Chat with us, powered by LiveChat

Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis

Bendrųjų mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių

1 priedas

 1. 1. Sąvokos

  1. Sutartis - ši elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis, reglamentuojanti naudojimosi Sąskaita tvarką, Elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo sąlygas. Taisyklėse ir kitose Sutartyse ši Sutartis vadinama Sąskaitos sutartimi.
  2. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme bei Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas ir taikymas

  1. Sutartimi Mes įsipareigojame atidaryti Jums Sąskaitą, priimti iš Jūsų lėšas, išleisti atitinkamą elektroninių pinigų kiekį ir įskaityti juos į Jūsų Sąskaitą, vykdyti Jūsų nurodymus dėl elektroninių pinigų pervedimo ir išpirkimo, kitų mokėjimo operacijų atlikimo, suteikti Jums galimybę tvarkyti Sąskaitą nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis ir atlikti kitus Mūsų leidžiamus veiksmus, o Jūs įsipareigojate sumokėti Mums Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius už suteiktas paslaugas ir įvykdytas operacijas.
 3. 3. Sąskaitos naudojimas, Elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygos

  1. Sąskaita yra atidaroma Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  2. Jūs galite naudotis Sąskaita, prisijungę prie savo Paskyros per Sistemą.
  3. Jūs galite pervesti, priimti lėšas į Sąskaitą, laikyti lėšas Sąskaitoje, išimti lėšas iš Sąskaitos (jei mes sudarome tokią galimybę, pvz., naudojantis kortele bankomate), vykdyti Nurodymus, atlikti kitas leidžiamas operacijas, susijusias su Sąskaitos naudojimu.
  4. Nurodymai vykdomi Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  5. Sąskaitoje esančios lėšos yra Jūsų nuosavybė, išskyrus Įstaigai mokėtinų mokesčių, kompensuotinų nuostolių ir kitas sumas, kiek tai numatyta pagal Taisykles, Sutartį, kitas Sutartis ir (ar) teisės aktus.
  6. Sąskaitoje laikomos lėšos yra Elektroniniai pinigai. Jums pervedus ir (ar) priėmus lėšas į Sąskaitą, Mes nominalia pervestų ir (ar) priimtų lėšų verte (atskaičius mokesčius, jeigu jie taikomi) išleidžiame Elektroninius pinigus ir įskaitome juos į Sąskaitą.
  7. Mes nemokame Jums palūkanų už Elektroninių pinigų laikymą Sąskaitoje ir neteikiame kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Jūs laikote Elektroninius pinigus, trukme.
  8. Jūs turite teisę bet kuriuo metu išimti Elektroninius pinigus iš Sąskaitos, išskyrus tuos atvejus, kai Taisyklių, kitų Sutarčių ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka yra užblokuota (ar kitaip apribota) Sąskaita ir (ar) Įstaigos paslaugų teikimas. Jums išimant Elektroninius pinigus iš Sąskaitos, Mes nominalia verte išperkame Jūsų išimamą Elektroninių pinigų sumą (atskaičius mokesčius, jeigu jie taikomi) ir pervedame ją į Jūsų nurodytą banko ar kitą sąskaitą arba perduodame kitais Mūsų palaikomais būdais.
  9. Jūs Sutarties galiojimo laikotarpiu galite pasirinktinai išimti iš Sąskaitos visus Elektroninius pinigus arba tik jų dalį, o, Sutarčiai pasibaigus, - tik visus Elektroninius pinigus.
  10. Mes galime taikyti papildomą mokestį už Elektroninių pinigų išpirkimą šiais atvejais:
   1. Klientas prašo išpirkti Elektroninius pinigus, nepasibaigus Sutarties galiojimo terminui;
   2. Klientas nutraukia Sutartį prieš Sutartyje nurodytą jos galiojimo terminą;
   3. Klientas prašo išpirkti Elektroninius pinigus, praėjus daugiau negu vieneriems metams po to, kai pasibaigia Sutarties galiojimo terminas.
 4. 4. Sąskaitos įstatiniam kapitalui formuoti atidarymas

