Chat with us, powered by LiveChat

Bendroji paslaugų teikimo sutartis

 1. Sutartyje naudojamos sąvokos

  1. Įstaiga – UAB „Pervesk“, į. k. 304186270, adresas Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius, Lietuva (elektroninio pašto adresas [email protected]), veikianti kaip Lietuvos Respublikoje licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 17; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija – Lietuvos bankas, www.lb.lt; duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“).

  2. Elektroninis parašas – trečiųjų šalių išduotos saugaus elektroninio ir mobiliojo elektroninio parašo priemonės, kurias Įstaiga laiko Identifikavimo priemonėmis ir kurios naudojamos vietoje rašytinio Kliento parašo bei skirtos identifikuoti Vartotoją ir patvirtinti Elektroniniais kanalais Vartotojo siunčiamiems Įstaigai Nurodymams.

  3. Elektroniniai pinigai – į Įstaigos tvarkomą Kliento vardu atidarytą Sąskaitą įneštos/pervestos piniginės lėšos, skirtos mokėjimams atlikti (Sutartyje Elektroniniai pinigai gali būti įvardijami tiesiog lėšomis).

  4. Identifikavimo priemonės – Vartotojui Įstaigos suteiktas prisijungimo vardas arba kodas, registracijos slaptažodis, Slaptažodžių generatorius arba kitos Klientui pateiktos autentiškumą patvirtinančios priemonės, skirtos Vartotojo tapatybei patvirtinti.

  5. Įstaigos darbo diena – diena, kai Įstaiga vykdo veiklą, būtiną atliekant mokėjimo operacijas.

  6. Klientas – šią Sutartį su Įstaiga sudaręs asmuo.

  7. Nurodymas – elektroniniais kanalais Įstaigai pateiktas nurodymas dėl disponavimo Sąskaitoje esančiomis lėšomis ar nurodymas, susijęs su kitokiais Sąskaitos tvarkymo veiksmais ar Įstaigos teikiamomis paslaugomis.

  8. Sąskaita – Kliento vardu Įstaigoje atidaryta IBAN (International Bank Account Number) formato elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita Nr.____________________________ į kurią Klientas gali įnešti/pervesti lėšas ir jas laikyti, atlikti lėšų pervedimus ir kitas Įstaigos leidžiamas mokėjimo operacijas.

  9. Slaptažodžių generatorius – elektroninis prietaisas unikaliems vienkartiniams slaptažodžiams generuoti, kurie naudojami vietoje rašytinio Kliento parašo ir skirti identifikuoti Vartotoją bei patvirtinti elektroniniais kanalais Vartotojo Įstaigai siunčiamiems Nurodymams.

  10. Tinklalapis – Įstaigos interneto tinklalapis, esantis adresu pervesk.lt.

  11. Tipiniai įkainiai – Įstaigos patvirtinti teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis.

  12. Vartotojas – Klientas arba Sutartyje nurodytas Kliento atstovas (fizinis asmuo), kuriam suteikta teisė elektroniniais kanalais valdyti Kliento sąskaitą ir kurio duomenys nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

  13. Unikalus identifikatorius – Įstaigos Klientui suteiktas Sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama mokėjimo operacijoje naudojama elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita.

  14. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme bei Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodytas sąvokas.

 2. Sutarties objektas

  1. Sutartis taikoma visiems Klientams, nepriklausomai nuo to, kokiomis Įstaigos paslaugomis Klientas naudojasi, įskaitant vienkartines Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas, taip pat paslaugas pagal konkrečios paslaugos teikimo sutartį ar bet kaip kitaip Klientui naudojantis Įstaigos Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugomis.

  2. Sutartis kartu su visais priedais, pakeitimais, papildymais ir nuorodomis į Tinklalapį ar kitas interneto svetaines yra sudedamoji ir neatskiriama kiekvienos Įstaigos ir Kliento sudarytos sutarties dėl konkrečios paslaugos teikimo dalis ir Klientui yra taikoma nuo jos sudarymo momento.

  3. Jeigu tarp konkrečios paslaugos teikimo sutarties (priedo) ir šios Sutarties yra prieštaravimų ar neatitikimų, tuomet taikomos konkrečios paslaugos teikimo sutarties (priedo) sąlygos, jeigu joje nėra nustatyta kitaip.

 3. Sutarties objektas

  1. Šia Sutartimi Įstaiga įsipareigoja išleisti, laikyti ir išpirkti elektroninius pinigus, teikti Tinklalapyje nurodytas mokėjimo paslaugas bei suteikti galimybę Vartotojui pateikti Nurodymus elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis ir tokiu būdu valdyti Sąskaitoje esančias lėšas. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad Vartotojas, pasirašęs šią Sutartį, turi teisę, naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, valdyti visas Įstaigoje atidarytas Kliento Sąskaitas, įskaitant Sąskaitas, kurias Įstaiga Klientui atidarys ateityje po šios Sutarties pasirašymo, kuriose Įstaigos leidžiamas operacijų atlikimas, bei naudotis kitomis Įstaigos teikiamomis paslaugomis (įskaitant sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu), jeigu Įstaiga leidžia atlikti tokius veiksmus.

