Chat with us, powered by LiveChat

Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis

 1. 1. Sutartyje naudojamos sąvokos

  1. Bendroji paslaugų sutartis - UAB „Pervesk" ir Kliento sudaryta bendroji paslaugų teikimo sutartis, kuri kartu su visais pakeitimais ir papildymais yra sudedamoji Sąskaitos sutarties dalis ir su kuria Klientas taip pat gali susipažinti Įstaigos tinklalapyje pervesk.lt.
  2. Elektroniniai pinigai - į Įstaigos tvarkomą Kliento vardu atidarytą Sąskaitą įneštos/pervestos piniginės lėšos, skirtos mokėjimams atlikti (Sutartyje Elektroniniai pinigai gali būti įvardijami tiesiog lėšomis).
  3. Klientas - šią Sutartį su Įstaiga sudaręs asmuo.
  4. Sąskaita - Kliento vardu Įstaigoje atidaryta IBAN (International Bank Account Number) formato elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita, į kurią Klientas gali įnešti/pervesti lėšas ir jas laikyti, atlikti lėšų pervedimus ir kitas Įstaigos leidžiamas mokėjimo operacijas.
  5. Tipiniai įkainiai - Įstaigos patvirtinti teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis.
  6. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka Bendrojoje paslaugų sutartyje, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme bei Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas

  1. Šia Sutartimi Įstaiga įsipareigoja atidaryti Klientui Sąskaitą Nr._________________, priimti iš Kliento lėšas, išleisti atitinkamą kiekį elektroninių pinigų ir įskaityti juos į Kliento atidarytą Sąskaitą, vykdyti Kliento nurodymus dėl elektroninių pinigų pervedimo ir išpirkimo, kitų mokėjimo operacijų atlikimo, suteikti galimybę Klientui tvarkyti Sąskaitą nuotoliniu būdu elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis bei atlikti kitas Įstaigos atliekamas operacijas, o Klientas įsipareigoja apmokėti Įstaigai už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas.
 3. 3. Kliento pažinimas

  1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas sutinka, kad Įstaiga tiek pati, tiek pasitelkdama trečiuosius asmenis tikrintų bei vertintų Kliento ir jo naudos gavėjų tapatybes, veiklą, lėšų kilmę, keliamas rizikas ir bet kokią kitą informaciją, reikalingą tinkamam ir visapusiškam Kliento pažinimui. Klientas įsipareigoja Kliento pažinimo tikslais Įstaigai pateikti visą Įstaigos pareikalautą informaciją ir dokumentus per Įstaigos nurodytą terminą ir tokia forma bei kalba, kurią nurodė Įstaiga. Jei Įstaiga negali tinkamai ir visapusiškai atlikti Kliento pažinimo, ši Sutartis nesudaroma, o, jei sudaryta, yra nedelsiant ir be įspėjimo nutraukiama.
  2. Klientas sutinka ir įsipareigoja bet kuriuo metu Įstaigai paprašius savo sąskaita atnaujinti ir/ar pateikti Įstaigai papildomą informaciją bei dokumentus apie savo ir naudos gavėjų tapatybes, naudojamų lėšų kilmę, veiklą bei kitą Įstaigos paprašytą informaciją, reikalingą Kliento pažinimui, per Įstaigos nurodytą terminą ir tokia forma bei kalba, kurią nurodė Įstaiga.
  3. Pasikeitus bet kuriems duomenims, kuriuos Klientas nurodė paskutinės Kliento pažinimo procedūros metu, Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu (įskaitant elektroninį paštą) pranešti apie tai Įstaigai bei pateikti su tokiais pasikeitimais susijusius dokumentus. Neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Įstaigos veiksmai, atlikti pagal Įstaigos žinotus Kliento rekvizitus, turimus įgaliojimus, bus laikomi atliktais tinkamai.
 4. 4. Sąskaitos naudojimas bei Elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygos

  1. Sąskaita Klientui atidaroma Sutarties galiojimo laikotarpiui.

  2. Klientas Sąskaitą gali naudoti internetu, Įstaigos nurodytu adresu prisijungdamas prie Įstaigos tarnybinės stoties.

  3. Klientas gali įnešti lėšas į Sąskaitą, išimti lėšas iš Sąskaitos, lėšas Sąskaitoje laikyti, pervesti, priimti ir atlikti kitas operacijas, kurias Įstaiga sudaro sąlygas atlikti su Sąskaita.