  1. Mes, be įprastos Sąskaitos, galime Jums pagal poreikį atidaryti specialiąją sąskaitą įstatiniam kapitalui formuoti.
  2. Tokia sąskaita leis įskaityti į ją pinigus, įmokamus pradiniam įnašui ir (ar) kapitalui suformuoti, ir atlikti kitas su tuo susijusias mokėjimo operacijas Taisyklės ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Įregistravus juridinį, Jūs galite kreiptis dėl specialios sąskaitos įstatiniam kapitalui formuoti pakeitimo į įprastinę sąskaitą.
  3. Mes taikome Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už tokios sąskaitos atidarymą ir su ja susijusių operacijų atlikimą, tokios sąskaitos keitimą į įprastinę sąskaitą ar jos uždarymą.
  4. Mes galime Jums pagal poreikį paruošti dokumentą, patvirtinantį Jūsų įstatinio kapitalo dydį. Už tokio dokumento paruošimą, jo vertimo ir siuntimo paslaugas taikomi Tipiniuose įkainiuose nustatyti mokesčiai.
  5. Tuo atveju, jei juridinis asmuo nėra įregistruojamas Sutartis gali būti nutraukiama.
 5. 5. Jūsų teisės

  1. Vadovaudamiesi Taisyklėmis, Sutartimi ir kitomis Sutartimis, atlikti mokėjimus ir kitas operacijas su Sąskaitoje esančiomis lėšomis ir naudotis kitomis Mūsų teikiamomis paslaugomis.
  2. Sudaryti papildomus susitarimus su Mumis dėl individualių Sutarties sąlygų.
 6. 6. Mūsų teisės

  1. Atsisakyti vykdyti Jūsų pateiktą Nurodymą, jeigu Mums kyla įtarimas, kad ne Jūs ir (ar) ne Jūsų įgaliotas asmuo pateikė Nurodymą arba kad Mums pateikti dokumentai yra suklastoti, ir pareikalauti, jog būtų pateikti papildomi dokumentai ir (arba) informacija.
  2. Atsisakyti vykdyti Jūsų pateiktą Nurodymą, jei jis nukreiptas į šalį ar lėšų gavėją, kurių mes neaptarnaujame.
  3. Paaiškėjus, kad lėšos buvo neteisingai įskaitytos į Sąskaitą arba neteisingai nurašytos nuo Sąskaitos, taip pat pastebėjus kitas klaidingas Sąskaitos operacijas, ištaisyti šias klaidas be papildomo Jūsų sutikimo.
  4. Vykdant teismo sprendimą arba kitais teisės aktų numatytais atvejais, nurašyti lėšas nuo Sąskaitos be Jūsų sutikimo.
  5. Sustabdyti lėšų nurašymą ir išmokėjimą iš Sąskaitos, kol Jūs nepadengiate Mums visų savo skolų, arba kitais teisės aktų numatytais atvejais.
  6. Nepriimti ir nevykdyti Jūsų Nurodymų, jeigu Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos arba kitaip yra apribota Jūsų teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis.
  7. Paslaugos suteikimo arba operacijos įvykdymo dieną nurašyti nuo Jūsų sąskaitos Tipiniuose įkainiuose nurodytus mokesčius už Jums suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas, išskyrus Sutarties 8.2 punkte numatytą atvejį ir atvejus, kai kitose Sutartyse numatyta kitaip.
  8. Jeigu tretieji asmenys įstatymo numatytais atvejais yra pateikę reikalavimus (nurodymus) nurašyti lėšas, taip pat jeigu Sutartyje arba kitose Sutartyse yra numatyta Įstaigos teisė nurašyti Kliento Įstaigai mokėtinas lėšas iš Sąskaitos, Įstaiga Kliento Nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus (nurodymus) nurašyti lėšas iš Sąskaitos ir iš Sąskaitos nurašo Kliento Įstaigai pagal Sutartis mokėtinas sumas.
 7. 7. Mūsų pareigos

  1. Atidaryti Jums Sąskaitą eurais arba kita sutarta valiuta. Tuo atveju, jei gaunate mokėjimus kita, nei pagrindinė Sąskaitos valiuta, Jums bus sukuriama to paties IBAN numerio sąskaita nauja valiuta su šios valiutos kodu.
  2. Įskaityti į Mūsų sąskaitą pervestas lėšas, išleisti Elektroninius pinigus nominaliąja pinigų verte ir įskaityti juos į Jūsų Sąskaitą.
  3. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais vykdyti Jūsų Nurodymus.
  4. Teikti informaciją apie Sąskaitos būklę, taip pat Sąskaitos išrašus, kuriuose nurodomas Sąskaitos lėšų likutis ir atliktos operacijos, tik Jums ir (ar) Jūsų atstovui, jei tai leidžia mūsų galimybės.
  5. Teikti Jums konsultacijas Sąskaitos tvarkymo klausimais.
 8. 8. Jūsų pareigos