 4. Įstaiga įsipareigoja:

  1. už Įstaigos paslaugų įkainiuose nustatytą mokestį teikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas, išduoti arba pakeisti Klientui ar Vartotojui identifikavimo priemones, naudojamas prisijungimui prie Sąskaitos elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis ir Nurodymų pateikimui;

  2. laikyti, kad Vartotojo tapatybė yra nustatyta ir leisti Vartotojui naudotis nuotoliniu būdu teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, jei prisijungimo prie Sąskaitos metu buvo panaudotos tinkamos Vartotojo identifikavimo priemonės. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Vartotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti atlikti veiksmai turi būti atskirai patvirtinami panaudojant tinkamas Identifikavimo priemones;

  3. Sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytais terminais tinkamai vykdyti Vartotojo Elektroniniais kanalais pateiktus Nurodymus, jeigu:

   1. Vartotojo elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis pateikiami Nurodymai atlikti operacijas Sąskaitoje atitinka Sutarties sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir kitus Įstaigos nustatytus reikalavimus;

   2. Sąskaitoje yra pakankamas lėšų likutis pateiktam Nurodymui atlikti ir mokesčiui už atliktą Nurodymą pagal Įstaigos patvirtintus įkainius nurašyti;

   3. Sąskaitoje esančios lėšos nėra areštuotos ar kitaip apribota teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis;

   4. Nurodymui netaikomi kitų teisės aktų ar tarp Įstaigos ir Kliento sudarytos Sąskaitos sutarties numatyti apribojimai, kada Įstaiga turi teisę ar privalo nevykdyti Nurodymų nurašyti lėšas iš Kliento Sąskaitos;

   5. Klientas neviršija operacijų limito, Įstaigos nustatyto konkrečiai Identifikavimo priemonei ar Sąskaitai arba pasirinkto paties Kliento.

  4. Teikti konsultacijas Klientui naudojimosi Sąskaita nuotoliniu būdu klausimais.

  5. Raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną (įskaitant elektroninius laiškus) teikti informaciją apie šios Sutarties ir Elektroninių pinigų bei mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas Klientui.

 5. Klientas ar Vartotojas įsipareigoja:

  1. laikytis Sutartyje ir teisės aktuose numatytų pareigų ir reikalavimų;

  2. užtikrinti, kad prie Sąskaitos su suteiktomis Identifikavimo priemonėmis nuotoliniu būdu jungtųsi ir Sąskaita naudotųsi tik Sutartyje nurodyti Vartotojai;

  3. laikyti, kad Vartotojo tapatybė yra nustatyta ir Įstaigai pateikti Nurodymai, pranešimai ar kiti naudojantis elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis atlikti veiksmai yra tinkamai autorizuoti bei prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus, jeigu nuotolinio prisijungimo prie Sąskaitos ir Nurodymų pateikimo metu buvo panaudotos tinkamos Vartotojo Identifikavimo priemonės;

  4. užtikrinti Įstaigos suteiktų Identifikavimo priemonių bei mokėjimo priemonių saugumą, imtis veiksmų, kad apsaugotų Identifikavimo priemonės ir mokėjimo priemonės individualius saugumo požymius, nerašyti Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių duomenų ant kartu su jomis laikomų daiktų, nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims su jomis susipažinti ir (ar) disponuoti. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoti Įstaigą, kai Identifikavimo priemonė ar mokėjimo priemonė prarandama, kitam asmeniui ją užvaldžius, pametama, Vartotojas įtaria, kad ji yra arba gali būti naudojama neautorizuotai ar dėl kitų priežasčių Vartotojas negali jos valdyti;

  5. už Identifikavimo priemonių ir mokėjimo priemonių išdavimą, keitimą, už naudojantis elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis pateikiamų Nurodymų atlikimą, kitas Įstaigos teikiamas paslaugas mokėti Įstaigos patvirtintus operacijų ir paslaugų mokesčius ir užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Nurodymams atlikti bei taikomiems įkainiams sumokėti;

  6. pasibaigus Sutarčiai ir (ar) ją nutraukus arba Įstaigai pareikalavus, grąžinti Identifikavimo priemones Įstaigai;

  7. suteikti Įstaigai teisę įrašyti Įstaigos ir Kliento/Vartotojo pokalbius telefonu ar kitomis komunikacijų/ryšio priemonėmis, kai Klientas/Vartotojas prašo blokuoti elektroninių paslaugų teikimą nuotoliniu būdu ar atšaukti šį blokavimą. Pokalbių įrašai laikomi įrodymais galimų ginčų atveju;

  8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, informuoti Įstaigą, jeigu keičiasi Kliento adresas, sąskaitų numeriai, mobiliojo telefono numeris ar kiti rekvizitai bei kontaktiniai duomenys, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Neįvykdęs šio reikalavimo, Klientas negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, kad Įstaigos veiksmai, atlikti pagal paskutinius jam žinomus Kliento rekvizitus bei kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties arba kad jis negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus bei kontaktinius duomenis;

  9. savo lėšomis, kai to pareikalauja Įstaiga, pateikti visus Įstaigos reikalaujamus dokumentus ir informaciją per Įstaigos nurodytą terminą. Klientas įsipareigoja dokumentus pateikti tokia forma ir kalba, kokios pareikalauja Įstaiga. Jei Klientas pažeidžia šiame punkte įtvirtintus įsipareigojimus, Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų dėl pažeidimo atsiradusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentų vertimo, pristatymo, tvirtinimo išlaidas);

  10. garantuoti ir užtikrinti, kad bet kurie Kliento ar Vartotojo Įstaigai pateikti dokumentai ir informacija bus teisingi, tikslūs ir išsamūs;

  11. aktyviai dalyvauti bet kokiuose su Kliento ar Vartotojo Sąskaita, veikla ar mokėjimo operacijomis susijusiuose tyrimuose, bendradarbiauti teikiant Įstaigai visą Įstaigos paprašytą informaciją ir dokumentus;

  12. neleisti jokiems kitiems neautorizuotiems ir Įstaigai nežinomiems asmenims naudotis Sąskaita ir/ar paslaugomis Kliento vardu.

 6. Identifikavimo priemonės teikimas, naudojimas, keitimas ir blokavimas

  1. Įstaiga ir Klientas susitaria, kad Vartotojui Įstaigos suteiktos Identifikavimo priemonės yra naudojamos Vartotojo tapatybei patvirtinti. Jeigu prisijungimo prie Sąskaitos nuotoliniu būdu metu buvo panaudotos tinkamos Vartotojo Identifikavimo priemonės, laikoma, kad Vartotojo tapatybė buvo patvirtinta. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Vartotojo pateikiami Nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti, naudojantis elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis atlikti veiksmai, bus vykdomi tik tada, kai jie patvirtinami Elektroniniu parašu ar Slaptažodžių generatoriaus sugeneruotais kodais. Elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis Įstaigai pateikti Nurodymai, patvirtinti Identifikavimo priemone, visais atvejais prilyginami Kliento pasirašytiems nurodymams Įstaigai, o Vartotojo elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis su Įstaiga sudarytos sutartys visais atvejais prilyginamos Kliento ir Įstaigos pasirašytoms sutartims.

  2. Vartotojas Įstaigos paslaugomis naudojasi internetu, Įstaigos nurodytu adresu prisijungdamas prie Įstaigos tarnybinės stoties. Įstaiga Klientą identifikuoja pagal Vartotojui suteiktą prisijungimo vardą arba kodą, registracijos slaptažodį ir patvirtinimo slaptažodžius iš Slaptažodžių generatoriaus arba Elektroninį parašą. Prisijungimo vardas arba kodas Vartotojui yra suteikiamas pasirašant Sutartį ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Identifikavimo priemonės bus žinomos tik Vartotojams, nurodytiems Sutartyje, ir nei Klientas, nei Vartotojas jų neperduos tretiesiems asmenims. Jeigu dėl Vartotojo kaltės Identifikavimo priemonėmis pasinaudoja tokios teisės neturintis asmuo, Įstaigos gautas Nurodymas, Nurodymo pakeitimas ar atšaukimas laikomi pateiktais Vartotojo.

  4. Vartotojui praradus Slaptažodžių generatorių ar mobilųjį telefoną, kuriame įdiegtas elektroninio parašo sertifikatas, turint įtarimų, kad jais neteisėtai gali pasinaudoti tretieji asmenys, taip pat turint įtarimų dėl neteisėtos prieigos prie Sąskaitos, Klientas arba Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pateikti Įstaigai prašymą blokuoti Sąskaitą ir paslaugų teikimą. Prašymas pateikiamas žodžiu, tel. +370 5 245 6682, atvykus į Įstaigą, raštu, elektroniniu paštu arba nuotoliniu būdu pateikus prašymą, pasirašytą Elektroniniu parašu. Pateikiant prašymą Klientas arba Vartotojas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir priežastį, dėl kurios blokuojamas paslaugų teikimas. Įstaiga, siekdama identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, turi teisę pareikalauti pateikti papildomą informaciją. Įstaiga blokuoja paslaugų teikimą remdamasi gautu prašymu.

  5. Įstaiga taip pat turi teisę blokuoti Sąskaitos naudojimą ir paslaugų teikimą:

   1. jeigu Įstaigai buvo pranešta apie Identifikavimo priemonių praradimą ar atskleidimą trečiajam asmeniui, arba yra pakankamas pagrindas manyti, kad Identifikavimo priemones ar kitą jautrią Kliento informaciją gali sužinoti arba ji tapo žinoma (prieinama) tretiesiems asmenims;

   2. jeigu prieš pradedant naudotis Įstaigos paslaugomis tris kartus iš eilės buvo pateikti neteisingi patvirtinimo slaptažodžiai iš Identifikavimo priemonės;

   3. jeigu Klientas Įstaigai nepateikia informacijos ir/ar dokumentų, kuriuos jis privalo pateikti Įstaigai pagal šią Sutartį, kitas Įstaigos ir Kliento sutartis ar teisės aktų reikalavimus;

   4. jeigu yra objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Kliento lėšų saugumu;

   5. jeigu įtariama, kad Sąskaita, mokėjimo priemonės ir/ar lėšos yra naudojamos ar gali būti panaudotos neteisėtai, nesąžiningai ar nusikalstamos veikos vykdymui;

   6. jeigu Klientas pažeidžia šią Sutartį, kitas Įstaigos ir Kliento sutartis ir/ar teisės aktus;

   7. jeigu įtariama, kad Sąskaita, mokėjimo priemonėmis ir/ar lėšomis gali neteisėtai pasinaudoti neautorizuoti tretieji asmenys;

   8. jeigu Įstaigai kyla įtarimų dėl Kliento ir/ar jo atstovo tapatybės ir/ar lėšų kilmės;

   9. kitais atvejais, kurie numatyti šioje Sutartyje, kitose Įstaigos ir Kliento sutartyse bei teisės aktuose.

  6. Naudojimosi Sąskaita ir paslaugomis blokavimas panaikinamas Klientui atvykus į Įstaigą ir pateikus raštišką prašymą arba nuotoliniu būdu pateikus prašymą, pasirašytą Elektroniniu parašu. Įstaiga turi teisę atsisakyti panaikinti blokavimą, jeigu yra pagrindas manyti, kad neišnyko blokavimo priežastys. Jeigu naudojimasis Sąskaita ir paslaugomis buvo blokuotas Įstaigos iniciatyva, blokavimas panaikinamas tik tada, kai, Įstaigos vertinimu, nebelieka blokavimo priežasčių.

  7. Įstaiga neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Sąskaita ir paslaugomis blokavimo bei blokavimo panaikinimo, jeigu Įstaiga veikė laikydamasi Sutartyje ar teisės aktuose numatytų sąlygų ir tvarkos.

 7. Mokėjimo operacijų vykdymas

  1. Norėdamas atlikti mokėjimo operaciją, Vartotojas, elektroniniu būdu prisijungęs Įstaigos nurodytu adresu prie Įstaigos tarnybinės stoties ir pasinaudojęs Identifikavimo priemone, duoda Įstaigai Nurodymą dėl konkrečios mokėjimo operacijos atlikimo, taip pat turi pateikti Unikalų identifikatorių ir/ar kitą Įstaigos reikalaujamą informaciją. Nurodymas ir mokėjimo operacijos duomenys pateikiami elektroniniu būdu iki mokėjimo operacijos įvykdymo. Kiti pateikimo būdai yra galimi tik esant atskiram Kliento ir Įstaigos susitarimui. Nurodymo davimas laikomas Vartotojo sutikimu autorizuoti mokėjimo operaciją. Iki Nurodymo įvykdymo Vartotojas turi teisę tokia pačia tvarka atšaukti mokėjimo operaciją.

  2. Klientas sutinka, kad Įstaiga, vykdydama Kliento Nurodymą ir mokėjimo operaciją, perduotų su Klientu, jo asmens bei kitais duomenimis, Nurodymu ir mokėjimo operacija susijusius duomenis tretiesiems asmenims, kurie yra susiję su Nurodymo ir mokėjimo operacijos įvykdymu.

  3. Jeigu Įstaigai kyla įtarimų, jog Nurodymas ir mokėjimo operacija gali pažeisti ar pažeidžia šią Sutartį, bet kuriuos kitus susitarimus tarp Kliento ir Įstaigos, ir/ar teisės aktus arba kyla įtarimų, jog Nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas, Nurodymo įvykdymui gali būti panaudotos neteisėtos kilmės lėšos, jei Nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, taip pat jei neveikia tarpbankinės atsiskaitymo ir/ar kitos finansinės sistemos, yra kitos neįprastos rinkos sąlygos, svarbios techninės ar kitos priežastys, arba rizika, susijusi su Nurodymo vykdymu Įstaigai yra nepriimtina, Įstaiga turi teisę atsisakyti vykdyti Nurodymą ir mokėjimo operaciją bei pradėti patikrinimą.

  4. Įstaiga įskaito lėšas į Sąskaitą ir nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal Įstaigos gautame Nurodyme nurodytą Unikalų identifikatorių. Jei be Unikalaus identifikatoriaus Nurodyme yra pateikta ir papildoma informacija, Įstaiga atsako tik už mokėjimo operacijos atlikimą pagal Nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių. Įstaiga turi teisę netikrinti, ar Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos savininko vardą ir pavardę ar pavadinimą. Jeigu Įstaiga atlieka tokį patikrinimą ir nustato akivaizdų Įstaigai pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos savininko vardo bei pavardės ar pavadinimo nesutapimą, Įstaiga turi teisę nevykdyti tokios mokėjimo operacijos.

  5. Jeigu Vartotojas, pateikdamas Nurodymą, nurodo Unikalų identifikatorių, toks Nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jei Vartotojo pateiktas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Įstaiga neatsako už mokėjimo operacijos neatlikimą ar netinkamą atlikimą, tačiau turi stengtis atgauti mokėjimo operacijos lėšas. Jeigu Vartotojas nurodo ne tik Unikalų identifikatorių, bet ir pateikia papildomos informacijos, Įstaiga atsako tik už mokėjimo operacijų atlikimą pagal Vartotojo nurodytą Unikalų identifikatorių.

  6. Nurodymas laikomas gautu Įstaigoje (prasideda tokio Nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną, o jei Nurodymo gavimo momentas nėra Įstaigos darbo diena, laikoma, kad Nurodymas gautas artimiausią Įstaigos darbo dieną. Nurodymas, kurį Įstaiga gavo Įstaigos darbo dieną po Įstaigos nustatytos valandos, laikomas gautu artimiausią Įstaigos darbo dieną.

  7. Įstaiga turi teisę nustatyti privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta Įstaigai, kad Nurodymas būtų įvykdytas tinkamai. Kliento pateikiamas Nurodymas turi atitikti Įstaigos, Įstaigos ir Kliento sudarytų sutarčių bei teisės aktų nustatytus reikalavimus tokio Nurodymo pateikimui ir/ar turiniui. Kliento pateikiamas Nurodymas turi būti suformuluotas aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomas, Nurodyme turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Įstaiga neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir/ar prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamame Nurodyta, įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento pateikto Nurodymo rekvizitų teisingumą.

  8. Įstaiga ir Klientas gali susitarti dėl mokėjimo operacijų išlaidų limito, kuris nurodomas ir Klientui pateikiamas Tinklalapyje ir/ar Sąskaitoje. Įstaiga taip pat turi teisę vienašališkai be Kliento sutikimo nustatyti Sąskaitos, mokėjimo operacijų ir kitų Įstaigos teikiamų paslaugų limitus.

  9. Bet kokios lėšos, kurias Įstaiga gauna iš Kliento ar jo vardu, nelaikomos indėliu ar kitomis grąžintinomis lėšomis, už jas Įstaiga nemoka palūkanų.

  10. Priklausomai nuo Šalių susitarimo, Nurodymas gali būti pradėtas vykdyti konkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje arba dieną, kai Klientas pateikia lėšas Įstaigai.

  11. Įstaiga užtikrina galimybę Klientui naudotis į Sąskaitą gautų lėšų suma iš karto po to, kai ta suma yra įskaitoma į Įstaigos sąskaitą, atidarytą banke ar kitoje finansų įstaigoje, ir Įstaiga gauna visą tam reikalingą informaciją, su sąlyga, kad lėšos yra gautos iki Sutartyje (ar kitoje Įstaigos skelbiamoje oficialioje informacijoje) nurodyto vėliausio lėšų įskaitymo laiko.

  12. Kai mokėjimo operacijos yra atliekamos eurais Lietuvoje arba kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Įstaiga įsipareigoja užtikrinti, kad, gavus Nurodymą, mokėjimo operacija būtų įvykdyta tą pačią Įstaigos darbo dieną (kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Įstaigoje) arba ne vėliau kaip iki kitos Įstaigos darbo dienos pabaigos (kai gavėjo sąskaita yra kitoje finansų įstaigoje).

  13. Kitų paslaugų suteikimo trukmė nustatoma atitinkamų paslaugų sutartyse, Tipiniuose įkainiuose arba Tinklalapyje (ar kitoje Įstaigos skelbiamoje oficialioje informacijoje).

  14. Jei Klientas (mokėtojas) inicijavo mokėjimo nurodymą, Įstaiga atsako už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą. Jei Įstaiga gali įrodyti Klientui (mokėtojui) ir tam tikrais atvejais gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo operacijos sumą, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą.

  15. Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas mokėjimo operacijas ir raštu (elektroniniu paštu) pranešti Įstaigai apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas mokėjimo operacijas, į Sąskaitą įskaitytas Klientui nepriklausančias lėšas bei apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Sąskaitoje ir su ja susijusiose mokėjimo operacijose. Kliento pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Įstaiga atliko mokėjimo operaciją, kuri Kliento nurodoma kaip neautorizuota ar netinkamai atlikta. Jei Klientas nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su Sąskaitoje atliktomis mokėjimo operacijomis.

  16. Įstaiga, gavusi Kliento pranešimą apie neautorizuotą mokėjimo operaciją ir įsitikinusi, kad dėl tokios operacijos nėra Kliento tyčios, didelio neatsargumo ar nesąžiningumo, nedelsdama Klientui sugrąžina neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atkuria Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus šioje Sutartyje nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą mokėjimo operaciją tenka Klientui.

  17. Įstaiga turi teisę nurašyti iš Kliento Sąskaitos klaidingai įskaitytas lėšas. Jei Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas be išlygų įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Įstaigos pareikalavimo dienos grąžinti Įstaigai klaidingai įskaitytas lėšas.

  18. Klientas (mokėtojas) iš Įstaigos turi teisę atgauti visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 1) autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma; 2) mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, šios Sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio Klientas (mokėtojas) susitarė su Įstaiga šios Sutarties ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka. Esant Įstaigos prašymui, Klientas (mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie šiame punkte nurodytas sąlygas.

  19. Klientas (mokėtojas) neturi teisės į gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimą, jeigu Klientas (mokėtojas) davė sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją tiesiogiai Įstaigai ir Įstaiga Klientui (mokėtojui) sutartu būdu pateikė informaciją apie būsimą mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti likus ne mažiau kaip keturioms savaitėms iki numatyto mokėjimo operacijos įvykdymo.

  20. Klientas (mokėtojas) turi teisę prašyti Įstaigos grąžinti gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos mokėjimo operacijos sumą per aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš Sąskaitos.

  21. Įstaiga, gavusi prašymą grąžinti mokėjimo operacijos sumą, per dešimt darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti, o jeigu Klientas (mokėtojas) yra vartotojas, – nurodo ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką.

  22. Kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją, Klientas (mokėtojas) negali atšaukti mokėjimo operacijos po to, kai mokėjimo operacija yra išsiųsta arba Klientas (mokėtojas) gavėjui davė sutikimą atlikti mokėjimo operaciją. Įstaiga neatsako už tai, jei gavėjas pateikia mokėjimo nurodymą nesilaikydamas susitarime su Klientu (mokėtoju) nustatytų terminų.

  23. Jei pagal Nurodymą grąžinami pinigai dėl nuo Įstaigos nepriklausančių priežasčių, grąžintina suma įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Kliento sumokėti mokesčiai už Nurodymo vykdymą Klientui negrąžinami, o iš Kliento Sąskaitos gali būti nurašomi su pinigų grąžinimu susiję Įstaigos atžvilgiu pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.

  24. Įstaiga turi teisę vienašališkai be Kliento sutikimo sustabdyti paslaugų teikimą, naudojimąsi Sąskaita, Elektroninių pinigų leidimą, išpirkimą ir mokėjimo operacijų priėmimą, autorizavimą, lėšų Klientui ir/ar tretiesiems asmenims išmokėjimą, jei Klientas bet kuriuo būdu pažeidžia teisės aktus, Sutartį ar kitus savo įsipareigojimus arba Įstaigai kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas gali pažeisti savo įsipareigojimus. Sustabdymas tęsiasi iki tol, kol Klientas pašalina pažeidimus, jei pažeidimas nėra pagrindas nutraukti Sutartį.

  25. Visa informacija apie Elektroninių pinigų ir mokėjimo operacijas, jų duomenis, įvykdymo sąlygas, mokesčius ir kt. Klientui yra prieinama bet kuriuo metu prisijungus prie Sąskaitos. Prisijungęs prie Sąskaitos Klientas taip pat gali gauti Sąskaitos išrašą su šia informacija.

 8. Mokesčiai

  1. Klientas įsipareigoja už Identifikavimo priemonių išdavimą ar pakeitimą, naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis mokėti Įstaigos Tipiniuose įkainiuose ir/ar Įstaigos ir Kliento sudarytose sutartyse nustatytus mokesčius, o Įstaiga turi teisę be atskiro pranešimo ir Kliento sutikimo mokėjimo operacijos metu arba vėliau nurašyti mokėtinus mokesčius nuo bet kurios Įstaigoje atidarytos Kliento sąskaitos.

  2. Mokesčiai už konkrečias Įstaigos paslaugas, valiutos keitimo kursas, jų apskaičiavimas, taip pat Įstaigai mokėtinos kitos sumos (įskaitant, bet neapsiribojant, už Įstaigos patirtas išlaidas) yra nurodyti Tipiniuose įkainiuose bei Tinklalapyje.

  3. Klientas pareiškia, kad sudarydamas šią Sutartį yra susipažinęs su Įstaigos paslaugų ir operacijų įkainiais (įskaitant, bet neapsiribojant, Tipinius įkainius) bei, inicijuodamas paslaugas ir operacijas, sutinka mokėti nustatytą mokestį, be to, įsipareigoja Sąskaitoje turėti tokį lėšų kiekį, kuris padengtų Įstaigai mokėtinus mokesčius ir kitas sumas. Jei Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir mokesčiui už jos atlikimą sumokėti, Įstaiga turi teisę neatlikti tokios mokėjimo operacijos.

  4. Įstaiga turi teisę vienašališkai keisti Įstaigos sutartyse ir/ar Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius bei įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti Įstaigos sutartyse ir/ar teisės aktuose nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad šie pakeitimai Klientui yra viešai prieinami Tinklalapyje iš karto po jų įsigaliojimo.

  5. Kai Įstaigos atsisakymas vykdyti mokėjimo nurodymą yra objektyviai pagrįstas, už tokį atsisakymą Įstaiga gali imti Įstaigos Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį.

  6. Įstaiga turi teisę imti mokestį iš Kliento už lėšų grąžinimą, jeigu mokėjimo operacijos neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas kilo dėl klaidingo unikalaus identifikatoriaus, kitos Kliento ar Vartotojo netinkamai pateiktos/netikslios informacijos mokėjimo operacijai įvykdyti arba jei lėšų grąžinimą sąlygojo Kliento ar Vartotojo padarytas Sutarties pažeidimas.

  7. Įstaiga, vadovaudamasi šia Sutartimi, kitomis Įstaigos ir Kliento sutartimis bei teisės aktais, turi teisę imti Tipiniuose įkainiuose nustatytą mokestį už Nurodymo atšaukimą ar pranešimą apie atsisakymą vykdyti Nurodymą.

  8. Už Kliento prašymu teikiamą papildomą ar dažnesnį informavimą arba už informacijos perdavimą kitomis ryšio priemonėmis, negu nurodytos šioje Sutartyje, Įstaiga gali taikyti papildomą mokestį, nurodytą Tipiniuose įkainiuose.

 9. Šalių atsakomybė

  1. Įstaiga atsako už netinkamai atliktas operacijas Sąskaitoje Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

  2. Klientas prisiima visišką atsakomybę už elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis nuotoliniu būdu naudojantis Įstaigos paslaugomis sudaromų sutarčių bei įvedamų ir patvirtinamų mokėjimo dokumentų bei nurodymų ir juose esančių duomenų teisingumą.

  3. Klientas visiškai atsako už visas elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis atliktas operacijas Sąskaitoje ir sudarytas sutartis, jeigu prisijungimo prie Įstaigos paslaugų metu buvo panaudotos tinkamos Vartotojo Identifikavimo priemonės.

  4. Klientas yra atsakingas už visus Įstaigos nuostolius, patirtus dėl Įstaigai pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų mokėjimo nurodymų ir/ar dėl kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.

  5. Įstaigos atsakomybė identifikuojant Vartotoją apima tik Vartotojui suteiktų Identifikavimo priemonių patikrinimu.

  6. Klientui ir Vartotojui draudžiama naudojant Identifikavimo priemones atlikti arba leisti atlikti tretiems asmenims bet kokius veiksmus, kuriais siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip daryti įtaką Įstaigos paslaugų teikimą (veikimą). Esant tokiems pakeitimams arba bandymams, Įstaiga atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šios Sutarties vykdymu.

  7. Įstaiga neprisiima jokios materialinės atsakomybės ir neatsako už elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis gautų Kliento mokėjimo dokumentų atitikimą jų originalams ir juose esančių duomenų tikslumą ar teisingumą.

  8. Įstaiga neatsako už tai, kad neveikė ar netinkamai veikė Vartotojo pasirinkta Identifikavimo priemonė, Vartotojas neturėjo telefono, kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, jog ši įranga buvo sugedusi, arba jeigu Klientas neapsaugojo savo slaptažodžių ar Identifikavimo priemonių ir dėl to slaptažodžiai ar Identifikavimo priemonės tapo žinomi kitiems asmenims.

  9. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Klientas negali naudotis Įstaigos paslaugomis arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta informacija, ji buvo iškraipyta ir pan.

  10. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl Įstaigos atliekamų techninių darbų ir/ar sutrikimų, susijusių su Įstaigos naudojamomis informacinėmis technologijomis, šalinimo Klientas negali naudotis Įstaigos paslaugomis, išskyrus atvejus, kai tai tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas ir įvyksta dėl Įstaigos tyčios ar didelio neatsargumo.

  11. Įstaigai atlikus elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis gautą Kliento mokėjimo operaciją, neatitinkančią Kliento pateikto šio pavedimo atspausdinto išrašo, Šalys, spręsdamos tarpusavio ginčus, vadovaujasi elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis gaut Kliento mokėjimo operacija ir ją charakterizuojančiais duomenimis.

  12. Klientas ar jo nurodytas Vartotojas už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako solidariai. Jeigu Klientas suteikia teisę Vartotojui valdyti Sąskaitą, Vartotojas privalo tinkamai vykdyti visus Kliento šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  13. Klientas privalo visiškai atlyginti Įstaigos patirtus nuostolius, susijusius su Identifikavimo priemonių atskleidimu ar Slaptažodžių generatoriaus, mobiliojo telefono (su elektroninio parašo sertifikatu) praradimu ar kitokiu šios Sutarties pažeidimu.

  14. Klientui (mokėtojui) tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 150 eurų, kai šie nuostoliai patirti dėl: 1) prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo; 2) neteisėto mokėjimo priemonės įgijimo, jeigu Klientas (mokėtojas) neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių.

  15. Sutarties 9.14 punkte nurodytomis aplinkybėmis Klientui (mokėtojui) tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 1) mokėjimo operacija įvykdyta panaudojus duomenų slaptumą užtikrinančią Kliento autentiškumo patvirtinimo procedūrą, kurią atliekant naudojami du arba daugiau į žinojimo, turėjimo ir būdingumo kategorijas, detalizuotas Įstaigos priežiūros institucijos teisės aktuose, skirstomi elementai, kai vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų elementų patikimumas; 2) Kliento autentiškumo patvirtinimo procedūrai naudojamas turėjimo kategorijai priskiriamas elementas yra apsaugotas nuo neteisėto kopijavimo ir nuo vagystės internetu, o jo generuojamą informaciją galima panaudoti tik vieną kartą.

  16. Klientui (mokėtojui) tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Klientas (mokėtojas) juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 26 straipsnyje nustatytų pareigų.

  17. Įstaiga jokiais atvejais neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas), atsiradusius Klientui naudojantis paslaugomis ir/ar bet kokiu kitu pagrindu.

  18. Jei to nedraudžia taikytina teisė ar kitaip nėra nurodyta šioje Sutartyje, Įstaigai pažeidus šią Sutartį, Įstaigos Klientui mokėtina kompensacija neviršys paskutinių 3 prieš pažeidimą ėjusių mėnesių Kliento Įstaigai sumokėtų mokesčių už paslaugas vidurkio, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip 5 eurų sumos.

  19. Įstaiga neatsako už tai, kad dėl nepriklausančių nuo Įstaigos telekomunikacijos tinklų gedimų Vartotojas negalėjo pasiekti trečiųjų šalių išorinio portalo arba dėl tokių gedimų buvo prarasti, iškraipyti Įstaigos perduodami trečiajai šaliai Vartotojo autentifikavimo duomenys.

  20. Įstaiga neatsako už finansų įstaigų ir kitų mokėjimo operacijų procese dalyvaujančių subjektų veiksmus bei klaidas, taip pat už neteisėtus kitų trečiųjų asmenų veiksmus bei Kliento patirtus nuostolius dėl Sąskaitos blokavimo ir/ar paslaugų sustabdymo.

  21. Įstaiga neatsako už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas ir prekes bei jų kokybę, trečiųjų šalių elektroninių sistemų sutrikimus, Klientui prisijungus prie trečiųjų šalių sistemų ar apmokant už trečiųjų šalių parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas naudojantis Įstaigos elektroninėmis paslaugomis, taip pat Įstaiga neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tretieji asmenys įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. Pretenzijos dėl trečiųjų asmenų elektroninių sistemų, jų teikiamų prekių ir paslaugų Įstaiga nenagrinėja, jos turi būti teikiamos tiesiogiai tretiesiems asmenims.

  22. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Šalys apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu (įskaitant elektroniniu paštu) pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

 10. Asmens duomenys

  1. Klientas sutinka, kad Įstaiga tvarkytų Kliento asmens duomenis, kurie yra reikalingi šios Sutarties įvykdymui bei paslaugų suteikimui, taip pat kitų Įstaigos ir Kliento sutarčių įvykdymui bei jose numatytų tikslų įgyvendinimui.

  2. Klientas įsipareigoja susipažinti ir laikytis Įstaigos nustatytų asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurios yra skelbiamos Tinklalapyje arba kitaip pateikiamos Klientui. Klientas taip pat privalo užtikrinti, kad savo nurodytus susijusius ir/ar įgaliotus asmenis, kurių asmens duomenis pateikė Įstaigai, supažindins su Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sąlygomis iki Sutarties pasirašymo datos, o su Klientu susiję asmenys sutiks su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

  3. Įstaiga įsipareigoja Kliento asmens duomenis tvarkyti laikydamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų.

 11. Įstaigos ir Kliento bendravimo sąlygos

  1. Sutartis sudaroma ir visi pranešimai tarp Šalių siunčiami lietuvių kalba, o, jei Klientas yra užsienietis, anglų kalba, nebent Šalys susitaria dėl kitos joms priimtinos kalbos naudojimo arba Tinklalapyje kita kalba yra nurodyta kaip priimtina Įstaigai. Visus pranešimus (įskaitant informaciją apie mokėjimo operacijas) Klientui Įstaiga savo pasirinkimu siunčia elektroniniu paštu, pateikia Sąskaitoje, patalpina Tinklalapyje arba pateikia kitais elektroniniais kanalais. Informacija apie Sąskaitą ir mokėjimo operacijas Klientui teikiama reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Klientas taip pat gali susipažinti su jam aktualia informacija prisijungęs prie Tinklalapio ir Sąskaitos.

  2. Klientas turi teisę raštu popieriuje arba elektroniniu paštu iš Įstaigos gauti informaciją apie šios Sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, taip pat bet kada Tinklalapyje susipažinti su šios Sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis.

  3. Klientas savo pranešimus Įstaigai pateikia elektroniniu paštu arba per Tinklalapį, taip pat gali kreiptis į Įstaigą telefonu ar kitomis Tinklalapyje nurodytomis ryšio priemonėmis. Įstaiga turi teisę paprašyti, jog Klientas konkrečiu atveju pranešimą, informaciją ar dokumentus atsiųstų bet kokiu kitu Įstaigos pareikalautu būdu ir forma (pvz., registruotu paštu ir pan.), o Klientas įsipareigoja tai savo sąskaita padaryti.

  4. Kliento pateikti pranešimai, informacija ar dokumentai Įstaigoje laikomi gautais, kai Įstaiga patvirtina Klientui, kad atitinkamas pranešimas, informacija ar dokumentas yra gautas.

  5. Įstaigos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Įstaigos pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Įstaigos pranešime yra aiškiai pasakyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas.

 12. Sutarties galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai iki Sutarties nutraukimo. Sutartis automatiškai nustoja galioti tą pačią dieną, kai yra nutraukiamos visos su Įstaiga sudarytos sąskaitų sutartys.

  2. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjęs Įstaigą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartyje numatytus atvejus. Šiuo atveju Klientas privalo visiškai atsiskaityti su Įstaiga. Sumokėti mokesčiai Klientui negrąžinami.

  3. Nutraukus Sutartį, Kliento Sąskaitoje turimos lėšos (atskaičius Įstaigai mokėtinus mokesčius ir kitas sumas) yra grąžinamos Klientui į jo nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje. Jei Klientas iki Sutarties nutraukimo dienos nenurodo savo sąskaitos, į kurią Įstaiga turėtų pervesti lėšas, Įstaiga turi teisę Kliento lėšas pervesti į paskutinę Įstaigai žinomą Kliento sąskaitą kitoje finansų įstaigoje.

  4. Klientas, nutraukdamas ilgesniam negu 12 (dvylikos) mėnesių ar neapibrėžtam terminui sudarytą Sutartį, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties sudarymo datos, nemoka jokio mokesčio Įstaigai. Visais kitais atvejais Klientas sumoka Įstaigai Tipiniuose įkainuose nustatytą mokestį už Sutarties nutraukimą.

  5. Įstaiga turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir nenurodydama priežasties, nutraukti šią Sutartį, Klientui pranešimą apie nutraukimą pateikdama raštu popieriuje arba naudodama kitą patvariąją laikmeną (pvz., elektroninį paštą) ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

  6. Įstaiga turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjusi Klientą nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vengia pateikti Įstaigai informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau Įstaigai pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas užsiima Įstaigai nepriimtina veikla, neteisėta veikla, yra susijęs su pinigų plovimo ir/ar terorizmo finansavimu, arba Kliento atlikti veiksmai pakenkė ar galėjo pakenkti Įstaigos reputacijai, arba yra kiti Sutartyje išvardinti atvejai.

  7. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

  8. Šalys susitaria, kad Klientui ir Įstaigai pasirašius šią Sutartį bus laikoma, kad ankstesnės sutartys, reglamentuojančios šalių santykius, atsirandančius Klientui naudojantis elektroninėmis paslaugomis, bus nutrauktos ir ginčo atveju šalys vadovausis vėliausiai tarp šalių sudaryta sutartimi, reglamentuojančia analogiškus santykius.

  9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus, kai Įstaiga turi teisę Sutartį keisti vienašališkai.

  10. Įstaiga turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), įspėjusi Klientą raštu (elektroniniu paštu) prieš 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimų yra gerinamos paslaugų teikimo sąlygos Klientui. Laikoma, kad Sutarties pakeitimai yra patvirtinti ir Klientais su jais sutinka, jei Klientas nepateikia rašytinio pranešimo apie nesutikimą prieš pranešime apie pakeitimą nurodytą pakeitimo įsigaliojimo datą. Kliento naudojimasis Įstaigos paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo įsigaliojimo datos reiškia Kliento sutikimą su Sutarties sąlygų pakeitimu. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais ir apie tai raštu praneša Įstaigai, visos Įstaigos ir Kliento sudarytos sutartys netenka galios nuo šios Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų.

  11. Klientas gali susipažinti su aktualia Sutarties redakcija, Sutarties pakeitimais bei su tuo susijusia informacija Tinklalapyje.

 13. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

  1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kilę ginčai, neišspręsti derybomis ar kitais ikiteisminiais būdais, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Įstaigos buveinės vietą.

  2. Prieš kreipdamasis į teismą Klientas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pažeidimo dienos ikiteismine tvarka kreiptis į Įstaigą dėl kilusio ginčo išsprendimo. Klientas savo pretenziją turi pateikti raštu ir prie jos pridėti išsamius pretenziją bei Kliento reikalavimus pagrindžiančius įrodymus. Įstaiga į Kliento pretenziją atsako ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nebent kitos Įstaigos ir Kliento sutartys ar teisės aktai numato kitokius ikiteisminio ginčo išsprendimo terminus.

  3. Jeigu Klientas yra fizinis asmuo – vartotojas, o Įstaiga, Kliento nuomone, pažeidė jo teises ar interesus, Klientas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką (www.lb.lt) Lietuvos banko įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 14. Baigiamosios nuostatos

  1. Įstaigos išduotos Identifikavimo priemonės tampa Kliento nuosavybe tik tuo atveju, jei Klientas už jas sumokėjo Įstaigos nustatytą kainą. Kitu atveju nutraukus Sutartį Klientas privalo nedelsdamas grąžinti Identifikavimo priemonę arba sumokėti Įstaigai nustatytą jos kainą, jei Identifikavimo priemonė nebuvo išduota neatlygintinai.

  2. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę bei kitą konfidencialią informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo.

  3. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo. Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai.

  4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

  5. Klientui yra privaloma laikytis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (ir vėlesnių jų pakeitimų) ir Klientas įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Klientas taip pat įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų teikimu, įskaitant Lietuvos banko patvirtintus Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams, bei kitų teisės aktų, reguliuojančių Kliento veiklą. Šie teisės aktai yra sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis.

  6. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa negaliojančia, kitų nuostatų galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista galiojančia nuostata, kurios ekonominis ir teisinis tikslas būtų kuo artimesnis negaliojančiai nuostatai.