  4. Sąskaitoje esančios lėšos yra Kliento nuosavybė, išskyrus Įstaigai mokėtinų mokesčių, nuostolių bei kitas panašias sumas, kiek tai numatyta pagal šią Sutartį, Bendrąją paslaugų sutartį, kitus susitarimus tarp Įstaigos ir Kliento ar teisės aktus.

  5. Sąskaitoje laikomos lėšos yra Elektroniniai pinigai. Klientui įnešus ir/ar priėmus pinigines lėšas į Sąskaitą, Įstaiga nominalia įneštų ir/ar priimtų piniginių lėšų verte (nuskaičius Įstaigos mokesčius, jei jie taikomi) išleidžia Elektroninius pinigus ir įskaito juos į Sąskaitą.

  6. Sąskaitoje esantys Elektroniniai pinigai nelaikomos indėliu ar kitomis grąžintinomis lėšomis, už jas Įstaiga nemoka palūkanų ir neteikia kitos naudos, susijusios su Elektroninių pinigų laikymo Sąskaitoje trukme.

  7. Klientas turi teisę bet kuriuo metu išimti Elektroninius pinigus iš Sąskaitos, išskyrus atvejus, kai pagal šią Sutartį, Bendrąją paslaugų sutartį, kitus susitarimus tarp Įstaigos ir Kliento ar teisės aktus Sąskaita ir/ar Įstaigos paslaugų teikimas Klientui yra užblokuotas arba kitaip apribotas. Išimant Elektroninius pinigus iš Sąskaitos, Kliento išimamą Elektroninių pinigų sumą (nuskaičius Įstaigos mokesčius, jei jie taikomi) Įstaiga išperka nominalia verte ir perveda į Kliento nurodytą banko ar kitą sąskaitą arba perduoda kitais Įstaigos palaikomais būdais. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas gali iš Sąskaitos išimti visus arba dalį Elektroninių pinigų. Sutarčiai pasibaigus, Klientas iš Sąskaitos gali išimti tik visus Elektroninius pinigus.

  8. Naudojimosi Sąskaita mokesčiai, įskaitant mokesčius už Elektroninių pinigų leidimą ir išpirkimą, nurodomi Tipiniuose įkainiuose.

  9. Mokestis Įstaigai už Elektroninių pinigų išpirkimą taikomas tik šiais atvejais:

   1. Klientas prašo išpirkti Elektroninius pinigus nepasibaigus Sutarties galiojimo terminui;
   2. Klientas nutraukia Sutartį prieš Sutartyje nurodytą jos galiojimo terminą;
   3. Klientas prašo išpirkti Elektroninius pinigus praėjus daugiau negu vieniems metams po to, kai pasibaigia Sutarties galiojimo terminas.
 5. 5. Įstaiga įsipareigoja:

  1. Atidaryti Klientui Sutartyje nurodytą Sąskaitą eurais arba kita Šalių sutarta valiuta.
  2. Įskaityti į Įstaigos sąskaitą pervestas arba grynaisiais pinigais įmokėtas lėšas, išleisti Elektroninius pinigus nominaliąja pinigų verte ir įskaityti juos į Kliento Sąskaitą.
  3. Vykdyti Kliento arba jo atstovo Šalių sutartu būdu pateiktus mokėjimo nurodymus Įstaigos ir Kliento sutartyse bei Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais, jeigu Sąskaitoje yra pakankamai lėšų mokėjimo nurodymams įvykdyti ir mokesčiams už Įstaigos suteiktas paslaugas bei atliktas operacijas pagal Tipinius įkainius sumokėti, Įstaigos darbo dienos laiku, bet ne vėliau negu nustatyta Įstaigos ir Kliento sutartyse bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.
  4. Paslaugas teikti ir operacijas Sąskaitoje atlikti taikant Įstaigos patvirtintus ir tuo metu galiojančius Tipinius įkainius, nebent Šalys būtų susitarusios kitaip. Informacija apie Tipinius įkainius ir jų pakeitimus pateikiama Įstaigos tinklalapyje pervesk.lt. Jeigu per Bendrojoje paslaugų sutartyje nustatytą terminą nuo informacijos paskelbimo Klientas nepateikia rašytinio prašymo nutraukti Sutartį, laikoma, kad Klientas sutinka su pakeistais Tipiniais įkainiais.
  5. Informaciją apie Sąskaitos būklę, taip pat Sąskaitos išrašus, kuriuose nurodomas Sąskaitos lėšų likutis ir atliktos operacijos teikti tik Klientui, taip pat Kliento atstovui. Be Kliento sutikimo informaciją teikti tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
  6. Teikti konsultacijas Klientui Sąskaitos tvarkymo klausimais.
 6. 6. Klientas įsipareigoja:

  1. Atidarant, tvarkant ir uždarant Sąskaitą, pateikti Įstaigai reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius Kliento arba Kliento atstovo teisę tvarkyti Kliento Sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis.
  2. Už mokėjimo nurodymų įvykdymą ir kitas Įstaigos teikiamas operacijas mokėti Įstaigai Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už suteiktas paslaugas bei atliktas operacijas, kurį Įstaiga turi teisę nusirašyti nuo Sąskaitos operacijos atlikimo dieną. Jeigu operacijos atlikimo dieną Sąskaitoje nepakanka lėšų Įstaigos mokesčiui nurašyti, Klientas sutinka, kad mokestis už atliktą operaciją ar suteiktas paslaugas būtų nurašytas bet kurią kitą dieną, kai Kliento Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis.
  3. Užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokėjimo nurodymui įvykdyti ir mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas sumokėti. Jeigu Sąskaitoje nepakanka lėšų mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas nurašyti, Klientas sutinka, o Įstaiga turi teisę šį mokestį nurašyti nuo kitų Kliento Sąskaitų Įstaigoje.
  4. Pasikeitus bet kokiems Kliento Įstaigai pateiktiems duomenims (vardui, pavardei, pavadinimui, gyvenamosios vietos ar registracijos adresui, registracijos duomenims, asmenims, turintiems teisę tvarkyti ir disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis arba jų duomenims, arba kitai Įstaigai anksčiau pateiktai informacijai) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti apie tai Įstaigai ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, visiškai atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.
  5. Nedelsiant pranešti Įstaigai apie klaidingai į Sąskaitą įskaitytas arba iš Sąskaitos nurašytas lėšas, taip pat kitas klaidingai atliktas operacijas su Sąskaita. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Įstaigos pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Įstaigai į Sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.
  6. Užtikrinti, kad Sąskaitos naudojimas nepažeistų Įstaigos ir Kliento sudarytų sutarčių bei teisės aktų reikalavimų, taip pat kad lėšos, esančios Sąskaitoje, nebūtų naudojamos neteisėtais tikslais ar būtų kilę iš neteisėtos veiklos.
  7. Naudotis Sąskaita laikantis jos naudojimą reguliuojančių Sutarties sąlygų, užtikrinti Sąskaitos ir prisijungimo duomenų saugumą ir slaptumą bei imtis aktyvių veiksmų, kad Sąskaita ir jos prisijungimo duomenys nebūtų naudojami neautorizuotų trečiųjų asmenų.
  8. Sužinojęs apie neautorizuotą Sąskaitos naudojimą ir/ar prieigą prie Sąskaitos ar jos prisijungimo duomenų, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad tokius duomenis sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Įstaigai ar jos nurodytam subjektui.
 7. 7. Įstaiga turi teisę:

  1. Atsisakyti vykdyti Kliento pateiktą nurodymą, jeigu kyla įtarimas, kad nurodymą pateikė Kliento neįgaliotas asmuo arba Įstaigai pateikti dokumentai yra suklastoti, ir pareikalauti, jog būtų pateikti papildomi dokumentai ir/ arba informacija.
  2. Paaiškėjus, kad lėšos buvo neteisingai įskaitytos į Sąskaitą arba neteisingai nurašytos nuo Sąskaitos, taip pat pastebėjus kitas klaidingas Sąskaitos operacijas, ištaisyti šias klaidas be papildomo Kliento sutikimo.
  3. Vykdant teismo sprendimą arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, lėšas nuo Sąskaitos nurašyti be Kliento sutikimo.
  4. Sustabdyti lėšų nurašymą ir išmokėjimą iš Sąskaitos, kol Klientas nepadengia visų savo įsiskolinimų Įstaigai arba vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
  5. Nepriimti ir nevykdyti Kliento nurodymų atlikti operacijas Sąskaitoje, jeigu Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos arba kitaip yra apribota Kliento teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis.
  6. Už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas Kliento mokėtinus mokesčius pagal Tipinius įkainius nusirašyti nuo Kliento Sąskaitos paslaugos suteikimo arba operacijos atlikimo dieną, išskyrus Sutarties 6.2. punkte numatytą atvejį ir atvejus, kai tarp Įstaigos ir Kliento sudarytose sutartyse numatyta kitaip.
  7. Jeigu reikalavimus (nurodymus) nurašyti lėšas iš Sąskaitos įstatymo numatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys, taip pat jeigu Sutartyje arba kitoje tarp Kliento ir Įstaigos sudarytoje sutartyje yra numatyta Įstaigos teisė nurašyti Kliento Įstaigai mokėtinas lėšas iš Sąskaitos, Įstaiga Kliento nurodymus nurašyti lėšas iš Sąskaitos vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus (nurodymus) nurašyti lėšas iš Sąskaitos ir iš Sąskaitos nurašo Kliento Įstaigai pagal sutartis mokėtinas sumas.
  8. Jei Kliento vardu gauti paslaugą ar atlikti operaciją pageidauja Kliento atstovas, kuris pateikia Įstaigai Kliento atstovavimą pagrindžiančius dokumentus, Įstaiga turi teisę Kliento atstovui paslaugą suteikti ar jo pavedimu mokėjimo nurodymą įvykdyti tik po to, kai Įstaigos nustatyta tvarka bus patikrintas Kliento atstovo pateiktų dokumentų autentiškumas ir įgaliojimų teisėtumas. Kliento atstovo įgaliojimai nustatomi pagal Įstaigos reikalaujamus pateikti dokumentus.
 8. 8. Klientas turi teisę:

  1. Vadovaudamasis šia Sutartimi, Bendrąją paslaugų sutartimi, taip pat kitomis su Įstaiga sudarytomis sutartimis, atlikti mokėjimus ir kitas operacijas Sąskaitoje esančiomis lėšomis bei naudotis kitomis Įstaigos teikiamomis paslaugomis.
  2. Pateikti prašymą Įstaigai dėl Įstaigos teikiamų paslaugų sutarčių sudarymo.
  3. Sudaryti papildomus susitarimus su Įstaiga dėl ypatingų Sutarties sąlygų.
 9. 9. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, yra neterminuota ir galioja iki jos nutraukimo.
  2. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis.
  3. Įstaiga turi teisę, esant svarbioms priežastims, vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas, taip pat ir Bendrosios paslaugų sutarties bei Tipinių įkainių sąlygas, informavus apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.
  4. Laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties 9.3 punkte nurodytais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Įstaigai, kad su jais nesutinka. Jei Klientas praneša, kad nesutinka su Sutarties 9.3 punktuose nurodytais pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.
  5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių vienašališku pareiškimu taip, kaip numatyta šioje Sutartyje.
  6. Kliento pareiškimu Sutartis gali būti nutraukta pranešus Įstaigai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareiškimo pateikimo arba esant Sutarties 9.4. punkte numatytai sąlygai.
  7. Įstaiga gali vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą Sutartį, pranešdama apie nutraukimą Klientui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 9.8. ir 9.9. punkte.
  8. Įstaiga turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjusi Klientą nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, arba paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau Įstaigai pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas užsiima Įstaigai nepriimtina veikla, arba Kliento atlikti veiksmai pakenkė ar galėjo pakenkti Įstaigos reputacijai, arba yra kiti Bendrojoje paslaugų sutartyje išvardinti atvejai.
  9. Įstaiga turi teisę vienašališkai be papildomo pranešimo nutraukti Sutartį, jeigu vienerius kalendorinius metus Sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos (operacijomis nelaikomas automatinis administravimo mokesčio mokėjimas). Nutraukus Sutartį, Įstaiga Kliento nurodymu išmoka Sąskaitos likutį grynaisiais pinigais arba lėšas perveda į kitą Kliento nurodytą kredito, elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos sąskaitą. Jeigu Klientas nedavė nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, Įstaiga lėšas perveda į Įstaigos vidaus sąskaitas ir apie tai informuoja Klientą.
  10. Sutarties nutraukimas yra Sąskaitos uždarymo pagrindas.
  11. Kliento pageidavimu Sąskaita negali būti uždaryta, jeigu Sąskaita yra areštuota arba Sąskaitai yra taikomi kiti apribojimai.
  12. Sutarties nutraukimo atveju Klientas ir Įstaiga privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir atsiradusius jos galiojimo metu.
 10. 10. Šalių atsakomybė

  1. Už netinkamai atliktus mokėjimo nurodymus, Įstaiga atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Įstaiga neatsako už bankų korespondentų ir kitų bankų (taip pat kredito, elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų) padarytas klaidas, šių įstaigų veiksmus, dėl kurių gali būti nevykdomi įsipareigojimai arba delsiama juos vykdyti.
  3. Įstaiga neatsako už mokėtojų ir gavėjų tarpusavio santykius bei pretenzijas ir jų nenagrinėja.
  4. Klientas atsako už Įstaigai pateiktą neteisingą ir netikslią informaciją bei atlygina visus dėl to Įstaigos patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. 11. Kitos sąlygos

  1. Įstaiga yra Kliento arba Kliento atstovo pateiktų asmens duomenų tvarkytojas. Asmens duomenų tvarkymo tikslas - atidaryti Klientui Sąskaitą, atlikti visas teisėtas Sąskaitos operacijas, vykdyti tiesioginę rinkodarą ir, esant reikalui, išieškoti skolą iš Kliento bei teikti asmens duomenis tretiesiems asmenims šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Įstaiga renka, saugo, tvarko Kliento arba Kliento atstovo duomenis Sutartyje nurodytomis sąlygomis Sutarties galiojimo metu ir 10 (dešimt) metų po Sutarties nutraukimo su Įstaiga.
  2. Kliento atstovas gali veikti Kliento vardu, jeigu Įstaigai pateikė tinkamą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu, nuotrauka, parašu) bei kitus Įstaigos pareikalautus pateikti dokumentus ir informaciją apie atstovavimą.
  3. Praėjusio mėnesio Sąskaitos išrašai laikomi patvirtintais Kliento, jeigu Klientas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo išrašo gavimo dienos nepareiškia Įstaigai pastabų dėl išrašo duomenų.
  4. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
  5. Šalys pareiškia, kad Sutarties pasirašymo metu joms nėra žinomos jokios aplinkybės, draudžiančios sudaryti šią Sutartį arba ribojančios Šalių teisę sudaryti šią Sutartį. Klientas pareiškia, kad visos Sutarties sąlygos atitinka jo valią, Sutarties sąlygos, jos turinys ir sudarymo pasekmės jam suprantamos ir aiškios.
  6. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo. Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai.
  7. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8. Šios Sutarties vykdymą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas kiti įstatymai ir teisės aktai, taip pat Bendroji paslaugų sutartis bei kiti operacijų atlikimą reglamentuojantys Įstaigos vidaus teisės aktai.
  9. Klientas ir jo atstovas, pasirašydamas šią Sutartį pareiškia, kad yra susipažinęs ir įsipareigoja laikytis Bendrojoje paslaugų sutartyje numatytų sąlygų, kurios yra neatsiejama šios Sutarties dalis, bei yra informuotas, kad su Bendrosios paslaugų sutarties pakeitimais gali susipažinti Įstaigos tinklalapyje pervesk.lt
  10. Šalys susitaria, kad visi ginčai sprendžiami derybomis. Kilę ginčai, neišspręsti derybomis ar kitais ikiteisminiais būdais, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Įstaigos buveinės vietą.
  11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.