  1. Atidarant, tvarkant ir uždarant Sąskaitą, pateikti Mums reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius Jūsų arba Jūsų atstovo teisę tvarkyti Sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis.
  2. Už Nurodymų įvykdymą ir kitas Mūsų teikiamas paslaugas mokėti Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius. Jeigu operacijos atlikimo dieną Sąskaitoje nepakanka lėšų mokesčiui nurašyti, Jūs sutinkate, kad mokestis už atliktą operaciją ar suteiktas paslaugas būtų nurašytas bet kurią kitą dieną, kurią Jūsų Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis.
  3. Užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Nurodymui įvykdyti ir mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas sumokėti. Jeigu Sąskaitoje nepakanka lėšų mokesčiui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas nurašyti, Jūs sutinkate, kad Įstaiga nurašytų šį mokestį nuo kitų Jūsų Sąskaitų, esančių Įstaigoje. Tuo atveju, jei Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, joje bus rodomas Jūsų įsiskolinimas mums, kurį privalote nedelsiant apmokėti.
  4. Nedelsdami pranešti Mums apie klaidingai į Sąskaitą įskaitytas arba iš Sąskaitos nurašytas lėšas, taip pat kitas klaidingai atliktas Sąskaitos operacijas. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Jūs besąlygiškai įsipareigojate per 3 (tris) darbo dienas nuo Įstaigos pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Įstaigai į Sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.
  5. Užtikrinti, kad Sąskaitos naudojimas nepažeistų Sutarčių bei teisės aktų reikalavimų, taip pat kad lėšos, esančios Sąskaitoje, nebūtų naudojamos neteisėtais tikslais ar būtų kildinamos iš neteisėtos veiklos.
  6. Naudotis Sąskaita, laikantis jos naudojimą reguliuojančių Taisyklių nuostatų ir Sutarties sąlygų, užtikrinti Sąskaitos ir prisijungimo duomenų saugumą ir slaptumą bei imtis aktyvių veiksmų, kad Sąskaita ir jos prisijungimo duomenys nebūtų naudojami neautorizuotų trečiųjų asmenų.
  7. Sužinoję apie neautorizuotą Sąskaitos naudojimą ir (ar) prieigą prie Sąskaitos ar jos prisijungimo duomenų, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad tokius duomenis sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, turite nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Mums.
 9. 9. Atsakomybė

  1. Mes už netinkamai įvykdytus Nurodymus atsakome Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Mes neatsakome už bankų korespondentų ir kitų bankų (taip pat kredito, elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų) ar mokėjimo schemų operatorių padarytas klaidas, šių įstaigų veiksmus, dėl kurių gali būti nevykdomi įsipareigojimai arba delsiama juos vykdyti.
  3. Mes neatsakome už mokėtojų ir gavėjų tarpusavio santykius bei pretenzijas ir jų nenagrinėjame.
  4. Kiti Šalių atsakomybės aspektai yra reglamentuoti Taisyklėse.
 10. 10. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, yra neterminuota ir galioja iki jos nutraukimo.
  2. Sutartis gali būti pakeista ir nutraukta Taisyklėse nustatytais pagrindais ir tvarka.
  3. Mes, be Taisyklėse įtvirtintų Sutarties nutraukimo pagrindų, turime teisę vienašališkai ne teismo tvarka be papildomo pranešimo nutraukti Sutartį tuo atveju, jeigu vienerius kalendorinius metus Sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos (operacijomis nelaikomas automatinis administravimo mokesčio nurašymas). Nutraukus Sutartį, Mes pervedame lėšas į kitą Jūsų nurodytą kredito, elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos sąskaitą. Jeigu Jūs neduodate nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, Mes pervedame lėšas į Mūsų vidaus sąskaitas ir apie tai Jus informuojame.
  4. Sutarties nutraukimas yra Sąskaitos uždarymo pagrindas.
  5. Jūsų pageidavimu Sąskaita negali būti uždaryta, jeigu Sąskaita yra areštuota arba Sąskaitai yra taikomi kiti apribojimai.
  6. Jūs Sutarties nutraukimo atveju privalote įvykdyti visus savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir atsiradusius jos galiojimo metu.
 11. 11. Kitos sąlygos

  1. Praėjusio mėnesio Sąskaitos išrašai laikomi patvirtintais Kliento, jeigu Klientas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo išrašo gavimo dienos nepareiškia Mums pastabų dėl išrašo duomenų.
  2. Individualios Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
  3. Šalys pareiškia, kad Sutarties sudarymo metu joms nėra žinomos jokios aplinkybės, draudžiančios sudaryti Sutartį arba ribojančios Šalių teisę sudaryti Sutartį. Klientas pareiškia, kad visos Sutarties sąlygos atitinka jo valią, Sutarties sąlygos, jos turinys ir sudarymo pasekmės jam suprantamos ir aiškios.
  4. Klientas, sudarydamas Sutartį, pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis, ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat kad jis yra susipažinęs su Elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygomis.