

  4. Įprastai Įmonė tvarko jūsų asmens duomenis ES arba Europos ekonominėje erdvėje („EEE"), tačiau gali būti atvejų, kai Įmonė bendradarbiauja su gavėjais už ES ar EEE ribų. Tokiais atvejais Įmonė deda visas įmanomas pastangas siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi bent vieno iš šių BDAR reikalavimų:

   1. gavėjas yra teritorijoje, kurią Europos Komisija pripažino kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

   2. Įmonė ir gavėjas pasirašė Standartines sutarčių sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo, kurios buvo patvirtintos Europos Komisijos;

   3. yra laikomasi elgesio kodeksų ar kitų priemonių, numatytų BDAR V skyriuje.

 8. 8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  1. Įmonė tvarko asmens duomenis, siekdama įvykdyti šios Politikos 4 straipsnyje nurodytus tikslus.

  2. Siekdama nustatyti žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius, Įmonė remiasi vietiniais ir Europos Sąjungoje taikomais teisės aktais ir viešosiomis rekomendacijomis, tokiomis kaip teisėtų senaties terminų laikymasis, taip pat dabartine verslo praktika.

  3. Atsižvelgiant į asmens duomenų kategoriją ir jų tvarkymo tikslą, jūsų duomenų saugojimo laikotarpis Įmonėje nustatomas taip, kaip to reikalauja įstatymai ar verslo praktika, siekiant užtikrinti sklandų Paslaugų teikimą, yra:

   1. šios Politikos 4.1.1-4.1.3 punktuose nurodytais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis per visą mūsų sutarties laikotarpį ir saugome juos pasibaigus šiai sutarčiai tiek metų, kiek to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, asmens duomenis gali būti privaloma saugoti dar 8 metus, o sudarytą paslaugų sutartį su joje esančiais asmens duomenimis - 10 metų po verslo santykių pabaigos). Toks asmens duomenų tvarkymo laikotarpis yra grindžiamas būtinybe atlikti Kliento informacijos patikrinimą, vykdyti nuolatinę stebėseną, rinkti įrodymus ir operacijų įrašus, kurių gali prireikti oficialiems tyrimams Jei kontraktiniai santykiai neužmezgami dėl priežasčių, nesusijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (pvz., jūs nusprendėte neužbaigti paraiškos pildymo ar verifikacijos procedūros dėl asmeninių priežasčių), jūsų asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo paskutinio kontakto su jumis ar veiksmo iš jūsų pusės;

   2. šios Politikos 4.1.4 punkte nurodytu tikslu jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol būsite užsiregistravę naudotis Paslaugomis ir / arba turėsite dalykinių santykių su mumis, išskyrus atvejus, kai nesutiksite su tokiu asmens duomenų tvarkymu, nutrauksite dalykinius santykius, prašysite ištrinti jūsų asmens duomenis ar bus taikomos kitos duomenų ištrynimo nuostatos;

   3. 4.1.5-4.1.6 punktuose nurodytais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis, surinktus susirašinėjant su jumis per visą mūsų sutarties laikotarpį, ir saugome juos pasibaigus šiai sutarčiai tiek metų, kiek to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, tokius duomenis gali būti privaloma saugoti dar 5 metus). Jei neužmezgėte ar jau nutraukėte kontraktinius santykius su Pervesk, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 2 metus nuo paskutinio kontakto su jumis (pvz. nuo paskutinio jums išsiųsto el. laiško);

   4. 4.1.7. punkte nurodytu tikslu jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 6 mėnesius nuo dienos, kada buvo atliktas pokalbio įrašas;

   5. 4.1.8. punkte nurodytu tikslu mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis tol, kol jūsų ar Įmonės socialinio tinklo paskyra nebus ištrinta - atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau;

   6. 4.1.9. punkte nurodytu tikslu mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis tol, kol valdome Platformą.

  4. Kai pasibaigia aukščiau nurodytas saugojimo laikotarpis, jūsų asmeniniai duomenys yra ištrinami arba anonimizuojami (negrįžtamai).

 9. 9. TIESIOGINĖ RINKODARA

  1. Siekiant pateikti jums bendrąsias ar personalizuotas naujienas apie mūsų Paslaugas, informuoti apie dabartinius pasiūlymus ir / arba paklausti nuomonės apie Paslaugas, Bendrovė gali tvarkyti jūsų el. pašto adresą ir / arba telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslu.

  2. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu remdamiesi teisėtu interesu, laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Mes taip pat galime siųsti profiliuotą tiesioginės rinkodaros medžiagą remdamiesi teisėtu interesu ir jūsų profilio informacijos skirstymu į kategorijas (pvz., kliento tipas, paskutinis prisijungimas, paskutinės operacijos laikas, užsakomos / naudojamos paslaugos, šaltinis, naudojamas prieigai prie Paslaugų, kliento verifikacijos būsena, gyvenamoji šalis, sandorio informacija (suma, kiekis ir kt.), pakvietimo kodo / nuorodos naudojimas), kad informuotume jus apie naujienas, kurios gali būti jums labiausiai įdomios ir aktualios, ir / arba paklausti jūsų nuomonės apie konkrečias Paslaugas.

  3. Norėdami siųsti jums tiesioginės rinkodaros medžiagą, galime pasitelkti savo agentą (-us) ir / arba naudotis trečiųjų šalių paslaugomis bei pasidalinti su jais jūsų el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu.

  4. Jūsų kontaktiniai duomenys, nurodyti 9.1. punkte, bus tvarkomi šios Politikos 8.3.2. punkte nurodytu laikotarpiu.

  5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, pakeisdami savo profilio nustatymus, paspausdami naujienlaiškiuose esančią atsisakymo nuorodą arba siunčiant mums prašymą Platformoje nurodytais kontaktais.

 10. 10. INFORMACIJOS SAUGUMAS

  1. Įmonė naudoja įvairias saugumo užtikrinimo technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, netinkamo naudojimo, neleistino naudojimo, neteisėto naudojimo, sunaikinimo, atskleidimo, sugadinimo ir pan. Tai apima teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, tokias kaip naujausios apsaugos sistemos, slaptažodžiai, galimybė aptikti kibernetinio saugumo išpuolius ir kitas grėsmes Platformos vientisumui, bendradarbiavimas tik su patikimais paslaugų teikėjais ir t.t. Nepaisant to, informacijos perdavimas el. paštu ar kitais telekomunikacijų kanalais, taip pat jūsų interneto prieiga prie Platformos ar Paslaugų niekada nėra visiškai apsaugoti. Todėl turėtumėte deramai pasirūpinti savo saugumu naudodamiesi Platforma ar Paslaugomis internetu, taip pat dalindamiesi konfidencialia informacija el. paštu ar kitais telekomunikacijos kanalais.
 11. 11. SLAPUKAI

  1. Slapukai yra nedideli informacijos failai, saugomi Platformoje ir patalpinami jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai joje lankotės. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, perskaitykite Slapukų politiką mūsų Platformoje.
 12. 12. JŪSŲ TEISĖS TVARKANT ASMENINIUS DUOMENIS

  1. Jūsų teisės, tvarkant jūsų asmens duomenis, yra:

   1. teisė žinoti, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir, jeigu taip, teisė peržiūrėti asmens duomenis ir informaciją apie jų tvarkymą;

   2. teisė informuoti apie netikslius arba (atsižvelgiant į tvarkymo tikslą) nevisiškai užpildytus jūsų asmens duomenis ir paprašyti juos ištaisyti/papildyti nepagrįstai neatidėliojant;

   3. teisė paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, nepagrįstai neatidėliojant, jeigu taikoma bent viena iš BDAR 17 straipsnyje nurodytų priežasčių;

   4. teisė paprašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu taikoma bent viena iš BDAR 18 straipsnyje nurodytų priežasčių;

   5. teisė į duomenų perkėlimą pagal BDAR 20 straipsnį;

   6. teisė bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys pagal BDAR 21 straipsnį;

   7. teisė atsisakyti duomenų tvarkymo automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, pagal BDAR 22 straipsnį.

  2. Klientas turėtų žinoti, kad pirmiau nurodytos teisės nėra absoliučios - tai priklauso nuo konkrečios Kliento užklausos ir jo asmens duomenų tvarkymo tikslo ir (arba) pagrindo. Politika neatima iš jūsų jokių kitų teisių, kurios galioja pagal taikomus įstatymus.

  3. Klientas gali naudotis savo teisėmis tik po to, kai Įmonė jį sėkmingai identifikuoja. Jei Įmonė nėra tikra dėl duomenų užklausą siunčiančio asmens tapatybės, ji gali neteikti prašomos informacijos, nebent Kliento tapatybė būtų patvirtinta. Jeigu norite kreiptis į Įmonę dėl jūsų teisių įgyvendinimo, siūlome kreiptis į mus, kuomet jūs esate prisijungęs prie savo paskyros mūsų Platformoje. (tam, kad galėtume jus identifikuoti). Jei nuspręsite naudoti kitus ryšio kanalus, pavyzdžiui, siųsti užklausą el. paštu, maloniai prašome el. laiške nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens tapatybės dokumento, kurį naudojote sudarant sutartį su Įmone, skaitmenis. Be to, Įmonė pasilieka teisę nuspręsti, ar reikia kito ar papildomo teisėto identifikavimo įrodymo būdo, pavyzdžiui, asmenukės su jūsų asmens tapatybės dokumentu, patvirtintos jūsų asmens dokumento kopijos, vaizdo ar balso skambučio ar bet kurio kito papildomo dokumento arba metodo, kuris leistų nustatyti jūsų tapatybę.

  4. Informacija apie naudojimąsi savo teisėmis Klientui yra suteikiama nemokamai. Nepaisant to, Kliento prašymas naudotis teisėmis gali būti atmestas arba gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, vertinant jo pasikartojantį pobūdį.

  5. Įmonė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tada, kai gavo Kliento prašymą pasinaudoti jam suteikiamomis teisėmis, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi, arba neveikimo priežastis, gavus tokį prašymą. Prireikus, prašomos informacijos pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir jų skaičių. Jeigu Klientas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis.

  6. Jeigu Klientas mano, kad pagal galiojančius įstatymus jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 13. 13. JŪSŲ ATSAKOMYBĖS

  1. Jūs patvirtinate, kad bet kokia reikalinga forma pateikti duomenys apie jus yra teisingi ir kad vėliau, pakeisdami ar papildydami bet kokius duomenis Platformoje, įvesite tik teisingus duomenis. Įmonė netoleruoja neteisingų, melagingų ar kitaip klaidinančių duomenų ir gali imtis veiksmų pagal atitinkamus teisinius įsipareigojimus. Jūs turėsite padengti bet kokius nuostolius, susijusius su netinkamų, melagingų ar kitaip neteisingų duomenų pateikimu.

  2. Jūs esate atsakingi už tinkamą kiekvieno identifikavimo numerio, slaptažodžio ir (arba) bet kokio kito kodo, kurį naudojate prieigai prie Platformos, saugumą ir valdymą. Jei nesilaikote šios prievolės ir (arba) galite, tačiau nesukliudote netinkamam šios prievolės vykdymui ir (arba) tikslingai nevykdote jos pagal paskirtį ar dėl savo aplaidumo, prisiimate nuostolius ir įsipareigojate atlyginti kitų asmenų patirtus nuostolius, susijusius su jūsų veiksmais ir neveiksnumu.

  3. Jeigu pametate bet kurį slaptažodį, arba jeigu slaptažodis (-iai) yra atskleidžiamas (-i) ne dėl jūsų ar Įmonės kaltės, arba jeigu jūsų paskyrai kyla ar gali kilti reali grėsmė, jūs įsipareigojate nedelsdami pakeisti slaptažodį (-ius) arba, jei neturite tokios galimybės, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną pranešti apie tai Įmonei. Įmonė neatsako už pasekmes, jeigu jums nepavyksta mūsų informuoti.

  4. Gavusi iš jūsų pranešimą, kaip nurodyta aukščiau, Įmonė nedelsdama užblokuoja prieigą prie jūsų paskyros ir sustabdo Paslaugų teikimą, kol jums bus suteiktas/sukurtas naujas slaptažodis.

  5. Įmonė atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad jūsų el. pašto adresas ir visa kita kontaktinė informacija, susieta su jūsų paskyra, yra naudojami nustatyti jūsų tapatybę ir vykdyti komunikaciją. Jūs prisiimate atsakomybę apsaugoti šiuos duomenis ir prieigą prie jų. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio atskleidimą ir visas operacijas, atliktas panaudojus slaptažodį atitinkamoje paskyroje. Rekomenduojame įsiminti savo slaptažodžius, jų neužsirašyti ir neįvesti ten, kur juos gali pamatyti kiti asmenys.

 14. 14. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  1. Jei turite klausimų dėl šios Politikos ar savo asmens duomenų apsaugos arba norite atšaukti savo sutikimą ar kreiptis dėl savo teisių, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu, kuris stebi, ar jūsų vykdomas duomenų tvarkymas atitinka galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu el. paštu: [email protected] arba paštu: UAB „Pervesk", Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, nurodydami pranešimo paskirtį „Duomenų apsaugos pareigūnas".
 15. 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ši Politika yra peržiūrima ir taikoma vadovaujantis BDAR nuostatomis ir kitais taikytinais įstatymais.

  2. Įmonė gali bet kada ir savo nuožiūra pakeisti, taisyti, ištrinti bet kurias šios Privatumo politikos nuostatas. Visi tokie pakeitimai įsigalioja paskelbus patikslintą Politiką Platformoje ir jūs esate atsakingi už jos peržiūrėjimą. Tolesnis jūsų naudojimasis Platforma ir Paslaugomis po to, kai yra atlikti bet kokie tokios Politikos pakeitimai, reiškia jūsų sutikimą su jais. Jei nesutinkate su tokiais pakeitimais, negalite naudotis mūsų Paslaugomis.

  3. Platformoje ir Paslaugose gali būti nuorodų į mūsų partnerių ar kitų trečiųjų šalių svetaines. Mūsų partneriai ar kitos trečiosios šalys turi savo Privatumo politiką, todėl jeigu naudojatės jų Paslaugomis jums bus taikoma atitinkama jų pačių Privatumo politika.